Dokumenty prawne

Umowa użytkownika końcowego gaijin (eula)

Ta wersja dokumentu jest nieaktualna i już nie obowiązuje. Najnowszą wersję można znaleźć na stronie legal.gaijin.net/termsofservice.

WAŻNA INFORMACJA: ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA  UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ W SEKCJI 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI  LUB INTERPRETACJI OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Przedstawienie dowolnych rzeczywistych broni i pojazdów dostępnych w grach nie oznacza udziału jakiegokolwiek producenta zbrojeniowego ani motoryzacyjnego w rozwoju, sponsoringu ani reklamie produktów.

Niniejsza umowa użytkownika końcowego („EULA”) stanowi umowę prawną między użytkownikiem („użytkownik”, „gracz”, „Ty”, „Twój” w umowie EULA) a firmą Gaijin, która oznacza jeden z następujących podmiotów prawnych (w zależności od okoliczności wyszczególnionych poniżej): 

 • gdy gry są udostępniane bezpośrednio użytkownikowi (np. za pośrednictwem strony internetowej firmy Gaijin): Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr; 
 • gdy gry są udostępniane za pośrednictwem innych platform (np. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, sklep Google Play, App Store firmy Apple): Gaijin Distribution Kft. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162-166, 1146 Budapeszt, Węgry.

Firma Gaijin jest również określana jako „my”, „nas” i „nasz” w umowie EULA.

Niniejsza umowa EULA stanowi część regulaminu zgodnie z definicją zawartą warunkach świadczenia usług. Na podstawie umowy otrzymujesz licencję („licencja”) na korzystanie z gier wideo („gry” lub „gra”) wydanych przez firmę Gaijin na dowolnej platformie (np. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android itp.), w tym m.in. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted i/lub wszelkich innych gier wideo firmy Gaijin, które zostały przez Ciebie zainstalowane z zastrzeżeniem zaakceptowania naszego regulaminu i zawartych w nim oraz w niniejszym dokumencie zapisów i ograniczeń.

Zanim zainstalujesz nasze gry lub zaczniesz z nich korzystać, przeczytaj i zaakceptuj niniejszą umowę EULA, jak również regulamin, w którym znajdziesz informacje na temat tego, jak świadczymy nasze usługi i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Wyróżnione terminy (słowa), które nie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie, należy interpretować zgodnie z zapisami warunków świadczenia usług.

1. PRZYZNANIE LICENCJI

1.1. Niniejszym otrzymujesz od nas prawo do przechowywania, pobierania, instalowania, uruchamiania i wyświetlania najnowszej wersji stosownego klienta gry na platformach (laptopach i komputerach stacjonarnych oraz mobilnych lub w szczególności konsolach do gier), na które firma Gaijin specjalnie zaprojektowała swoje gry, a jedynym celem tego prawa jest umożliwienie granie w nie.

1.2. Choć określamy licencję mianem „licencji na grę”, to wspomniane wyżej prawa odnoszą się wyłącznie do klienta gry, którego firma Gaijin specjalnie udostępniła do pobrania, instalacji i uruchomienia. Informujemy również, że nie masz pozwolenia na przechowywanie, pobieranie, modyfikowanie ani żadne wykorzystywanie jakiejkolwiek części gry, która nie wchodzi w skład klienta (strona klienta gry), w tym m.in. dowolnej części zaplecza gry (strona serwera) oraz przedmiotów w grze (aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu przedmiotów w grach firmy Gaijin, zapoznaj się z sekcją 6 niniejszej umowy EULA). Licencja zezwala na interakcję z częściami gry, które nie wchodzą w skład klienta, jedynie tak, jak technicznie umożliwiła to firma Gaijin z zastrzeżeniem, że firma Gaijin ma prawo do zmiany sposobu takiej interakcji od strony technicznej.

1.3. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA jest:

 • niewyłączna nie jesteś jedynym użytkownikiem (licencjobiorcą), więc możemy przyznać tę samą lub inną licencję na dowolną z naszych gier innym osobom;
 • na własny użytek – możesz używać danej gry jedynie na własnym urządzeniu (które jest używane wyłącznie do celów prywatnych i głównie przez Ciebie), a korzystanie z niej wyraźnie wyklucza jakikolwiek użytek nieosobisty oraz do celów handlowych;
 • ograniczona – możesz używać gier jedynie do celów wyszczególnionych w niniejszej umowie EULA i regulaminie;
 • odwołalna – to oznacza, że możemy anulować daną licencję w określonych przypadkach opisanych poniżej w sekcji 12 niniejszej umowy EULA;
 • niezbywalna – to znaczy, że dana licencja jest przyznawana wyłącznie Tobie i nie możesz jej przydzielić, udzielić na nią podlicencji ani też w jakikolwiek inny sposób przekazać żadnej innej osobie (zarówno podmiotowi, jak i osobie fizycznej). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości informujemy, że Twoje prawa i zobowiązania wynikające z licencji również są niezbywalne zarówno w części, jak i w całości.

1.4. Gry są licencjonowane, a nie sprzedawane. To oznacza, że nie nabywasz żadnej własności ani innych praw do cyfrowej kopii dowolnej z gier, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo. Nie otrzymujesz również żadnych praw, które nie są wyraźnie określone w niniejszej umowie EULA ani w regulaminie.

2. TERYTORIUM I OKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

2.1. Okres, od którego zaczyna obowiązywać licencja, zaczyna się w dniu zaakceptowania niniejszej umowy EULA i trwa do momentu jej zawieszenia lub rozwiązania zgodnie z zapisami sekcji 12 poniżej.

2.2. Z gry możesz korzystać na całym świecie, chyba że firma Gaijin określiła inaczej na oficjalnej stronie gry, w kliencie gry, na fizycznej kopii gry lub w dowolny inny sposób wedle własnego uznania. Firmie Gaijin przysługuje prawo do jednostronnej zmiany terytorium obowiązywania licencji w sposób określony w ustępie 11.2 naszych warunków świadczenia usług.

3. OGRANICZENIA LICENCJI

3.1. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA ma pewne ograniczenia. Firma Gaijin na prawo do anulowania licencji w przypadku naruszenia ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji.

3.2. Niniejszym bezwarunkowo deklarujesz, że NIE BĘDZIESZ pod żadnym pozorem i warunkiem podejmować (próbować ani ułatwiać podejmowania) następujących działań:

3.2.1. Zakaz przenoszenia

 • sprzedawać, użyczać, wynajmować, udzielać podlicencji, publikować, rozpowszechniać ani przekazywać w jakikolwiek sposób gry (lub jej kopii), w całości lub w części, jakikolwiek osobie trzeciej;
 • zezwalać osobom trzecim na czerpanie korzyści z wykorzystywania gry za pośrednictwem kontraktów typu timeshare, umowy o świadczenie usług i innych, w tym jakiegokolwiek wykorzystywania do celów handlowych;

3.2.2.Zakaz tworzenia utworów pochodnych i dokonywania inżynierii wstecznej

 • zmieniać, modyfikować, tłumaczyć, tworzyć utwory pochodne, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować i dekompilować  gry ani pozyskiwać z niej kodu źródłowego,  w całości lub w części, jak również podejmować innych działań określonych w ustępie 4.3 warunków świadczenia usług;

3.2.3.Zakaz wykorzystywania w sposób złośliwy lub wprowadzający w błąd

 • modyfikować kodu serwera (m.in.  za pomocą cheatów, włamań itp.);
 • wykorzystywać niedociągnięć mechaniki gry (exploitów, błędów itp.);
 • używać oprogramowania, które automatyzuje procesy w grze (boty, mody), zmienia rozgrywkę lub funkcjonalność gry, zapewnia przewagę nad innymi graczami niewykorzystującymi takiego oprogramowania lub w inny sposób wpływa na wrażenia z rozgrywki, zarówno Twoje,jak i innego gracza;
 • używać oprogramowania osób trzecich, które może w jakikolwiek  sposób wpływać na grę, a które nie jest dozwolone przez firmę Gaijin w konkretnych grach lub powiązanych z nimi usługach, chyba że wymaga tego prawo;
 • niszczyć, wyłączać (lub pomagać w zniszczeniu i wyłączaniu) dowolnego komputera lub serwera używanego do obsługi gry i powiązanych z nią usług; przesyłać dowolnych plików, które zawierają złośliwy kod, w tym wirusy, programy szpiegujące, trojany, robaki, celowo uszkodzone dane lub jakiekolwiek inne pliki, które mogą uszkodzić grę i powiązane z nią usługi albo na nie wpływać; organizować dowolny typ cyberataków, w tym m.in. ataku DoS, oraz pomagać lub brać w nich udział, a także podejmować jakichkolwiek innych działań lub prób mających na celu zakłócenie gier oraz powiązanych z nimi usług;
 • w celowy lub nieświadomy sposób używać gry niezgodnie z obowiązującym prawem lub obowiązującymi przepisami oraz przyczyniać się do ich naruszenia;
 • udostępniać, oferować, reklamować, promować oraz w inny sposób rozpowszechniać wspomnianych wyżej złośliwych lub wprowadzających w błąd sposobów wykorzystania;

3.2.4.Zakaz obchodzenia przepisów i manipulowania nimi

 • brać udziału w jakichkolwiek działaniach, które są sprzeczne z przeznaczeniem lub duchem gry i powiązanych z nią usług (sensownie określonych przez nas), w tym m.in. manipulować grą, jej mechaniką i zasadami określonymi w regulaminie i niniejszej umowie EULA oraz je obchodzić;

3.2.5.Zakaz wykorzystywania do celów handlowych

 • używać gry lub jej części do celów handlowych, w tym m.in.: (1) korzystać lub ułatwiać korzystanie z ofert lub reklam handlowych albo (2) przekazywać przedmioty z gry innymi środkami niż wyraźnie wskazane przez grę lub inne usługi firmy Gaijin;

3.2.6.Zakaz oferowania usług

 • używać gry lub jej części do świadczenia jakichkolwiek usług w grze, w tym innym użytkownikom, w zamian za opłaty lub inne formy wynagrodzenia, które wyraźnie i bez ograniczeń obejmują usługi podnoszenia poziomu, podnoszenia poziomu grupie graczy, gromadzenia przedmiotów, wykonywania misji i udziału w bitwach w zamian za opłatę lub usługi zbierania zasobów;

3.2.7.Zakaz przekazywania niedozwolonych informacji

 • używać gry do udostępniania niedozwolonych informacji, w tym między niechcianych e-maili, spamu oraz wszelkich materiałów promujących złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące i pliki do pobrania;

3.2.8.Zakaz nawiązywania niedozwolonych połączeń

 • korzystać z wszelkich niedozwolonych połączeń z grą, utrzymywać ich ani tworzyć albo ułatwiać korzystanie z nic, w tym m.in. (1) wszystkich połączeń z dowolnymi nieautoryzowanymi serwerami, które emulują lub próbują emulować dowolną część gry albo (2) dowolnych połączeń z wykorzystaniem programów, specjalnych narzędzi oraz oprogramowania niedozwolonego przez firmę Gaijin;

3.2.9. Zakaz pozyskiwania ukrytych danych

 • pozyskiwać lub w inny sposób gromadzić jakichkolwiek danych na temat gry, które nie powinny się wyświetlić w trakcie normalnego (zamierzonego przez firmę Gaijin) korzystania z takiej gry;

3.2.10. Ograniczenia warunków świadczenia usług

 • w inny sposób korzystać z gry w sposób sprzeczny z warunkami świadczenia usług, w tym zawartych w nich sekcji 3 i 4. Dla Twojej wygody poniżej znajdują się przykłady takiego zakazanego wykorzystania:

i) korzystanie z nielegalnych lub niestosownych nazw użytkownika (lub pseudonimów), takich jak imiona i nazwiska terrorystów, przywódców nazistowskich lub nazistowskich przestępców wojennych; 

ii) udostępnianie za pośrednictwem gry dowolnych materiałów lub informacji albo podejmowanie działań, które naruszają prawa osób trzecich (w tym dowolnej osoby fizycznej lub osoby prawnej);

iii) publikowanie treści przedstawiających nagość i przesadną przemoc, a także o charakterze seksualnym, obraźliwym i w inny sposób niewłaściwym, jak również udostępnianie linków do takich treści, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów;

iv) publikowanie informacji o charakterze obelżywym, zastraszającym, obscenicznym, zniesławiającym, oszczerczym, rasistowskim, seksualnym, religijnym albo w inny sposób niedopuszczalnym lub obraźliwym, jak również udostępnianie linków do takich informacji, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów;

3.3. Powyższa lista nie jest pełna. Więcej informacji na temat wykorzystania i stosownych ograniczeń usług firmy Gaijin, w tym gier, znajduje się w naszych warunkach świadczenia usług.

4. ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI I PRAWAMI CYFROWYMI

4.1. Przyjmujesz do wiadomości, że kod komputerowy, obrazy, dźwięki, systemy, pomysły, metody działania, dokumentacja i inne informacje zawarte w grach są własnością intelektualną i/lub stanowią cenne tajemnice handlowe firmy Gaijin lub jej dostawców i (lub) licencjodawców oraz że podlegają one ochronie w świetle prawa cywilnego, karnego i własności intelektualnej.

4.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że gry są produktem handlowym obsługiwanym przez firmę Gaijin według jej wyłącznego uznania.

4.3. Aby uniemożliwić niedozwolone wykorzystanie gry, firma Gaijin może zastosować specjalne środki techniczne (narzędzia typu DRM, rozwiązania zapobiegające oszustwom itp.), które zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu takiemu niedozwolonemu wykorzystaniu naszych gier, naszych praw własności intelektualnej i innych praw. Przykładowo firma Gaijin używa do tych celów usługi Easy Anti-Cheat (więcej informacji na temat usługi Easy Anti-Cheat znajdziesz na jej oficjalnej stronie: https://www.easy.ac). Firma Gaijin może również wykorzystać takie środki techniczne, aby sprawdzić, czy korzystasz z oryginalnej kopii gry i nie naruszasz regulaminu.

5. DOSTĘP DO WERSJI DEMO

Czasami firma Gaijin może przez krótki i określony przez siebie czas, zazwyczaj bez pobierania jakichkolwiek opłat, zapewnić wybranym przez siebie użytkownikom dostęp do konkretnej gry lub konkretnego konta Gaijin, którego celem jest wyłącznie uruchamianie gry i granie w nią („dostęp do wersji demo”). Firma Gaijin nie gwarantuje jednak osobom, które mają dostęp do wersji demo, że zachowają swoje postępy w rozgrywce i przedmioty w grze lub że otrzymają możliwość przeniesienia danych z wersji demo na swoje osobiste konto Gaijin.

6. PRZEDMIOTY W GRZE I STOSOWNE OPŁATY

6.1. Gry firmy Gaijin są zazwyczaj rozprowadzane bezpłatnie (chyba że firma Gaijin lub jej partnerzy dystrybucyjni wyraźnie twierdzą inaczej). Bez względu na model dystrybucyjny (płatny, bezpłatny lub inny) firma Gaijin zazwyczaj oferuje za „prawdziwe” pieniądze prawo do korzystania z opcjonalnych danych w grze, takich jak wirtualna waluta (umożliwiająca zakup przedmiotów w grze), cyfrowe dodatki, postaci i wirtualne obiekty (pojazdy, uzbrojenie, elementy do zamontowania, sprzęt wojskowy itp.), jak również skórki do nich, wszelkie przedmioty jednorazowego użytku oraz inne przedmioty/funkcje, które zmieniają rozgrywkę, i poprawiające płynące z niej wrażenia (zbiorczo określane mianem „przedmiotów w grze”). Takie przedmioty w grze stanowią integralną część danej gry, a ich wykorzystanie obejmuje licencja w tym samym zakresie co grę i ze wszelkimi zawartymi w niej stosownymi ograniczeniami. Przedmioty w grze, które są oferowane lub sprzedawane w jednej grze firmy Gaijin, nie są kompatybilne z inną grą, chyba że taka opcja została wyraźnie udostępniona i dozwolona przez firmę Gaijin.

6.2. Przedmioty w grze udostępnione w ramach usług firmy Gaijin są licencjonowane, a nie sprzedawane. Metoda i sposób wykorzystania konkretnych przedmiotóww grze zależą od mechaniki konkretnej gry i/lub celów rozgrywki. 

6.3. Wszelkie opłaty (zarówno w formie waluty w grze, jak i „prawdziwych” pieniędzy) uiszczane przez Ciebie w zamian za przedmioty w grze nie podlegają zwrotom i nie mogą być wymienione na inne przedmioty w grze, chyba że: 

 • firma Gaijin wyraźnie i  jednoznacznie wyraża zgodę na tego rodzaju zwrot  lub wymianę (np. umożliwiając wymianę wirtualnej waluty na inny przedmiot w grze w zakresie ściśle i wyraźnie dopuszczonym przez stosowną grę);
 • inaczej stanowią zapisy warunków świadczenia usług;
 • wymaga tego obowiązujące prawo.

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA GAIJIN NIE WYPŁACA ZWROTÓW MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU USUNIĘCIA LUB WYGAŚNIĘCIA KONTA GAIJIN, COFNIĘCIA LICENCJI LUB ROZWIĄZANIA UMOWY EULA Z DOWOLNEGO POWODU.

6.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania stosownych opłat naliczonych w ramach usług firmy Gaijin i wystawiania za nie rachunków (co dotyczy również sklepu i rynku, w przypadku których możemy się powołać na dodatkowe zasady stanowiące część regulaminu), w tym gier, zapoznaj się z warunkami świadczenia usług. Zwróć szczególną uwagę na sekcje 5 i 6.

7. ZASADY GIER I SANKCJE ZA ICH ZŁAMANIE

7.1. Firma Gaijin ma prawo określić zasady gier obowiązujące wszystkie jej gry lub dowolną z nich. Tego rodzaju zasady określają (lub czasami ograniczają) sposób zachowania w naszych grach podczas kontaktu albo interakcji z innymi graczami. Zanim zagrasz w nasze gry, przeczytaj uważnie zasady gier dostępne na stronie https://legal.gaijin.net/gamerules

7.2. Gdy naruszysz zasady gier lub Twoje zachowanie okaże się z nimi niezgodne w inny sposób, mamy prawo według naszego wyłącznego uznania zastosować następujące sankcje, w zależności od wagi naruszenia lub niewłaściwego zachowania oraz postanowień zawartych w zasadach gier w odniesieniu do konkretnych naruszeń:

 • zawiesić dostęp do funkcji „czatu w grze”;
 • umożliwić zmianę pseudonimu lub dokonać modyfikacji innych informacji na Twoim koncie Gaijin, jeśli tego rodzaju informacje naruszają zasady gier lub regulamin;
 • ograniczyć czas trwania każdego połączenia w określonym przedziale czasu, jak również liczbę połączeń z serwerem;
 • zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z dowolnych naszych gier, w których doszło do naruszenia zasad gier;
 • tymczasowo ograniczyć część funkcjonalności konta Gaijin;
 • zawiesić lub usunąć konto Gaijin;
 • nałożyć inne sankcje przewidziane w zasadach gier.

7.3. Nieprzestrzeganie zasad gier stanowi rażące naruszenie regulaminu. Informujemy, że „rażące naruszenie” oznacza znaczne lub poważne naruszenie prawnie wiążącej umowy (tutaj regulaminu), która daje jej drugiej stronie (czyli zgodnie z regulaminem firmie Gaijin) podstawę prawną do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania takiej umowy oraz dochodzenia wszelkiego dozwolonego zadośćuczynienia z tytułu takiego naruszenia (np. w formie pieniężnej, takiej jak odszkodowanie lub rekompensata, którą może zostać obciążony użytkownik).

7.4. Informujemy, że gdy postanowimy usunąć Twoje konto Gaijin, już nigdy nie uzyskasz do niego dostępu. Wówczas mamy również prawo zablokować Ci dostęp do naszych gier w przyszłości.

7.5. Firma Gaijin niezależnie podejmuje decyzje w kwestii naruszenia zasad i nałożenia stosownych sankcji, w tym wedle własnego uznania z użyciem zautomatyzowanych środków (np. usługi Easy Anti-Cheat wspomnianej w sekcji 4 powyżej). Masz jednak prawo odwołać się od decyzji firmy Gaijin, kontaktując się z naszą obsługą klienta (więcej informacji znajdziesz w sekcji 15 niniejszego dokumentu).

7.6. Jeśli zauważysz, że inny użytkownik narusza zasady gier, zwłaszcza jeśli ma to wpływ na Twoją rozgrywkę, możesz go zgłosić, używając specjalnie zaprojektowanych narzędzi w grze, a gdy są niedostępne, kontaktując się z obsługą klienta.

8. OGRANICZENIA WIEKOWE

8.1. Informujemy, że zgodnie z postanowieniami regulaminu oprócz minimalnego wieku niezbędnego do jego zaakceptowania (16 lat lub inny wiek zapewniający zdolność prawną w Twoim kraju), w tym niniejszej umowy EULA, każda gra również ma swoje ograniczenia i swoją klasyfikację wiekową (np. PEGI lub ESRB w zależności od regionu). 

8.2. W zależności od obowiązującego prawa, jeśli jesteś poniżej wymaganego wieku musisz (dotyczy to również Twojego dziecka planującego grać w grę):

 • powstrzymać się od grania w nasze gry;
 • Skonsultować się ze rodzicami, opiekunem prawnym i zapytać, czy możesz grać w daną grę;
 • podjąć inne działania wymagane przez prawo obowiązujące w Twoim kraju.

JEŚLI MASZ PONIŻEJ 16 LAT (LUB JESTEŚ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM TWOJEGO KRAJU NIE POZWALA NA ZAWIERANIE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH UMÓW), POPROŚ RODZICA LUB OPIEKUNA O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM I ZGODĘ NA GRĘ. BEZ TAKIEJ ZGODY NIE MOŻESZ GRAĆ W NASZE GRY.

9. ŚRODKI OCHRONY ZDROWIA

9.1. Przyjmujesz do wiadomości, że zawartość audiowizualna gry może nasilać objawy epileptyczne i inne rodzaje zaburzeń neurologicznych. Jeśli masz tendencję do takich zaburzeń, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać w nasze gry, lub nie graj w nie w ogóle — w takiej sytuacji firma Gaijin nie odpowiada za żadne pośrednie i bezpośrednie konsekwencje grania w grę. 

9.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że ciągłe granie może prowadzić do znacznego zmęczenia, które wywołuje określone choroby, w tym problemy ze wzrokiem, różne formy deformacji kręgosłupa, neurozy oraz inne zaburzenia zdrowotne. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za śledzenie czasu spędzonego na granie w nasze gry, organizowanie przerw/odpoczynku, przyjmowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas rozgrywki oraz stosowanie wszelkich środków ostrożności w trosce o swoje zdrowie. 

10. WYMAGANIA TECHNICZNE I SYSTEMOWE

10.1. Informujemy, że poniższe wymagania mogą okresowo ulegać zmianom, nawet w odniesieniu do tej samej gry. Jest to związane głównie z wprowadzanymi od czasu do czasu przez firmę Gaijin zmianami zgodnie z sekcją 11 niniejszej umowy EULA. Mimo wszystko firma Gaijin zastrzega sobie prawo do zmiany takich wymagań w odniesieniu do dowolnej ze swoich gier i według swojego wyłącznego uznania.

10.1.1. Wymagania minimalne. Każda gra jest zaprojektowana tak, aby uruchamiała się na jednej lub kilku konkretnych platformach (urządzeniach lub systemach operacyjnych). Czasami gra może mieć minimalne wymagania techniczne w zakresie urządzenia (np. dotyczące CPU, GPU, pamięci RAM, wolnego miejsca na dysku itp.), które firma Gaijin wskazuje na oficjalnej stronie gry, na oficjalnej stronie platformy należącej do osoby trzeciej lub za pomocą innych środków firmy Gaijin według jej uznania. Upewnij się, że Twoje platforma spełnia takie minimalne wymagania. W przeciwnym razie firma Gaijin nie gwarantuje, że gra się uruchomi lub będzie poprawnie funkcjonować ani nie ponosi odpowiedzialności za inne problemy z jej działaniem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zasobów urządzenia koniecznych do przechowywania i uruchomienia gry, w tym CPU, GPU, wolnej pamięci RAM itp.

10.1.2. Wymagania zalecane. Dla Twojej wygody zazwyczaj publikujemy wymagania zalecane naszych gier, które dotyczą technicznych parametrów Twojego urządzenia. Informujemy, że tego rodzaju wymagania zalecane służą jedynie do celów informacyjnych i nie gwarantują idealnego funkcjonowania gry ani nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, jeśli platforma (zarówno urządzenie, jak i system operacyjny) stanowi część „wymagań zalecanych” danej gry, oznacza to, że taka gra została zaprojektowana do działania wyłącznie na tej platformie. To samo dotyczy innych „wymagań zalecanych”, które, jak wynika z kontekstu, są niezbędne.

10.1.3. Wymagania dotyczące połączenia internetowego. Zazwyczaj gry firmy Gaijin wymagają szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem do prawidłowego działania i zapewnienia odpowiednich wrażeń z rozgrywki. Informujemy, że firma Gaijin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z działaniem gry (w zakresie szybkości, dostępności serwerów firmy Gaijin i czasu reakcji określanego jako „ping”) wynikające z jakości połączenia internetowego.

11. POPRAWKI, AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

11.1. Aby zapewnić jak najwyższy poziom naszych usług, wrażeń użytkownika oraz wydajności usług firmy Gaijin, musimy co jakiś czas tworzyć poprawki, aktualizacje i modyfikacje naszych gier. To zazwyczaj skutkuje obowiązkowymi i/lub automatycznymi ich aktualizacjami, co sprawia, że starsze wersje naszych gier mogą się nie uruchamiać albo działać nieprawidłowo do czasu ich aktualizacji. 

11.2. Firma Gaijin ma prawo do zmiany kodu oprogramowania danej gry w dowolnym momencie i wedle własnego uznania. Tego rodzaju zmiany mogą mieć wpływ m.in. na funkcjonalność danej gry i jej pozostałą zawartość. Możemy np. dodać do gry zawartość lub funkcje albo je z niej usunąć, naprawić błędy, poprawić balans rozgrywki itp.

11.3. Zwracamy uwagę, że niektóre poprawki, aktualizacje i modyfikacje gry mogą skutkować (i z czasem na będą skutkować) zwiększeniem wymagań technicznych w odniesieniu do Twojego urządzenia lub zużywanych przez nie zasobów. Niespełnienie tych wymagań może spowodować (i z czasem spowoduje) spadek wydajności gry i/lub konieczność zastosowania m.in. niższych ustawień graficznych.

11.4. Akceptując niniejszą umowę EULA, przyjmujesz do wiadomości, że brak zgodny na aktualizację gry może uniemożliwić dalsze korzystanie z niej oraz że niniejsza umowa EULA zostanie zawieszona aż do momentu aktualizacji gry.

12. COFNIĘCIE LICENCJI

12.1. Cofnięcie przez użytkownika. Możesz natychmiast rozwiązać niniejszą umowę EULA, przerywając korzystanie z naszych gier i usuwając je ze swojego urządzenia.

12.2. Cofnięcie przez firmę Gaijin. Mamy prawo do zawieszenia lub całkowitego rozwiązania niniejszej umowy EULA (co oznacza również ograniczenie dostępu do dowolnej z naszych gier) w następujących przypadkach:

 • jeśli spowodujesz rażące naruszenie niniejszej umowy EULA lub regulaminu;
 • jeśli naruszysz zasady gier w sposób przez nie określony lub w opisanym w nich zakresie;
 • jeśli zawiesimy lub usuniemy Twoje konto Gaijin na podstawie określonej w naszych warunkach świadczenia usług;
 • jeśli przestaniemy obsługiwać i rozpowszechniać grę lub w inny sposób przestaniemy oferować do niej dostęp, informując o tym ze stosownym wyprzedzeniem;
 • opierając się na innej podstawie ujętej w regulaminie.

12.3. Cofnięcie licencji zgodnie z zapisami niniejszej sekcji umowy EULA lub według innej podstawy określonej w regulaminie oznacza, że nie będziemy mieć w przyszłości żadnych zobowiązań względem Ciebie.

12.4. Cofnięcie licencji przez firmę Gaijin odbywa się natychmiast, chyba że firma Gaijin wyraźnie postanowi inaczej lub wymaga tego obowiązujące prawo.

12.5. Cofnięcie licencji nie ma wpływu na zobowiązania, zarówno Twoje, jak i firmy Gaijin, które powstały lub istniały przed jej cofnięciem.

INFORMUJEMY, ŻE WYGAŚNIĘCIE REGULAMINU LUB WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB ZAWIESZENIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA SKUTKUJE COFNIĘCIEM LUB ZAWIESZENIEM LICENCJI.

13. REGULAMIN PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Jeśli uzyskujesz dostęp do gry za pomocą platform zewnętrznych, ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z nich i wszelkich powiązanych z nimi kont (takich jak konto PlayStation, Xbox lub App Store firmy Apple) w sposób zgodny z zasadami określającymi korzystanie z tych platform i kont. Poniżej znajdziesz regulaminy konkretnych platform.

Wspomniane platformy zewnętrzne w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie zapisów niniejszej umowy EULA ani jakiekolwiek przeoczenia firmy Gaijin. Niniejsza umowa EULA w żaden sposób nie zmienia żadnej z umów zawartych między Tobą a platformami zewnętrznymi. Zapisy tych umów mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA we wszystkich kwestiach związanych z korzystaniem z tych platform i powiązanej z nimi własności intelektualnej.

Pamiętaj, że firma Gaijin spełnia wszystkie wymogi platform zewnętrznych, dzięki czemu zyskujesz za ich pomocą dostęp do gier. W związku z tym firma Gaijin może być zmuszona do zmiany niniejszej umowy EULA w celu zachowania zgodności z wymogami wspomnianych platform.

Jeśli masz związane z tym pytania, skorzystaj z usługi wsparcia zgodnie z zapisami sekcji 15 niniejszej umowy EULA.

13.1. Dodatkowy regulamin App Store firmy Apple

 Niniejszy dodatkowy regulamin ma zastosowanie w przypadku gier dostępnych na dowolnym urządzeniu iPhone i iPad firmy Apple, Inc. („Apple”):

–    Jak określono wcześniej, stronami niniejszej umowy EULA jesteś Ty i firma Gaijin, a nie firma Apple. Niniejsza umowa EULA w żaden sposób nie wiąże firmy Apple, więc nie ponosi ona odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek jej naruszeń, w tym braków i wad dowolnej z gier. Korzystanie z gier zapewnianych przez Apple odbywa się zgodnie z zasadami korzystania określonymi w warunkach świadczenia usług Apple Media lub w warunkach korzystania z zakupów grupowych treści. Wspomniane zasady korzystania mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA. 

–    Zgodnie z zapisami ustępem 1.3. niniejszej umowy EULA przyznawana licencja jest niezbywalna, w związku z czym pozwala na przechowywanie, uruchamianie i wyświetlanie gry jedynie w pamięci kontrolowanych lub posiadanych przez Ciebie produktów Apple zgodnie z zasadami korzystania określonymi w warunkach świadczenia usług Apple Media, z wyłączeniem produktów Apple, których nie masz ani nie kontrolujesz, ale są z Tobą powiązane z uwagi na chmurę rodzinną, zakupy grupowe lub prawnie wiążące umowy.

–   Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utrzymania i wsparcia technicznego gier.

–   Firma Gaijin jest wyłącznie odpowiedzialna za wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak i dorozumiane przez prawo, powiązane z grami.  Firma Apple nie podlega żadnym zobowiązaniom z tytułu gwarancji dotyczących gier.  Wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z niewywiązania się z zapisów dowolnej gwarancji stanowią wyłączną odpowiedzialność firmy Gaijin. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której gra nie spełnia wymogów dowolnej powiązanej z nią gwarancji (wyrażonej lub dorozumianej). Wówczas możesz powiadomić firmę Apple, która zwróci koszt zakupu gry.

–   Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie Twoich dowolnych roszczeń lub jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej powiązanych z grą, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za jakość produktu; (ii) wszelkich roszczeń wynikających z niezgodności gry z wymogami prawnymi oraz (iii) roszczeń z tytułu ochrony konsumenckiej lub podobnych przepisów, w tym tych odnoszących się do wykorzystywania przez grę platform HealthKit i HomeKit.

–   W przypadku dowolnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia przez grę ich praw własności intelektualnej firma Gaijin ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie, obronę i oddalenie tych roszczeń oraz zawarcie związanego z nimi porozumienia (jeśli jest to wymagane przez niniejszą umowę EULA i we wskazanym w niej zakresie).

–   Niniejszym oświadczasz, że nie mieszkasz na terenie żadnego z krajów obłożonych embargiem przez Stany Zjednoczone oraz nie znajdujesz się na liście osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, ani na liście osób i podmiotów zastrzeżonych opracowanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.

–   Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza umowa EULA nie przyznaje żadnych praw i środków prawnych którejkolwiek z jej stron. Niezależnie od powyższego firma Apple lub jej spółka zależna są beneficjentami będącymi stroną trzecią niniejszej umowy EULA. Gdy zaakceptujesz umowę EULA, firma Apple lub jej spółka zależna zyskają prawo (które zostanie uznane za zaakceptowane) do jej egzekwowania w stosunku do Ciebie jako osoby, która jest beneficjentem będącym stroną trzecią tej umowy.

13.2. Dodatkowe warunki licencyjne firmy Sony

Jeśli grasz w grę, korzystając z systemu rozrywki komputerowej PlayStation dostępnego na urządzeniach o tej samej nazwie, wówczas musisz przestrzegać następujących dodatkowych regulaminów PlayStation:

a) w przypadku SIEA:

Kupno przedmiotów i korzystanie z nich regulują umowa użytkownika i warunki świadczenia usług obowiązujące w sieci. Niniejsza usługa online działa na zasadzie podlicencji udzielanej przez firmę Sony Interactive Entertainment America.

b) w przypadku SIEE:

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

13.3. Dodatkowe warunki licencyjne firmy Microsoft

Jeśli grasz w grę, korzystając z platformy Xbox, wówczas musisz przestrzegać następujących dodatkowych regulaminów Xbox:

-   Podlegasz wszelkim zasadom dotyczącym korzystania z platformy Xbox, w tym umowy dotyczącej usług Microsoft dostępnej na stronie https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/

–   Zgodnie z niniejszą umową EULA całą odpowiedzialność ponosi firma Gaijin, a firma Microsoft lub jej spółki zależne nie są licencjodawcami ani nie ponoszą odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie gry i za jej zgodność z zapisami gwarancji, więc nie mogą być wobec nich kierowane żadne roszczenia o odszkodowanie.  

–   Firma Microsoft i jej spółki zależne nie utrzymują gier ani nie zapewniają im wsparcia technicznego. Te zadania są w wyłącznej gestii firmy Gaijin.

Dowolne powiązane umowy firmy Microsoft, w tym regulamin usługi Xbox Live, mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA, która nie reguluje stosunku między Tobą a firmą Microsoft i jej spółkami zależnymi.

14. INNE POSTANOWIENIA

W przypadku wszelkich innych aspektów związanych z przyznaniem licencji, które nie są określone w niniejszej umowie EULA, w tym m.in. związanych z jurysdykcją i prawem właściwym, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowaniem, aktualizacją i modyfikacją umowy EULA, rozdzielnością postanowień, cesją i rozwiązaniem umowy, do niniejszej umowy EULA mają zastosowanie właściwe zapisy warunków świadczenia usług.

15. DANE KONTAKTOWE

Aby skontaktować się z firmą Gaijin, należy odwiedzić stronę usługi wsparcia dostępną obecnie pod adresem https://support.gaijin.net.

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023