Právní dokumenty

Specifická Pravidla Pro War Thunder

Tato verze dokumentu je zastaralá a neplatná. Nejnovější verzi najdete na stránkách legal.gaijin.net/termsofservice.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: POUŽÍVÁNÍ VIDEOHER SPOLEČNOSTI GAIJIN SE ŘÍDÍ TĚMITO SPECIFICKÝMI PRAVIDLY A PRAVIDLY HRY SPOLEČNOSTI GAIJIN (OBECNÁ PRAVIDLA) DOSTUPNÝMI NA ADRESE https://legal.gaijin.net/gamerules („OBECNÁ PRAVIDLA“). OBECNÁ PRAVIDLA NAJDETE TAKÉ V TOMTO DOKUMENTU, A TO PŘÍMO ZA SPECIFICKÝMI PRAVIDLY.

OBECNÁ PRAVIDLA DEFINUJÍ SPOLEČNÉ POKYNY PRO CHOVÁNÍ HRÁČŮ VE VIDEOHRÁCH SPOLEČNOSTI GAIJIN, VČETNĚ PRAVIDEL POJMENOVÁVÁNÍ, PRAVIDEL HERNÍHO CHATU, BĚŽNÝCH PORUŠENÍ PRAVIDEL A SANKCÍ. 

TATO SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO WAR THUNDER JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO OBECNÝCH PRAVIDEL A OBA DOKUMENTY JE TŘEBA VYKLÁDAT A UPLATŇOVAT SPOLEČNĚ. 

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE BĚHEM HRANÍ VIDEOHER SPOLEČNOSTI GAIJIN MUSÍTE DODRŽOVAT JAK OBECNÁ PRAVIDLA, TAK TATO SPECIFICKÁ PRAVIDLA.

1. SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO KLANY

1.1. Správa není zodpovědná za vytvoření klanu ve videohře War Thunder (dále jen „jednotka“ a „hra“) s podobným celým nebo zkráceným jménem či logem a takové akce nelze trestat. Správa nezasahuje do rozdělování pravomocí v rámci jednotky (například pokud jde o otázky předávání velitelských práv nebo práv jednotky, udělování či odebírání oprávnění, doplňování a/nebo vylučování z rozpisu jednotky).

1.2. Správa neodpovídá za jednání vedoucích jednotky (včetně velitele jednotky, zástupce velitele jednotky nebo funkcionářů jednotky) bez ohledu na výsledky takového jednání (např. rozpuštění jednotky nebo ztráta kontroly nad jednotkou). 

2. FORMA A DOBA TRVÁNÍ SANKCÍ 

2.1. Hráči videohry War Thunder musí splňovat všechny požadavky obecných pravidel, a to včetně omezení uvedených v části 3 obecných pravidel (pravidel herního chatu). Videohra War Thunder má však vlastní sankce popsané níže.

2.2. V případě porušení odstavců 3.2.1–3.2.11 těchto obecných pravidel může správa uložit následující sankce:

 • 1 porušení – 2 dny odejmutí práva hovořit;
 • 2 porušení – 4 dny odejmutí práva hovořit;
 • 3 porušení – 7 dnů odejmutí práva hovořit;
 • 4 porušení – 15 dnů odejmutí práva hovořit;
 • 5–9 porušení – od 30 do 120 dnů odejmutí práva hovořit;
 • 10 porušení – trvalé odejmutí práva hovořit.

2.3. V případě porušení odstavců 3.2.12–3.2.21 těchto obecných pravidel správa rozhodne o vhodné sankci a uloží ji dle vlastního uvážení (včetně sankcí, které zde nejsou uvedeny). 

2.4. V závažných případech může i jediné porušení odstavců 3.2.12–3.2.21 těchto obecných pravidel vést na základě vlastního uvážení správy k 15 nebo více dnům odejmutí práva hovořit, nebo k trvalému omezení přístupu ke hře.

3. POŠKOZENÍ SPOLUHRÁČŮ, „STŘELBA DO VLASTNÍCH ŘAD“

3.1. Tato specifická pravidla hry War Thunder výslovně zakazují způsobovat škody spoluhráčům nebo tzv. „střílet do vlastních řad“, včetně mimo jiné následujících akcí: způsobení škod vozidlům spoluhráčů nebo jejich částem, ničení vozidel spoluhráčů nebo jejich částí, dezorientace spoluhráčů. Upozorňujeme, že poškozování spoluhráčů je zakázáno, i když je to ve hře technicky proveditelné.

3.2. Sankce za porušení výše uvedeného pravidla jsou automaticky uloženy herním systémem, který analyzuje chování hráče ve hře. Ve vzácných případech může správa ručně vyhodnotit údajné porušení pravidel a rozhodnout o příslušné sankci.

3.3. Pravidlo v odstavci 3.1 výše se vztahuje také na některé herní události (oficiální streamy, mistrovství apod.) oficiálně oznámené a sankciované správou. Během takových herních událostí může být v některých případech výše zmíněný systém sankcí ve hře deaktivovaný a účastníci nebudou trestáni za menší či nevýrazné porušení pravidel. V takovém případě však správa může hráči, který během takových herních událostí způsobil poškození svému spoluhráči nebo ho zničil, omezit přístup ke hře na dobu od 3 do 7 dnů.

4. TRANSAKCE NA HERNÍM TRHU

4.1. Pravidla týkající se nákupu, používání a likvidace herních předmětů jsou uvedena v zásadách obchodu Gaijin. Veškeré transakce týkající se nákupu a prodeje herních předmětů nebo jiných herních cenností (měny apod.) mezi hráči jsou přísně zakázány, pokud:

4.1.1 jsou uskutečněny za „skutečné“ peníze nebo jiné cennosti;

4.1.2 jsou uskutečněny mimo trh dostupný ve hře;

4.1.3 splňují kritéria cílených herních transakcí, jak jsou definována v zásadách obchodu Gaijin.

4.2. Herní transakce zakázané touto částí 4 budou trestány na základě výlučného rozhodnutí správy, která může rozhodnout až o trvalém smazání účtu Gaijin uživatele.

Poslední revize a v platnosti od: 18.04.2023

Pravidla Hry Společnosti Gaijin


PŘED POSKYTNUTÍM SOUHLASU SI DOKUMENT POZORNĚ PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 16 LET NEBO JINÉHO VĚKU POŽADOVANÉHO K PŘIJETÍ PODMÍNEK V TOMTO DOKUMENTU V SOULADU SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ. DALŠÍ PODROBNOSTI O PŘÍPUSTNÉM VĚKU NAJDETE V ČÁSTI 2 NAŠICH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A V ČÁSTI 8 LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI GAIJIN. JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ TOHOTO DOKUMENTU JE ANGLICKÁ VERZE, KTERÁ PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEHO VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

Tento dokument („Pravidla hry“) stanoví pravidla chování ve hrách (jak je uvedeno níže), jak stanoví: 

Pravidla hry jsou do smlouvy EULA včleněna formou odkazu, jsou její nedílnou součástí a představují právní dohodu mezi vámi (také „vy“, „uživatel“ nebo „hráč“) a společností Gaijin.

Všechny podmínky těchto pravidel hry se vztahují na všechny hry. U některých her však mohou být správou stanovena samostatná pravidla („specifická pravidla jednotlivých her“), která jsou pro uživatele těchto her závazná, pokud nejsou v rozporu s těmito pravidly hry (například níže uvedené dodatky č. 1–7 k těmto pravidlům hry). Pokud jsou nějaká pravidla určité hry v rozporu s těmito pravidly hry, bude mít přednost tento dokument.

Termíny (slova), které zde nejsou uvedeny, budou vykládány tak, jak je uvedeno ve smlouvě EULA a v podmínkách používání služby.

Pro vaše pohodlí jsou tato pravidla hry rozdělena na následující části:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. PŘEZDÍVKY, JMÉNA KLANŮ A POPISY KLANŮ

3. PRAVIDLA HERNÍHO CHATU

4. MODEROVÁNÍ HERNÍCH CHATŮ, ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ, SANKCE ZA PORUŠENÍ

5. SPAM, URÁŽKY

6. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

7. ŽÁDNÁ POLITIKA

8. JINÁ USTANOVENÍ

9. VÝKLAD PRAVIDEL

10. RŮZNÉ

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

DODATEK č. 1 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU WAR THUNDER (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 2 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU CROSSOUT (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 3 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU CROSSOUT MOBILE (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 4 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU STAR CONFLICT (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 5 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU STAR CONFLICT HEROES (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 6 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU ENLISTED (zobrazte kliknutím)

DODATEK č. 7 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO HRU CRSED: F.O.A.D. (zobrazte kliknutím)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Následující pojmy mají v tomto dokumentu níže uvedený význam:

1.1.1. „Správou“ se rozumí společnost Gaijin, třetí strany pověřené společností Gaijin a osoba nebo skupina osob jmenovaných společností Gaijin, aby dohlížely na to, jak hráči dodržují tato pravidla hry a obchodní podmínky. 

1.1.2. „Klan“ představuje organizovanou skupinu hráčů, kteří ve hře obvykle hrají ve stejném týmu. Upozorňujeme, že v závislosti na funkcích určité hry může být klan nazýván také korporací, cechem, jednotkou či jinak.

1.1.3. „Jméno klanu“ znamená celé nebo zkrácené (značka klanu) jméno, které identifikuje klan ve hře. 

1.1.4. „Odejmutí práva hovořit“ představuje druh sankce uvalené za porušení těchto pravidel hry ve formě zákazu používání herního chatu.

1.1.5. „Hry“ znamenají jakoukoli videohru publikovanou nebo licencovanou společností Gaijin v rámci smlouvy EULA uživatelům na jakékoli platformě (tj. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android apod.), včetně mj. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Age of Water a dalších.

1.1.6. „Webové stránky společnosti Gaijin“ představují oficiální webové stránky, fóra, oficiální zdroje sociálních sítí a jiné služby související s hrami a provozované společností Gaijin nebo třetími stranami pověřenými společností Gaijin.

1.1.7. „Herní chat“ znamená funkci hry, která hráčům umožňuje navzájem komunikovat prostřednictvím herních chatů nebo jinými způsoby komunikace ve hře. V závislosti na funkcích konkrétní hry může pojem „herní chat“ zahrnovat herní chaty, které jsou určeny ke komunikaci: 

 • mezi všemi hráči hry („všeobecný herní chat“);
 • mezi hráči určitého komunikačního kanálu dostupného ve hře („kanál chatu“);
 • mezi hráči konkrétní herní relace („chat herní místnosti“);
 • mezi dvěma hráči („soukromé zprávy“).

1.1.8. „Omezení přístupu ke hře“ představuje druh sankce uvalené za porušení těchto pravidel hry ve formě zákazu vstupu do určité hry a jejího hraní.

1.1.9. „Přezdívka“ znamená jméno ve hře zvolené uživatelem a přiřazené k účtu Gaijin příslušného uživatele.

1.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je plně zodpovědný za své chování ve hře a používání herních chatů. Uživatel je plně zodpovědný za činy spáchané prostřednictvím jeho účtu Gaijin, včetně případů, kdy došlo k neoprávněnému vniknutí do účtu Gaijin. Například v případě, kdy je přihlašovací jméno a heslo účtu Gaijin uživatele známé třetím osobám nebo kdy došlo k neoprávněnému vniknutí do účtu Gaijin. Zejména je vlastník účtu Gaijin osobně zodpovědný za veškeré následky, které mohou nastat, pokud taková třetí osoba poruší pravidla hry (včetně omezení přístupu do hry nebo odstranění účtu Gaijin).

1.3. Upozorňujeme, že v případě porušení těchto pravidel hry může správa kdykoli a bez vysvětlení omezit přístup uživatele ke hře a/nebo uvalit na účet Gaijin uživatele jiné libovolné sankce. Správa může, ale není povinna, poskytnout důkazy o porušení a vysvětlení týkající se uvalených sankcí. 

1.4. Seznam zakázaných činností uvedený v těchto pravidlech hry není vyčerpávající. Správa se může rozhodnout uvalit sankce v případech, kdy činnost uživatele (například zvolená přezdívka, jméno klanu nebo chování uživatele v herním chatu) formálně nespadá mezi uvedená omezení, ale obecně odporuje zásadám slušnosti, zdravého rozumu, dobré víry nebo porušuje zájmy společnosti Gaijin nebo třetích stran.

2. PŘEZDÍVKY, JMÉNA KLANŮ A POPISY KLANŮ

2.1. Je zakázáno vytvářet přezdívky, které obsahují:

 • Slova, které jsou zcela nebo zčásti tvořeny ochrannými známkami, názvy chráněnými autorskými právy bez řádného oprávnění nebo jakýmkoli jiným způsobem představují porušení práv duševního vlastnictví.
 • Slova, fráze, zkratky či jakékoli jiné prostředky týkající se sexuálního zneužívání, krutosti nebo vulgárního sexuálního významu.
 • Jména, které jsou zavádějící vzhledem k příslušnosti hráče ke správě, vývojářům her, úředníkům nebo jiným osobám souvisejícím s provozem her.
 • Jakýkoli obsah porušující tato pravidla hry, smlouvu EULA nebo podmínky používání služby.

Je zakázáno vytvářet jména klanů, jakož i slogany, loga a popisy klanu (existují-li), které obsahují:

 • Obscénní, násilné nebo urážlivé obrázky či výrazy včetně slov, zkratek a sousloví se slovy a frázemi v jakémkoli jazyce, včetně transliterace, a jakýkoli vizuální či textový obsah porušující morální a etické normy. V některých případech je obtížné učinit jednoznačný závěr o souladu či nesouladu konkrétní jména klanu s tímto odstavcem (například zda transliterace/sousloví je či není urážlivé) – v takovém případě správa přihlíží ke stížnostem podaným hráči. 
 • Slova, fráze, idiomy, obrázky či jiný slovní nebo grafický obsah, který je propagandistický nebo urážlivý (urážející) z hlediska politického přesvědčení, rasového, národnostního nebo náboženského původu, příslušnosti k asociaci nebo organizaci, etnického původu, sexuální orientace, genderové identity apod.
 • Slova nebo grafické prvky, které jsou zcela nebo zčásti tvořeny ochrannými známkami, názvy chráněnými autorskými právy bez řádného oprávnění nebo jakýmkoli jiným způsobem představují porušení práv duševního vlastnictví.
 • Slova, fráze, zkratky, idiomy a jiné prostředky odkazující na psychotropní nebo omamné látky, alkohol, tabák a jejich užívání.
 • Slova, fráze, zkratky či jakékoli jiné prostředky týkající se sexuálního zneužívání, krutosti nebo vulgárního sexuálního významu, jakož i jakýkoli jiný grafický a/nebo textový obsah související s pornografií nebo erotickými materiály v jakékoli podobě (včetně ručně kreslených či anime obrázků).
 • Jména nebo grafické prvky, které jsou zavádějící vzhledem k příslušnosti hráče ke správě, vývojářům her, úředníkům nebo jiným osobám souvisejícím s provozem her. Hráči nesmějí používat názvy her a/nebo jakékoli jiné odkazy na produkty společnosti Gaijin ve jménu klanu, sloganech klanu, logu klanu nebo jakýchkoli jiných grafických či textových prvcích souvisejících s klanem.
 • Jména, která správa vyhodnotí jako urážlivá nebo pobuřující.
 • Jakýkoli obsah porušující tato pravidla hry, smlouvu EULA nebo podmínky používání služby.

2.2. Je zakázáno používat následující jména (fotografie, grafické obrázky nebo jiný obsah) jako jméno klanu (nebo slogan, logotyp, popis klanu apod.): 

 • historické a politické osobnosti nebo jiné osoby zapojené do násilných zločinů nebo mezinárodních zločinů, včetně nacistických vůdců a jiných válečných zločinců,
 • skupiny nebo organizace obecně a mezinárodně považované za skupiny organizovaného zločinu, extremistické skupiny nebo teroristické organizace (například SA, SS, SD Třetí říše),

za předpokladu, že takové použití pravděpodobně rozpoutá (nebo je vedeno následujícími důvody) etnické, rasové, mezikonfesní konflikty, jejichž cílem je zvýšit nenávist nebo nepřátelství, ponižovat lidskou důstojnost nebo povzbudit ostatní uživatele k násilnému svržení vlády, a je učiněno prostřednictvím herních chatů nebo jiných textových/grafických herních prvků dostupných uživatelům, jiných služeb souvisejících s hrou (fórum nebo webové stránky hry) nebo jinými prostředky zahrnujícími zakázaný obsah v souvislosti s hrou.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: názvy (fotky, grafické obrázky nebo jiný obsah) související s kteroukoli z následujících organizací (skupin) nebo osob se výslovně považují za porušení tohoto odstavce 2.2:

 • aktuálně existující organizace, armádní jednotky a oddíly, které: 

(a) běžně používají symboly Třetí říše a jiné nacistické, fašistické nebo neofašistické symboly a obrázky (včetně mj. svastiky, vlčího háku (symbolu „wolfsangel“), černého slunce (symbolu „sonnenrad“), kolovratu, zkratek a číselných akronymů (numeronymů) souvisejících se jmény a slogany Třetí říše), 

(b) byly uznány Radou bezpečnosti OSN jako mezinárodní teroristické organizace.

 • osoby shledané mezinárodními soudy nebo tribunály (např. Norimberským tribunálem, Mezinárodním trestním soudem a Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii) za mezinárodní zločince.

2.3. Porušení výše uvedených pravidel může vést k uvalení následujících sankcí nebo zákazu na uživatele:

2.3.1. PRAVIDLEM JE, že správa může jednostranně změnit přezdívku, jméno klanu, slogan klanu, logo klanu či jiné grafické nebo textové prvky související s klanem, která porušují pravidla, aniž by uživatele nebo členy klanu (včetně vlastníka klanu) o takové změně varovala či informovala. V takovém případě může být pozměněná přezdívka nebo jméno klanu generována náhodně nebo vybrána podle vlastního uvážení správy.

2.3.2. V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO NEBO ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ může správa navíc uživateli omezit přístup ke hře na dobu 3 dnů až po trvalé omezení přístupu, a to v závislosti na závažnosti a okolnostech porušení pravidel.

2.4. Upozorňujeme, že některá povolená slova a fráze (např. jména měst, vesnic a zeměpisných poloh) se mohou psát stejně nebo podobně jako zakázaná slova a fráze (homonyma). Taková homonyma nesmíte používat v přezdívkách, jménech klanů, ani ve sloganech, logách a popisech klanu (existují-li).

2.5. Správa rozhoduje o potrestání uživatelů porušujících tuto část 2 na základě stížností obdržených od ostatních uživatelů nebo s ohledem na informace získané automatickou analýzou účtu Gaijin.

2.6. Ve zjevných a závažných případech porušení pravidel můžeme jako preventivní opatření využít rozpuštění klanu a trvalé blokování přístupu ke hře všech nebo některých jeho členů. Správa rozhoduje o závažnosti porušení pravidel podle vlastního uvážení. 

2.7. Upozorňujeme, že správa není povinna vlastníkovi klanu, členům klanu a/nebo třetím stranám vracet peníze nebo poskytovat jakoukoli finanční náhradu za herní předměty, finanční prostředky nebo jiné cennosti, které byly použity k vytvoření a/nebo rozvoji klanu (včetně případů, kdy byl klan zrušen správou nebo majitelem klanu).

3. PRAVIDLA HERNÍHO CHATU

3.1. Uživatelé spolu mohou ve hrách komunikovat prostřednictvím herních chatů. Uživatelé by měli vzít na vědomí, že správa sleduje a moderuje herní chaty, jak je popsáno v části 4. 

3.2. Uživatelé v herních chatech nesmí zveřejňovat jakékoli zprávy, příspěvky nebo obrázky obsahující následující: 

3.2.1. Nesmyslné nebo prázdné zprávy (spam), irelevantní nebo opakující se symboly nebo znaky, zneužívání příkazů herní vysílačky (pokud se používá) nebo velká písmena.

3.2.2. Obscénní nebo urážlivý jazyk včetně slov a sousloví se slovy a frázemi v jakémkoli psaném jazyce, včetně transliterace.

3.2.3. Urážky týkající se politického přesvědčení, rasového, národnostního nebo náboženského původu či příslušnosti, etnického původu, sexuální orientace, genderové identity apod.

3.2.4. Informace o jakémkoli tématu, které je v rozporu s obecnými zásadami morálky a slušnosti (může jít například o diskusi o nepříznivých nebo kontroverzních historických událostech), a o jakýchkoli jiných tématech, které zraňují něčí city nebo mohou vést k urážkám nebo kontroverzi. 

3.2.5. Diskriminace na všech úrovních, včetně národní, rasové, etnické a sexuální.

3.2.6. Jakékoli reklamní zprávy obsahující reklamu na herní projekty třetích stran, odkazy na externí zdroje jiné než webové stránky společnosti Gaijin.

3.2.7. Sprosté a urážlivé (nevhodné) výrazy v přímé či skryté (implicitní) formě, včetně nadávek, slov a frází týkajících se nemoci nebo konkrétních zdravotních stavů (např. rakovina, duševní onemocnění apod.).

3.2.8. Slova a slovní spojení záměrně pozměněná (například zkomolená překlepem, použitím symbolů, číslic nebo vynecháním písmen) tak, aby vypadala jinak než slova a sdělení zakázaná tímto dokumentem. 

3.2.9. Jakýkoli jiný provokativní obsah, včetně pomluv a zveřejňování nepravdivých informací (např. fake news, pomluvy).

3.2.10. Vulgární sexuální slovník a špatné chování (včetně obtěžování), realistický popis sexuálního nebo jiného násilí, jakékoli nezákonné činnosti.

3.2.11. Politická a náboženská agitace a propaganda.

3.2.12. Propagace psychotropních látek, drog, tabáku a alkoholu.

3.2.13. Rasistické výroky, všechny projevy nacismu, nacionalismu a rasismu, jakož i jakékoli podněcování k nesnášenlivosti nebo nepřátelství na základě pohlaví, genderu, etnického původu, náboženství, příslušnosti k národnostní menšině nebo z jiných důvodů.

3.2.14. Propagace konfliktů, jakož i volání po násilném svržení vlády.

3.2.15. Diskuze o způsobech prolomení ochrany her, nezákonných způsobech, jak obejít bezpečnostní software společnosti Gaijin (včetně zakázaných úprav, hackování, využívání), nebo jiných způsobech prolomení omezení uvedených ve smlouvě EULA.

3.2.16. Zavádějící informace o příslušnosti k vývojářům her, správcům webových stránek společnosti Gaijin a správě.

3.2.17. Informace o koupi, prodeji nebo výměně účtů Gaijin, herních předmětů, cenností a služeb porušující smlouvu EULA, jakož i jiné nepravdivé či zavádějící informace zveřejněné za účelem osobního obohacení.

3.2.18. Podněcování k ukončení hraní her, vyhýbání se herním aktivitám nebo nákupům jakéhokoli obsahu v obchodě Gaijin.Net Store.

3.2.19. Nezákonné zveřejnění osobních údajů hráčů nebo jiných třetích stran.

3.2.20. Jakákoli forma vážné (skutečné) hrozby, včetně hrozeb, které mohou být důvodně vnímány jako skutečné hrozby.

3.2.21. Veřejné probírání akcí správy. 

3.3. Uživatel musí používat jazyk daného herního chatu a dané jazykové oblasti ve hře (pokud je určen).

3.4. Pravidla týkající se používání herních chatů se vztahují také na komunikaci v reálném čase prostřednictvím herního hlasového chatu (pokud je k dispozici). 

4. MODEROVÁNÍ HERNÍCH CHATŮ, ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ, SANKCE ZA PORUŠENÍ

4.1. Správa moderuje všeobecný herní chat přímým sledováním (například pomocí moderátorů herního chatu) nebo kontrolou zpráv v reakci na stížnosti od ostatních hráčů.

4.2. Chaty v herních místnostech a kanály chatu jsou moderovány správou na základě stížností podaných hráči.

4.3. Soukromé zprávy obecně nejsou správou moderovány. Hráč může jednostranně zablokovat jiného hráče a znemožnit mu posílat jakékoli zprávy z jakéhokoli důvodu (včetně případů, kdy mezi hráči dojde ke konfliktu). Hráč však může podat stížnost na jakýkoli nevhodný obsah v soukromých zprávách obdržených od ostatních hráčů (např. výhrůžky, obtěžování nebo jakýkoli jiný obsah porušující tato pravidla hry).

Správa vyzývá hráče, aby byli pozorní a zdvořilí a aby neposílali soukromé zprávy, které mohou být jinými hráči považovány za nevhodné. Pokud správa po obdržení stížnosti potvrdí porušení těchto pravidel hry uživatelem v soukromých zprávách, daný uživatel bude potrestán dle vlastního uvážení správy (včetně omezení přístupu ke hře).

4.4. Stížnosti podané prostřednictvím herního mechanismu pro podávání stížností budou přezkoumány správou během 2 týdnů. Pokud během této doby nebylo na základě stížnosti přijato žádné opatření, považuje se taková stížnost za zrušenou. Pokud je však porušení těchto pravidel hry závažné, může správa uvalit za jejich porušení sankce i po vypršení platnosti stížnosti nebo jejím stažení.

4.5. V případě porušení jakéhokoli pravidla uvedeného v odstavci 3.2 těchto pravidel hry může správa na základě vlastního uvážení uvalit sankce v podobě odejmutí práva hovořit, nebo trvalého omezení přístupu ke hře. Upozorňujeme, že druh a doba trvání sankcí jsou uvedeny ve specifických pravidlech jednotlivých her. 

4.6. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo nezveřejňovat třetím stranám podrobnosti o sankcích uvalených na uživatele a na otázky týkající se těchto opatření nebude reagovat.

5. SPAM, URÁŽKY

Je zakázáno používat systém stížností ve hře k zasílání irelevantních nebo neopodstatněných stížností (včetně stížností typu „spam“) nebo k urážení správy, zástupců podpory společnosti Gaijin, správců webových stránek společnosti Gaijin, vývojářů hry nebo jiných osob a subjektů. Uživatelům porušujícím toto pravidlo bude omezen přístup ke hře až na 1 den. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla může správa omezit přístup ke hře na dobu od 7 dnů až po trvalé omezení přístupu ke hře.

6. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

6.1. Následující chování se považuje za nesportovní chování a tímto dokumentem je výslovně zakázáno:

6.1.1. Poškozování člena vlastního týmu ve hře včetně následujícího:

a) zabití (zničení) nebo poškození spoluhráče (pokud je to ve hře technicky možné),

b) účelné blokování pohybu spoluhráče (opření, vystrčení, blokování průchodu / příjezdových cest).

6.1.2. Využívání herních bugů, chyb a nedostatků.

6.1.3. Instalace nebo použití neoprávněných úprav herního klienta pomocí cheatů nebo jiného softwaru nebo zařízení měnících herní proces a/nebo originální obrázky generované hrou (včetně úprav herního rozhraní) za účelem získání výhody ve hře bez výslovného povolení společnosti Gaijin.

6.1.4. Další činnosti porušující zásady fair play.

6.2. Jednání zakázané touto částí 6 pravidel hry bude trestáno případ od případu na základě výlučného rozhodnutí správy, která může rozhodnout až o trvalém smazání účtu Gaijin.

7. ŽÁDNÁ POLITIKA

Společnost Gaijin neschvaluje ani nepodporuje žádné politické strany, skupiny, hnutí, organizace ani výbory, žádné společnosti, partnerství, korporace nebo sdružení organizované nebo udržované pro politické účely, stejně jako kandidáty na politické funkce, a to ani v souvislosti s volbami, referendem, navrhovanými zákony nebo jakýmkoli jiným politickým účelem. 

V souvislosti s tím společnost Gaijin výslovně zakazuje používat hry k politickým účelům, včetně účelů uvedených výše. Obsah zpráv v herních chatech, jakož i jména klanů, slogany, loga a popis klanu, proto nesmí obsahovat jakékoli politické symboly, loga, atributy, slogany, výzvy, prohlášení či jiný politicky orientovaný obsah, kromě následujícího:

 • obsah, který byl do hry přidán přímo společností Gaijin, 
 • vlajky a státní znaky členských států OSN.

Porušení tohoto pravidla může vést k dočasným nebo trvalým sankcím uživatele v souladu s těmito pravidly hry a specifickými pravidly jednotlivých her (společnost Gaijin může např. změnit jméno klanu porušující pravidla). 

8. JINÁ USTANOVENÍ

8.1. V případech, kdy jednání uživatele formálně nespadá mezi zákazy stanovené v tomto dokumentu, si správa vyhrazuje právo omezit přístup ke hře na dobu od 3 dnů až po trvalé omezení přístupu ke hře nebo vymazání účtu Gaijin, pokud by takové jednání uživatele způsobilo masivní negativní reakce a stížnosti od jiných hráčů a/nebo takové jednání porušovalo oprávněné zájmy třetích stran nebo společnosti Gaijin.

8.2. Správa také může pozastavit nebo smazat všechny uživatelské účty Gaijin v případě, že se uživatel dopustí jednání zaměřeného na obcházení sankcí, které byly uživateli dříve uloženy, což zahrnuje také vytváření dalších účtů Gaijin. 

9. VÝKLAD PRAVIDEL

Uživatel při hraní her vyjadřuje důvěru správě ve věci rozhodnutí týkajících se výkladu a dodržování těchto pravidel hry. Tato pravidla hry lze analogicky použít i na chování uživatele v jiných službách společnosti Gaijin (včetně webových stránek společnosti Gaijin). Pokud však má některá z těchto služeb vlastní pravidla týkající se chování uživatele, tato pravidla hry se na ně nevztahují (pokud není uvedeno jinak v pravidlech dané služby). 

10. RŮZNÉ

Ve všech ostatních aspektech týkajících se pravidel chování ve hrách, které nejsou specifikovány těmito pravidly hry, včetně mj. rozhodného práva a jurisdikce, zřeknutí se záruky, odškodnění, aktualizací a úprav pravidel hry, oddělitelnosti, postoupení a ukončení, se na tato pravidla hry vztahují příslušná ustanovení smlouvy EULA a podmínky používání služby.

11. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud chcete kontaktovat společnost Gaijin, použijte náš portál zákaznické podpory dostupný na adrese https://support.gaijin.net.

Poslední revize a v platnosti od: 18.04.2023