Právní dokumenty

Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gaijin

Tato verze dokumentu je zastaralá a neplatná. Nejnovější verzi najdete na stránkách legal.gaijin.net/termsofservice.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: PŘED POSKYTNUTÍM SOUHLASU SI DOKUMENT POZORNĚ PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 16 LET NEBO JINÉHO VĚKU POŽADOVANÉHO K PŘIJETÍ TOHOTO DOKUMENTU V SOULADU SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ. DALŠÍ PODROBNOSTI O PŘÍPUSTNÉM VĚKU NAJDETE NÍŽE V ČÁSTI 8 TOHOTO DOKUMENTU. JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ TOHOTO DOKUMENTU JE ANGLICKÁ VERZE, KTERÁ PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEHO VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

Vyobrazení jakékoli skutečné zbraně nebo vozidla ve hrách neznamená účast na vývoji produktu, sponzorství nebo podporu jakéhokoli výrobce zbraně nebo vozidla.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („smlouva EULA“) představuje právní dohodu mezi vámi (dále jen „uživatel“ nebo také „vy“, „váš“, „hráč“ ve smlouvě EULA) a společností Gaijin, kterou představuje jeden z následujících právních subjektů (v závislosti na okolnostech popsaných níže): 

 • Pokud jsou hry poskytovány přímo uživateli (např. prostřednictvím webových stránek Gaijin): Gaijin Network Ltd. se sídlem na adrese Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr; 
 • Pokud jsou hry poskytovány prostřednictvím platforem třetích stran (např. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Google Play Store, Apple App Store): Gaijin Distribution Kft. se sídlem na adrese Hungária körút 162-166, 1146 Budapešť, Maďarsko.

Společnost Gaijin může být ve smlouvě EULA označována také jako „my“, „nás“, „náš“.

Tato smlouva EULA je součástí obchodních podmínek definovaných v aktuálních podmínkách používání služby a uděluje vám licenci („licence“) k používání videohry („hry“ nebo „hra“)publikované společností Gaijin na jakékoli platformě (tj. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android apod.), včetně mimo jiné War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Age of Water a/nebo jiných videoher společnosti Gaijin, které jste si nainstalovali, a to za předpokladu, že přijmete naše obchodní podmínky a ustanovení a omezení uvedené v těchto obchodních podmínkách a v tomto dokumentu.

Než si nainstalujete nebo začnete používat některou z našich her, musíte si přečíst a přijmout tuto smlouvu EULA, jakož i další obchodní podmínky, kde najdete informace o tom, jak poskytujeme naše služby a jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje.

Termíny (slova), které zde nejsou uvedeny, budou vykládány tak, jak je uvedeno v podmínkách používání služby.

1. UDĚLENÍ LICENCE

1.1. Tímto vám udělujeme právo ukládat, stahovat, instalovat, spouštět a zobrazovat nejnovější verzi příslušného herního klienta pro platformy (počítačová zařízení, ať už stolní či přenosná, mobilní zařízení nebo zejména herní konzole), pro které byly hry společností Gaijin speciálně navrženy, a zároveň za jediným účelem, a to hraní těchto her.

1.2. Přestože licenci nazýváme „licencí ke hře“, výše uvedená práva se týkají pouze herního klienta, kterého společnost Gaijin záměrně zpřístupnila ke stažení, instalaci a spuštění. Upozorňujeme, že nesmíte ukládat, stahovat, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část hry, která nepředstavuje jejího klienta (na straně klienta hry), včetně mimo jiné jakékoli back-endové části (na straně serveru) hry a herních předmětů (podívejte se také na část 6 této smlouvy EULA, kde najdete další informace o používání herních předmětů ve hrách společnosti Gaijin). Licence vám umožňuje komunikovat s částmi hry, které nejsou klientem, pouze tak, jak je technicky umožněno společností Gaijin v rámci her, za předpokladu, že má společnost Gaijin právo změnit způsoby takové technické interakce.

1.3. Licence udělená podle této smlouvy EULA je:

 • nevýhradní – nejste jediným uživatelem (nabyvatelem licence) a stejnou nebo jakoukoli jinou licenci na kteroukoli z našich her můžeme udělit ostatním;
 • pouze pro osobní použití – hru můžete používat pouze na svém osobním zařízení (které používáte výhradně pro své osobní účely a primárně vy) a používání hry výslovně vylučuje jakékoli komerční nebo jiné neosobní použití;
 • omezená – hry můžete používat pouze pro účely stanovené v této smlouvě EULA a v obchodních podmínkách a pomocí prostředků v nich uvedených;
 • odvolatelná – to znamená, že licenci můžeme v určitých případech ukončit, jak je uvedeno v části 12 této smlouvy EULA níže;
 • nepřenosná – to znamená, že licence je udělena výhradně vám a vy ji nemůžete přiřadit, sublicencovat ani jinak převést na jinou osobu (ať už fyzickou či právnickou). Aby se předešlo pochybnostem, vaše práva a povinnosti vyplývající z licence jsou rovněž nepřenosná, ať už v plném rozsahu nebo zčásti.

1.4. Hry jsou licencovány, neprodávají se. Znamená to, že k digitální kopii jakékoliv hry nezískáte žádná vlastnická ani jiná práva, pokud není příslušnými platnými zákony stanoveno jinak. Rovněž vám nejsou přiznána žádná práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě EULA nebo v obchodních podmínkách.

2. LICENČNÍ DOBA A ÚZEMÍ

2.1. Doba platnosti licence začíná dnem přijetí této smlouvy EULA a trvá do jejího pozastavení nebo ukončení, jak je uvedeno v části 12 níže.

2.2. Hru můžete používat po celém světě, pokud není společností Gaijin uvedeno jinak, a to na oficiálních webových stránkách hry, v rámci herního klienta, na fyzické kopii hry nebo jakýmkoli jiným způsobem zvoleným společností Gaijin. Společnost Gaijin má právo jednostranně změnit území platnosti licence způsobem stanoveným v odstavci 11.2 našich podmínek používání služby.

3. LICENČNÍ OMEZENÍ

3.1. Licence udělená podle této smlouvy EULA má určitá omezení. V případě, že porušíte omezení ustanovená v této části, má společnost Gaijin právo platnost vaší licence ukončit.

3.2. Tímto bezpodmínečně souhlasíte a zaručujete, že za žádných okolností NEBUDETE provádět následující činnosti (ani se o to pokoušet, ani usnadňovat jejich provedení):

3.2.1. Žádný přenos

 • prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat sublicence, publikovat, distribuovat, jakýmkoli jiným způsobem převádět hru (nebo její kopii), ať celou nebo zčásti, jakékoli třetí straně;
 • umožnit třetím stranám těžit z využívání hry prostřednictvím smluv o časově omezeném užívání, smluv o službách nebo jinak, včetně jakéhokoli komerčního využívání.

3.2.2. Žádná odvozená díla ani reverzní inženýrství

 • měnit, upravovat, překládat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, odvozovat zdrojový kód, rozebírat, dekompilovat hru jako celek nebo její část, jakož i provádět další činnosti specifikované v odstavci 4.3 podmínek používání služby.

3.2.3. Žádné škodlivé nebo klamavé použití

 • upravovat kód serveru (včetně cheatů, hacků apod.);
 • využívat chyby v herních mechanismech (exploity, bugy apod.);
 • používat software, který automatizuje herní proces (boty, mody), mění hru nebo funkčnost hry, poskytuje výhodu oproti ostatním hráčům, kteří takový software nepoužívají, nebo jinak mění herní zážitek, ať už váš, nebo jiného hráče;
 • používat jakýkoli software třetí strany, který může jakkoli zasahovat do hry a který není autorizován společností Gaijin pro konkrétní hru/hry nebo související služby, pokud ovšem takové použití není povoleno příslušnými zákony;
 • ničit, deaktivovat (nebo pomáhat ničit, deaktivovat) jakýkoli počítač nebo server používaný k podpoře hry a souvisejících služeb; nahrávat jakékoli soubory obsahující škodlivý kód, včetně virů, spywaru, trojských koní, červů, záměrně poškozených dat, nebo jakýchkoli jiných souborů, které mohou poškodit nebo narušit hry a související služby; organizovat kybernetické útoky jakéhokoli typu, asistovat při nich nebo se jich účastnit, včetně mimo jiné odmítnutí služby, a provádět jakékoli další akce nebo pokusy o narušení her a souvisejících služeb;
 • používat hru, ať už vědomě či neúmyslně, v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením nebo přispívat k porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení;
 • zpřístupňovat, nabízet, inzerovat, propagovat a jinak šířit jakýkoli z výše uvedených prostředků škodlivého nebo klamavého použití.

3.2.4. Žádné obcházení nebo manipulativní použití

 • zapojovat se do jakéhokoli jednání, které je v rozporu s duchem nebo zamýšleným použitím hry a souvisejících služeb (jak jsme rozumně určili my), včetně mj. obcházení nebo manipulace s hrou, herními mechanismy a pravidly stanovenými v obchodních podmínkách a v této smlouvě EULA.

3.2.5. Žádné komerční použití

 • používat hru nebo její části pro komerční účely, včetně mimo jiného: (1) interakce nebo usnadnění poskytnutí komerční reklamy nebo komerčních nabídek nebo (2) převádění herních předmětů jinými způsoby, než které jsou výslovně podporovány hrou nebo jinými službami společnosti Gaijin.

3.2.6. Žádné poskytování služeb

 • používat hru nebo její části k poskytování jakýchkoli herních služeb, a to i jiným uživatelům, výměnou za poplatky za služby nebo za jakoukoli jinou protihodnotu, která mimo jiné výslovně zahrnuje postup ve hře, vylepšování postav a služby sběru předmětů, provádění misí, boj v bitvách výměnou za platby nebo služby, které generují herní zdroje.

3.2.7. Žádné přenášení neautorizovaných informací

 • používat hru ke sdílení neautorizovaných informací, včetně mimo jiné nevyžádaných e-mailů, nevyžádané pošty, spamu a jakéhokoli materiálu propagujícího malware, spyware a soubory ke stažení.

3.2.8. Žádná neoprávněná připojení

 • používat, usnadňovat, vytvářet nebo udržovat jakékoli neautorizované připojení ke hře, včetně mimo jiného (1) jakéhokoli připojení k jakémukoli neautorizovanému serveru, který emuluje nebo se pokouší emulovat jakoukoli část hry, nebo (2) jakéhokoli připojení pomocí programů, specializovaných nástrojů a softwaru nepovolených společností Gaijin.

3.2.9. Žádná těžba skrytých dat

 • těžit nebo jinak shromažďovat jakákoli herní data, která nejsou určena k zobrazení během běžného využívání takové hry (jak je zamýšleno společností Gaijin).

3.2.10. Omezení podmínek používání služby

 • používat hru způsobem, který je v rozporu s podmínkami používání služby, včetně částí 3 a 4 této smlouvy EULA. Pro vaše pohodlí uvádíme několik příkladů takového zakázaného použití:

i) používání nelegálních nebo jinak nevhodných uživatelských jmen (nebo přezdívek), jako jsou jména teroristů, nacistických vůdců nebo nacistických válečných zločinců; 

ii) zpřístupnění jakýchkoli materiálů nebo informací prostřednictvím her nebo provedení jiných akcí, které porušují jakákoli práva třetí strany (to zahrnuje fyzické i právnické osoby);

iii) zveřejňování nahoty, sexuálního, příliš násilného, urážlivého nebo jinak nevhodného obsahu, jakož i distribuce odkazů na takový obsah, nebo používání hry jakýmkoli způsobem za těmito účely;

iv) zveřejňování urážlivých, výhružných, obscénních, pomlouvačných, hanlivých nebo rasově, sexuálně, nábožensky a jinak nevhodných či urážlivých informací a šíření odkazů na tyto informace nebo používání hry jakýmkoli způsobem za těmito účely.

3.3. Tento seznam není vyčerpávající. Další informace o používání služeb Gaijin (včetně her) a příslušných omezeních najdete v našich podmínkách používání služby.

4. VLASTNICKÁ PRÁVA A SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

4.1. Souhlasíte, že počítačový kód, obrázky, zvuky, systémy, nápady, provozní metody, dokumentace a další informace obsažené ve hrách jsou duševním vlastnictvím a/nebo cenným obchodním tajemstvím společnosti Gaijin nebo jejích dodavatelů a/nebo poskytovatelů licencí a že jsou chráněny duševním vlastnictvím, občanským a trestním právem.

4.2. Zároveň chápete, že hry jsou komerčním produktem provozovaným společností Gaijin podle vlastního uvážení.

4.3. Aby se zabránilo neoprávněnému použití hry, může společnost Gaijin využívat proti takovému neoprávněnému použití svých her a porušení svého duševního vlastnictví a dalších práv speciálních technických prostředků (nástroje DRM, řešení proti podvádění atd.) navržených jako preventivní opatření. Společnost Gaijin pro tyto účely využívá například Easy Anti-Cheat (další informace najdete na oficiálních webových stránkách Easy Anti-Cheat na adrese https://www.easy.ac). K použití těchto technických prostředků může společnost Gaijin přistoupit také proto, aby zajistila, že budete používat originální kopii hry a neporušovat obchodní podmínky.

5. DEMO PŘÍSTUP

Společnost Gaijin může občas poskytnout určitým uživatelům podle vlastní volby přístup ke konkrétní hře nebo k účtu Gaijin určenému výhradně ke spuštění a hraní dané hry po krátkou dobu stanovenou společností Gaijin a obvykle bez účtování jakéhokoli poplatku za takový přístup („demo přístup“). Společnost Gaijin držitelům demo přístupu nezaručuje zabezpečení jejich herního postupu, herních předmětů ani možnost převodu dat demo účtu na osobní účet Gaijin.

6. HERNÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY

6.1. Hry společnosti Gaijin jsou obvykle distribuovány zdarma (pokud není výslovně uvedeno jinak společností Gaijin nebo jejími distribučními partnery). Bez ohledu na způsob distribuce (placený, bezplatný nebo jiný způsob) nabízí společnost Gaijin za skutečné peníze obvykle právo používat volitelná herní data rozšiřující nebo vylepšující herní zážitek, jako je herní virtuální měna (za kterou si můžete koupit další herní předměty), DLC, postavy a virtuální objekty (vozidla, zbraně, příslušenství, vojenské vybavení atd.), stejně jako příslušné skiny, různý spotřební materiál a další předměty/funkce ovlivňující hru a herní zážitek (souhrnně „herní předměty“). Takové herní předměty tvoří nedílnou část příslušné hry a na jejich použití se vztahuje licence ve stejném rozsahu jako na hru, včetně veškerých příslušných omezení. Herní předměty nabízené nebo prodávané v určité hře Gaijin nejsou kompatibilní s žádnou jinou hrou Gaijin, pokud to společnost Gaijin výslovně neumožňuje a nepovoluje.

6.2. Herní předměty zpřístupněné prostřednictvím služeb Gaijin jsou licencovány, neprodávají se. Způsob použití konkrétních herních předmětů může záviset na konkrétní herní mechanice a/nebo účelu hry. 

6.3. Jakékoli poplatky (ať už ve formě herní měny nebo skutečných peněz), které jste zaplatili výměnou za jakékoli herní předměty, jsou nevratné a nelze je vyměnit za jiný herní předmět, pokud: 

 • takové vrácení peněz nebo výměna nejsou výslovně a jednoznačně schváleny společností Gaijin (virtuální měnu můžete například vyměnit za jiný herní předmět jen v rozsahu výslovně povoleném příslušnou hrou);
 • není stanoveno jinak v podmínkách používání služby;
 • není platnými zákony stanoveno jinak.

UPOZORŇUJEME, ŽE SPOLEČNOST GAIJIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU NÁHRADU V PŘÍPADECH, KDY MJ. DOJDE KE SMAZÁNÍ VAŠEHO ÚČTU GAIJIN NEBO VYPRŠENÍ JEHO PLATNOSTI Z JINÝCH DŮVODŮ, ZRUŠENÍ LICENCE NEBO K JINÉMU UKONČENÍ SMLOUVY EULA Z JAKÝCHKOLI DŮVODŮ.

6.4. Další podrobnosti o účtování a fakturaci příslušných poplatků za služby Gaijin (včetně obchodu a tržiště, u kterých se můžeme odvolat na další pravidla, která jsou součástí těchto obchodních podmínek), mezi něž patří i naše hry, najdete také v našich podmínkách používání služby. Věnujte zvláštní pozornost částem 5 a 6 tohoto dokumentu.

7. PRAVIDLA HRY A SANKCE ZA PORUŠENÍ

7.1. Společnost Gaijin má právo stanovit pravidla hry pro všechny hry nebo jakoukoli konkrétní hru. Taková pravidla upravují (nebo někdy omezují) vaše chování v našich hrách při komunikaci nebo jiné interakci s ostatními hráči. Než budete hrát naše hry, pozorně si přečtěte pravidla hry dostupná na adrese https://legal.gaijin.net/gamerules

7.2. Pokud porušíte pravidla hry nebo se nebudete chovat v souladu s nimi, máme právo uplatnit proti vám na základě vlastního rozumného uvážení následující sankce, které závisí na závažnosti vašeho přestupku nebo nevhodného chování a ustanovení pravidel hry s ohledem na konkrétní porušení:

 • pozastavení vašeho přístupu k funkcím „herního chatu“ ve hře;
 • usnadnění změny vaší přezdívky nebo upravení dalších údajů vašeho účtu Gaijin, pokud tyto údaje porušují pravidla hry nebo obchodní podmínky;
 • omezení počtu připojení k serveru a doby trvání každého připojení v konkrétním časovém období;
 • pozastavení nebo omezení používání jakékoli z našich her, ve které jste porušili pravidla hry;
 • dočasné omezení některých funkcí účtu Gaijin;
 • pozastavení nebo smazání vašeho účtu Gaijin;
 • uložení dalších sankcí stanovených pravidly hry.

7.3. Nedodržení pravidel hry představuje závažné porušení těchto obchodních podmínek. Pro informaci, termín „závažné porušení“ znamená podstatné a závažné porušení právně závazné dohody (což v této situaci představují obchodní podmínky), které vaší smluvní protistraně (kterou je podle obchodních podmínek společnost Gaijin) dává zákonný důvod k okamžitému jednostrannému ukončení takové dohody a hledání jakýchkoli dostupných nápravných prostředků za takové porušení (které mohou být finanční, jako je uhrazení škody, nebo kompenzace, jež budete muset uhradit).

7.4. Upozorňujeme, že pokud se rozhodneme smazat váš účet Gaijin, už k němu nebudete mít nikdy přístup. V takovém případě jsme také oprávněni zakázat vám do budoucna přístup k našim hrám.

7.5. O skutečnosti porušení pravidel a příslušných sankcích rozhoduje nezávisle společnost Gaijin, což zahrnuje, podle vlastního uvážení, i rozhodnutí pomocí automatických prostředků (například prostřednictvím služby Easy Anti-Cheat zmíněné v části 4 výše). Proti rozhodnutí společnosti Gaijin se však můžete odvolat. V takovém případě kontaktujte naši zákaznickou podporu (další podrobnosti najdete v části 15 tohoto dokumentu).

7.6. Pokud narazíte na jiného uživatele, který porušuje pravidla hry, včetně případů, kdy takové porušení narušuje vaše právo hrát hru, můžete ho nahlásit prostřednictvím herních nástrojů určených pro hlášení, nebo v případě, že takové nástroje nejsou k dispozici, prostřednictvím naší zákaznické podpory.

8. VĚKOVÁ OMEZENÍ

8.1. Kromě minimálního věku nezbytného k přijetí obchodních podmínek (včetně této smlouvy EULA) stanoveného v obchodních podmínkách (16 let nebo jiný věk vyžadovaný k právní způsobilosti ve vaší zemi) upozorňujeme také na skutečnost, že každá hra má své vlastní věkové hodnocení nebo omezení (např. PEGI nebo ESRB v závislosti na vašem regionu). 

8.2. Pokud vy (nebo vaše dítě, které hodlá hrát hru) nedosahujete minimálního požadovaného věku vyžadovaného platnými zákony, měli byste udělat toto:

 • zdržet se používání našich her;
 • poradit se s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem, zda můžete hrát hru;
 • provést další kroky vyžadované zákony vaší země.

POKUD JE VÁM MÉNĚ NEŽ 16 LET (NEBO JSTE MLADŠÍHO VĚKU, NEŽ JE VĚK POTŘEBNÝ K PŘIJETÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝCH DOKUMENTŮ VE SVÉ ZEMI), POŽÁDEJTE O PŘEČTENÍ TOHOTO DOKUMENTU A SCHVÁLENÍ HRY SVÉ RODIČE NEBO OPATROVNÍKY. BEZ TAKOVÉHO SOUHLASU NAŠE HRY NESMÍTE HRÁT.

9. OCHRANA ZDRAVÍ

9.1. Rozumíte a souhlasíte, že audiovizuální obsah hry může zhoršit epileptické záchvaty a jiné typy neurologických poruch. Pokud máte k takovým onemocněním sklon, důrazně doporučujeme, abyste se před hraním našich her poradili se svým lékařem, nebo tyto hry nehráli. Společnost Gaijin nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé důsledky vyplývající z hraní hry v takové situaci. 

9.2. Rovněž berete na vědomí, že nepřetržité hraní může vést k nadměrné únavě, která může vyvolat některá onemocnění, včetně zhoršeného zraku, různých forem deformit páteře, neuróz a dalších zdravotních poruch. Za sledování času stráveného hraním našich her, organizování přestávek/odpočinku, zaujetí správné polohy při hraní a provádění dalších preventivních opatření k ochraně svého zdraví jste osobně zodpovědní. 

10. SYSTÉMOVÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY

10.1. Upozorňujeme, že níže uvedené požadavky se mohou pravidelně měnit, a to i ve vztahu ke stejné hře. Změny jsou většinou spojeny se změnami ve hře, které občas provádí společnost Gaijin podle části 11 této smlouvy EULA. Společnost Gaijin si nicméně vyhrazuje právo měnit tyto požadavky týkající se kterékoli z her podle vlastního uvážení.

10.1.1. Minimální požadavky. Každá hra je navržena pro provoz na jedné nebo několika konkrétních platformách (operačních systémech nebo zařízeních). V některých případech může mít hra vlastní minimální technické požadavky na vaše zařízení (např. pokud jde o CPU, GPU, RAM, volné místo na disku apod.), které jsou uvedeny společností Gaijin na oficiálních webových stránkách hry, oficiální stránce hry na herní platformě třetí strany, nebo prostřednictvím jiných prostředků podle vlastního uvážení společnosti Gaijin. Ujistěte se prosím, že vaše platforma tyto minimální požadavky splňuje. V opačném případě společnost Gaijin nezaručuje spuštění ani fungování hry a není odpovědná za žádné chyby, bugy ani jiné výpadky ve fungování hry. Nesete výhradní odpovědnost za to, že budete mít dostatečně vybavené zařízení k ukládání a spouštění hry, včetně volné paměti RAM, úložiště, zatížení CPU a GPU apod.

10.1.2. Doporučené požadavky. Pro informační účely a vaše pohodlí obvykle zveřejňujeme také doporučené požadavky našich her s ohledem na technické parametry vašeho zařízení. Upozorňujeme, že tyto doporučené požadavky slouží pouze pro informativní účely a nezaručují bezchybné fungování hry ani nepředstavují žádné jiné záruky. Aby se předešlo pochybnostem, jestliže je jako „doporučený požadavek“ pro hru uvedena určitá platforma (ať už zařízení nebo operační systém), znamená to, že daná hra je navržena tak, aby fungovala výhradně na takové platformě. Totéž platí pro další „doporučené požadavky“, které jsou zřejmé z kontextu.

10.1.3. Požadavek na připojení k internetu. Hry společnosti Gaijin ke svému fungování a poskytování dobrých herních zážitků obvykle vyžadují stabilní vysokorychlostní připojení k internetu. Upozorňujeme, že společnost Gaijin není odpovědná za žádné nedostatky ve fungování hry vyplývající z kvality vašeho internetového připojení (to zahrnuje rychlost, dostupnost serverů Gaijin a dobu odezvy – tzv. „Ping“).

11. PATCHE, AKTUALIZACE A ÚPRAVY

11.1. Abychom zajistili nejlepší úroveň služeb, uživatelské zkušenosti a efektivity služeb společnosti Gaijin v rámci her, musíme naše hry občas opravit, aktualizovat a upravit. To obvykle vede k povinným nebo automatickým aktualizacím našich her a jejich starší verze se do dokončení aktualizace nemusí spustit nebo nemusí fungovat. 

11.2. Společnost Gaijin má právo podle vlastního uvážení kdykoli změnit softwarový kód hry. Takové změny mohou mimo jiné ovlivnit funkčnost hry a jejího dalšího obsahu. Můžeme například přidávat nebo odebírat herní obsah či funkce, opravovat bugy a chyby, provádět změny ve vyvážení apod.

11.3. Věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, že některé opravy, aktualizace a úpravy mohou mít (a časem mít budou) vyšší technické požadavky na vaše zařízení, nebo mohou zvýšit spotřebu prostředků zařízení, nebo mohou jinak vést (a časem určitě vést budou) k poklesu výkonu hry a/nebo k nutnosti použití nižšího grafického rozlišení nebo jiných nastavení.

11.4. Přijetím této smlouvy EULA potvrzujete a berete na vědomí, že vaše odmítnutí aktualizovat hru může znemožnit její další použití. V takovém případě bude tato smlouva EULA považována za pozastavenou, dokud hru neaktualizujete.

12. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE

12.1. Ukončení uživatelem. Tuto smlouvu EULA můžete okamžitě ukončit trvalým zastavením používání našich her a jejich smazáním ze zařízení.

12.2. Ukončení společností Gaijin. Tuto smlouvu EULA můžeme pozastavit nebo trvale ukončit (což také znamená omezení vašeho přístupu k jakékoli z našich her) v následujících případech:

 • pokud zásadním způsobem porušíte tuto smlouvu EULA nebo obchodní podmínky;
 • pokud porušíte pravidla hry, a to způsobem a v rozsahu stanoveném takovými pravidly hry;
 • pokud pozastavíme nebo odstraníme váš účet Gaijin z důvodů uvedených v našich podmínkách používání služby;
 • pokud přestaneme provozovat a distribuovat hru nebo jinak přestaneme poskytovat přístup ke hře na základě předchozího přiměřeného oznámení;
 • z jiných důvodů stanovených v obchodních podmínkách.

12.3. V případě ukončení licence, jak je uvedeno v této části smlouvy EULA nebo z jiných důvodů stanovených v obchodních podmínkách, vůči vám nebudeme mít žádné budoucí povinnosti ani závazky.

12.4. Pokud dojde k ukončení licence společností Gaijin, bude mít tato akce okamžitý účinek, pokud ovšem společnost Gaijin neuvede výslovně jinak nebo pokud to není vyžadováno platnými zákony.

12.5. Ukončení platnosti licence nijak neovlivňuje vaše povinnosti a závazky či povinnosti a závazky společnosti Gaijin, které vznikly a existovaly před jejím ukončením.

UPOZORŇUJEME, ŽE UKONČENÍ PLATNOSTI OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEBO POZASTAVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA POVEDE ZÁROVEŇ K UKONČENÍ/POZASTAVENÍ PLATNOSTI LICENCE.

13. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ JINÝCH PLATFOREM

Pokud ke hře přistupujete prostřednictvím platforem třetích stran, nesete výhradní zodpovědnost za to, že tyto platformy a příslušné účty (např. účet Apple App Store, PlayStation nebo Xbox) budete používat v souladu se zásadami platnými pro tyto platformy a účty. Viz podmínky daných platforem níže.

Tyto platformy třetích stran nebudou v žádném případě odpovědné za porušení této smlouvy EULA nebo opomenutí společnosti Gaijin. Tato smlouva EULA v žádném případě nemění dohody uzavřené mezi platformami třetích stran a vámi. Podmínky takovýchto smluv mají ve vztahu k používání těchto platforem a využíváním jejich intelektuálního vlastnictví vždy přednost před touto smlouvou EULA.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Gaijin bude vždy postupovat v souladu se všemi požadavky platforem třetích stran, abyste mohli ke hrám přistupovat prostřednictvím takovýchto platforem. Z tohoto důvodu se může stát, že společnost Gaijin bude muset změnit tuto smlouvu EULA, aby vyhověla požadavkům platforem třetích stran.

Jakékoli případné dotazy směrujte na zákaznickou podporu, jak je specifikováno v části 15 této smlouvy EULA.

 

13.1. Dodatečné podmínky služby Apple App Store

Následující dodatečné obchodní podmínky se vztahují na hry dostupné na jakýchkoli osobních zařízeních iPhone či iPad společnosti Apple, Inc. (dále jen „Apple“):

–    Tato smlouva EULA se uzavírá, jak je uvedeno výše, mezi společností Gaijin a vámi, nikoli se společností Apple, která nemá žádné závazky vyplývající z této smlouvy EULA a nemůže nést zodpovědnost za jakékoli porušení této smlouvy EULA, což zahrnuje také případné nedostatky a nefunkčnosti hry. Používání her poskytovaných prostřednictvím společnosti Apple se řídí pravidly používání uvedenými v podmínkách poskytování služeb Apple Media nebo v podmínkách pro hromadný obsah, přičemž tato pravidla používání mají přednost před podmínkami této smlouvy EULA. 

–    Jak je uvedeno v odstavci 1.3 této smlouvy EULA, udělená licence je nepřenosná, a proto je omezená na právo ukládat hru pouze do paměti produktů společnosti Apple, které vlastníte či používáte, a spouštět a zobrazovat hru jen na produktech společnosti Apple, které vlastníte či používáte, v souladu s pravidly použití uvedenými v podmínkách poskytování služeb Apple Media, s výjimkou produktů společnosti Apple, které nevlastníte ani nepoužíváte, ale které jsou s vámi spojeny prostřednictvím rodinného sdílení, hromadného nákupu nebo právně závazných smluv.

–   Společnost Apple není zodpovědná za údržbu ani poskytování podpory týkající se her.

–   Za záruky týkající se her, ať už vyjádřené či předpokládané zákonem, je výhradně zodpovědná společnost Gaijin.  Společnost Apple nemá vzhledem ke hře žádné záruční závazky.  Za jakékoli nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje související s nedodržením záruky nese výhradní odpovědnost společnost Gaijin. Jedinou výjimkou je, že v případě jakéhokoli selhání hry v souladu s jakoukoli platnou zárukou (výslovnou nebo předpokládanou) o tom můžete informovat společnost Apple, která vám vrátí kupní cenu hry.

–   Společnost Apple neodpovídá za řešení vašich nároků nebo nároků třetích stran týkajících se hry, včetně mimo jiného: (i) nároků z odpovědnosti za výrobek; (ii) jakýchkoli nároků ohledně skutečnosti, že hra nesplňuje jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo podobných právních předpisů, včetně nároků souvisejících s používáním rozhraní HealthKit a HomeKit ve hře.

–   V případě jakýchkoli tvrzení třetích stran, že hry porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, bude společnost Gaijin výhradně zodpovědná za vyšetření, obhajobu, urovnání a vypořádání takového nároku týkajícího se porušení práv duševního vlastnictví (pokud k němu došlo a v rozsahu stanoveném v této smlouvě EULA).

–   Prohlašujete, že se nenacházíte v žádné ze zemí, na něž je uvaleno embargo ze strany USA, ani nejste uvedeni na seznamu speciálně označených osob Ministerstva financí USA nebo na seznamu odmítnutých osob či seznamu subjektů Ministerstva obchodu USA.

–   Souhlasíte s tím, že tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva ani opravné prostředky jiným osobám než stranám, kterých se tato smlouva EULA týká. Bez ohledu na výše uvedené je společnost Apple nebo její dceřiná společnost oprávněnou třetí stranou této smlouvy EULA a po vašem přijetí této smlouvy EULA bude mít společnost Apple nebo její dceřiná společnost právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat tuto smlouvu vůči vám jako oprávněná třetí strana.

 

13.2. Dodatečné licenční podmínky Sony

Pokud hrajete hru na herním systému PlayStation umožňujícím její použití na zařízeních PlayStation, vztahují se na hraní hry na konzoli PlayStation následující dodatečné obchodní podmínky:

a) pro SIEA:

Nákup a použití položek podléhá podmínkám služby a uživatelské smlouvě. Sublicence na tuto online službu vám byla poskytnuta společností Sony Interactive Entertainment America.

b) pro SIEE:

Veškerý obsah zakoupený v herním obchodě bude zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (dále jen „SIENE“) a podléhá podmínkám služby a uživatelské smlouvě sítě PlayStation™Network, která je dostupná v obchodě PlayStation™Store. U každého nákupu si zkontrolujte práva na použití, protože se mohou u jednotlivých položek lišit. Pokud není uvedeno jinak, má obsah dostupný v kterémkoli herním obchodě stejné věkové hodnocení jako příslušná hra.

13.3. Dodatečné licenční podmínky Microsoft

Pokud hrajete hru na platformě Xbox, vztahují se na hraní hry na konzoli Xbox následující dodatečné obchodní podmínky: 

–   Vztahují se na vás veškeré zásady, které platí pro použití platformy Xbox, včetně smlouvy o službách společnosti Microsoft dostupné na adrese https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/

–   Podle této smlouvy EULA nese výhradní zodpovědnost společnost Gaijin, společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nejsou poskytovateli licence podle této smlouvy EULA, společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nejsou zodpovědné za řádné fungování hry ani dodržování jakýchkoli záruk, takže na společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nelze vznášet žádné nároky týkající se možných škod souvisejících s hrou.  

–   Společnost Microsoft ani její přidružené společnosti neposkytují žádnou údržbu ani podporu týkající se her, taková údržba a podpora je výhradní zodpovědností společnosti Gaijin.

Platné smlouvy společnosti Microsoft, včetně podmínek služby Xbox Live, mají v každém případě přednost před touto smlouvou EULA, která se nevztahuje na vztahy mezi vámi a společností Microsoft nebo jejími přidruženými společnostmi.

14. RŮZNÉ

Ve všech ostatních aspektech týkajících se udělení licence, které nejsou specifikovány touto smlouvou EULA, včetně mimo jiné rozhodného práva a jurisdikce, zřeknutí se záruky, odškodnění, aktualizace a úpravy smlouvy EULA, oddělitelnosti, postoupení a ukončení, se na tuto smlouvu EULA vztahují příslušná ustanovení podmínek používání služby.

15. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud chcete kontaktovat společnost Gaijin, použijte naše webové stránky zákaznické podpory dostupné na adrese https://support.gaijin.net.

Poslední aktualizace: 18.04.2023