Dokumenty prawne

Szczegółowe Zasady Dotyczące Gry War Thunder

WAŻNA INFORMACJA: SPOSÓB, W JAKI KORZYSTASZ Z GIER WIDEO FIRMY GAIJIN, PODLEGA NINIEJSZYM SZCZEGÓŁOWYM ZASADOM I ZASADOM GIER FIRMY GAIJIN (ZASADOM OGÓLNYM), KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE https://legal.gaijin.net/gamerules („ZASADY OGÓLNE”). ZASADY OGÓLNE TAKŻE ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM DOKUMENCIE, ZARAZ PO SZCZEGÓŁOWYCH ZASADACH.

ZASADY OGÓLNE OKREŚLAJĄ OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA GRACZY W GRACH WIDEO FIRMY GAIJIN, W TYM ZASAD NAZEWNICTWA, CZATU W GRZE, POWSZECHNYCH NARUSZEŃ I SANKCJI. 

NINIEJSZE SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY WAR THUNDER STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZASAD OGÓLNYCH I NALEŻY JE WSPÓLNIE INTERPRETOWAĆ I STOSOWAĆ. 

PODCZAS GRY W GRY WIDEO FIRMY GAIJIN NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZARÓWNO ZASAD OGÓLNYCH, JAK I SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD.

1. KONKRETNE ZASADY KLANOWE

1.1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utworzenie klanu w grze wideo War Thunder (dalej: odpowiednio „eskadra” i „gra”) z podobnymi pełnymi lub skróconymi nazwami lub logo – takie działania nie podlegają karze. Administracja nie angażuje się w dystrybucję władzy wewnątrz eskadry (na przykład kwestie przekazywania dowództwa lub praw do eskadry, udzielania i wycofywania uprawnień lub dodawania do składu eskadry i/lub usuwania z niego).

1.2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania zarządzających eskadrami (w tym dowódcy, zastępcy dowódcy ani oficerów eskadry) bez względu na skutki takich działań (na przykład rozwiązanie eskadry albo utratę kontroli nad eskadrą). 

2. RODZAJE I CZAS TRWANIA SANKCJI 

2.1. Gracze grający w grę wideo War Thunder muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w Zasadach ogólnych, w tym przestrzegać ograniczeń opisanych w sekcji 3 Zasad ogólnych (zasad dotyczących czatu w grze). Jednak w grze wideo War Thunder obowiązują kary opisane poniżej.

2.2. W przypadku naruszenia postanowień ustępów 3.2.1–3.2.11 niniejszych zasad ogólnych Administracja może nałożyć następujące sankcje:

 • 1 naruszenie – wyciszenie na 2 dni;
 • 2 naruszenia – wyciszenie na 4 dni;
 • 3 naruszenia – wyciszenie na 7 dni;
 • 4 naruszenia – wyciszenie na 15 dni;
 • 5–9 naruszeń – wyciszenie na 30–120 dni;
 • 10 naruszeń – wyciszenie na stałe.

2.3. W przypadku naruszenia postanowień ustępów 3.2.12–3.2.21 Zasad ogólnych Administracja może wedle własnego uznania nałożyć odpowiednie sankcje (w tym sankcje niewymienione w niniejszym dokumencie). 

2.4. W poważnych przypadkach nawet pojedyncze naruszenie ustępów 3.2.12–3.2.21 Zasad ogólnych może prowadzić do kary w postaci wyciszenia na co najmniej 15 dni lub ograniczenia dostępu do gry na stałe wedle uznania Administracji.

3. ZADAWANIE OBRAŻEŃ CZŁONKOM DRUŻYNY, „BRATOBÓJCZY OGIEŃ”

3.1. Niniejsze szczegółowe zasady dotyczące gry War Thunder wyraźnie zabraniają atakowania w grze członków drużyny, czyli tak zwanego „bratobójczego ognia”, w tym m.in. podejmowania następujących działań: zadawania obrażeń pojazdom członków drużyny lub dowolnym ich częściom, niszczenia pojazdów członków drużyny lub ich dowolnych części oraz dezorientowania członków drużyny. Należy pamiętać, że zadawanie obrażeń członkom drużyny jest zabronione, nawet jeśli funkcja atakowania ich jest technicznie dostępna w grze.

3.2. Sankcje za naruszenie powyższej zasady nakładane są automatycznie przez system w grze analizujący zachowanie gracza. W wyjątkowych przypadkach administracja może ręcznie ocenić domniemane naruszenie i ustalić odpowiednią sankcję.

3.3. Powyższy ustęp 3.1 dotyczy również niektórych wydarzeń w grze (oficjalnych transmisji, mistrzostw itp.) ogłoszonych i zatwierdzonych przez Administrację. W niektórych przypadkach, takich jak Wydarzenia w grze, system kar nakładanych w grze, który opisano powyżej, może zostać dezaktywowany, i żaden uczestnik nie będzie karany za mniejsze lub nieznaczące naruszenia. W takich przypadkach Administracja może zawsze nałożyć na gracza, który podczas takich wydarzeń zadaje obrażenia członkowi drużyny lub niszczy go, karę ograniczenia dostępu do gry na okres od 3 do 7 dni.

4. TRANSAKCJE NA RYNKU W GRZE

4.1. Zasady dotyczące zakupu, wykorzystania oraz pozbywania się przedmiotów w grze opisano w polityce sklepu Gaijin. Wszelkie transakcje kupna i sprzedaży przedmiotów w grze lub innych wartościowych przedmiotów (waluta itp.) pomiędzy graczami są surowo zabronione, jeśli:

4.1.1 są dokonywane za prawdziwe pieniądze lub inne wartościowe przedmioty;

4.1.2 są dokonywane poza rynkiem dostępnym w grze;

4.1.3 spełniają kryteria ukierunkowanych transakcji w grze zgodnie z ich definicją w polityce sklepu Gaijin.

4.2. Transakcje w grze zabronione przez sekcję 4 niniejszych zasad penalizuje się dla każdej sprawy osobno decyzją administracji; mogą one skutkować nawet usunięciem konta Gaijin użytkownika na stałe.

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 18.04.2023

Zasady Gier Firmy GaijinZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ W SEKCJI 2 WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY GAIJIN ORAZ W SEKCJI 8 UMOWY UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO FIRMY GAIJIN. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW W ZAKRESIE ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

Niniejszy dokument („zasady gier”) określa regulamin postępowania w grach (jak je zdefiniowano poniżej) zgodnie z zapisami: 

Zasady gier są włączone do umowy EULA przez odniesienie i są jej integralną częścią oraz stanowią umowę prawną między Tobą (dotyczy również określeń takich jak „Ty”, „Twój”, „gracz” lub „użytkownik”) a firmą Gaijin.

Wszystkie warunki niniejszych zasad gier dotyczą każdej gry. Administracja może jednak ustalić konkretne zasady dotyczące niektórych gier („szczegółowe zasady gier”), których użytkownicy tych gier muszą przestrzegać, o ile nie są one sprzeczne z niniejszymi zasadami gier (przykładowo: załączniki nr 1–7 do niniejszych zasad gier, który znajduje się poniżej). Jeśli takie zasady dotyczące konkretnej gry są sprzeczne z niniejszymi zasadami gier, zasady gier mają pierwszeństwo.

Wyróżnione terminy (słowa), które nie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie, należy interpretować zgodnie z zapisami umowy EULA i warunków świadczenia usług.

Dla wygody niniejsze zasady gier podzielono na następujące sekcje:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PSEUDONIMY, NAZWY KLANÓW I OPISY KLANÓW

3. ZASADY CZATU W GRZE

4. MODEROWANIE CZATU W GRZE, ODPOWIADANIE NA SKARGI I SANKCJE ZA NARUSZENIA

5. SPAM I OBELGI

6. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

7. ŻADNEJ POLITYKI

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

9. INTERPRETACJA ZASAD

10. INNE POSTANOWIENIA

11. DANE KONTAKTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY WAR THUNDER (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY CROSSOUT (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY CROSSOUT MOBILE (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 4 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY STAR CONFLICT (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 5 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY STAR CONFLICT HEROES (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 6 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY ENLISTED (kliknij, aby wyświetlić)

ZAŁĄCZNIK NR 7 – SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE GRY CRSED: F.O.A.D. (kliknij, aby wyświetlić)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższe wykorzystywane w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają, co następuje:

1.1.1. Administracja” oznacza firmę Gaijin, osoby trzecie upoważnione przez firmę Gaijin oraz osobę lub grupę osób mianowanych przez firmę Gaijin, których zadaniem jest monitorowanie, czy gracze przestrzegają niniejszych zasad gier i regulaminu. 

1.1.2. Klan” oznacza zorganizowaną grupę graczy, którzy zwykle grają w tej samej drużynie. Należy pamiętać, że w zależności od funkcji danej konkretnej gry klan może być nazywany korporacją, gildią, eskadrą lub inaczej.

1.1.3. Nazwa klanu” oznacza pełną lub skróconą (tag klanu) nazwę, która identyfikuje klan w grze. 

1.1.4. Wyciszenie” oznacza rodzaj sankcji za naruszenie niniejszych zasad gier, który polega na zakazie korzystania z czatów w grze przez gracza.

1.1.5. Gry” oznaczają dowolne gry wideo wydane lub licencjonowane przez firmę Gaijin, dostępne zgodnie z umową EULA dla użytkowników dowolnej platformy (np. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android itp.), w tym m.in. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Age of Water oraz inne gry.

1.1.6. Witryny internetowe firmy Gaijin” oznaczają oficjalne witryny internetowe, fora, oficjalne zasoby w mediach społecznościowych oraz inne usługi związane z grami oraz obsługiwane przez firmę Gaijin lub upoważnione przez nią osoby trzecie.

1.1.7. Czat w grze” oznacza funkcjonalność gier pozwalającą graczom komunikować się ze sobą przez czaty w grze oraz inne metody komunikacji w grze. W zależności od funkcji konkretnej gry termin „czat w grze” może obejmować czaty służące do komunikacji: 

 • wśród wszystkich graczy w grze („czat ogólny w grze”);
 • wśród graczy na konkretnym kanale komunikacyjnym dostępnym w grze („kanał czatu”);
 • wśród graczy w konkretnej sesji gry („czat w pokoju gier”);
 • pomiędzy dwojgiem graczy („wiadomości prywatne”).

1.1.8. Ograniczenie dostępu do gry” oznacza rodzaj sankcji za naruszenie niniejszych zasad gier, który polega na zablokowaniu możliwości wejścia do gry i rozgrywki dla danego użytkownika.

1.1.9. Pseudonim” oznacza nazwę wybraną przez użytkownika w grze i skojarzoną z jego kontem Gaijin.

1.2. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w grze oraz używanie czatów w grze. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane za pomocą konta Gaijin. Dotyczy to również sytuacji, kiedy działania zostały podjęte przez osobę nieupoważnioną do dostępu do konta Gaijin użytkownika. Przykładem może być sytuacja, kiedy osoba trzecia poznała login i hasło do konta Gaijin użytkownika lub jeśli przeprowadzono nieupoważnione wejście na konto Gaijin. W szczególności właściciel konta Gaijin osobiście odpowiada za wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć ze złamania przez taką osobę trzecią zasad gier (co może obejmować ograniczenie dostępu do gry lub usunięcie konta Gaijin).

1.3. Należy pamiętać, że w przypadku złamania niniejszych zasad gier administracja może nałożyć ograniczenie dostępu do gry i/lub inne sankcje na konto Gaijin użytkownika w dowolnym momencie i bez dodatkowych wyjaśnień. Administracja może, lecz nie ma obowiązku, przedstawić dowody na naruszenie i wyjaśnienie w związku z nałożoną sankcją. 

1.4. Lista zabronionych działań przedstawionych w tych zasadach gier nie jest wyczerpująca. Administracja może zdecydować o nałożeniu sankcji, gdy działanie użytkownika (na przykład wybrany pseudonim, nazwa klanu lub zachowanie użytkownika na czacie w grze) nie zawiera się formalnie w określonych szczegółowych restrykcjach, ale ogólnie jest sprzeczne z zasadami przyzwoitości, rozsądku lub dobrej wiary bądź narusza uzasadnione interesy firmy Gaijin lub dowolnej osoby trzeciej.

2. PSEUDONIMY, NAZWY KLANÓW I OPISY KLANÓW

2.1. Zabrania się używania pseudonimów, które zawierają:

 • Słowa, które w całości lub części zawierają znaki handlowe, nazwy objęte prawami autorskimi bez prawidłowego upoważnienia, lub w dowolny sposób mogą naruszać własność intelektualną.
 • Słowa, wyrażenia, skróty lub wszelkie inne odniesienia związane z przemocą seksualną, okrucieństwem lub wulgarnymi znaczeniami seksualnymi.
 • Nazwy myląco świadczące o powiązaniu gracza z administracją, deweloperami gier, pracownikami lub innymi osobami związanymi z działaniem gier.
 • Wszelkie treści naruszające niniejsze zasady gier, umowę EULA lub warunki świadczenia usług.

Zabrania się używania nazw klanów oraz sloganów, logo i opisów klanów (jeśli dotyczy), które zawierają:

 • Obsceniczne, wulgarne lub agresywne obrazy lub język, w tym słowa, skróty i wyrażenia w dowolnym języku, w tym transliterację takich języków, oraz wszelkie treści wizualne lub tekstowe naruszające normy moralne lub etyczne. W niektórych przypadkach trudno podjąć jednoznaczne decyzje na temat zgodności lub niezgodności konkretnego nazwy klanu z niniejszym ustępem (na przykład, czy dana transliteracja/wyrażenie ma charakter agresywny, czy nie) – w takim przypadku administracja bierze pod uwagę skargi wniesione przez graczy. 
 • Słowa, wyrażenia, związki frazeologiczne, obrazy oraz inne treści ustne lub graficzne stanowiące obelgę ze względu na poglądy polityczne, pochodzenie lub przynależność rasową, narodową lub religijną, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową itp., lub które promują takie zachowanie.
 • Słowa lub elementy graficzne, które w całości lub części zawierają znaki handlowe, nazwy objęte prawami autorskimi bez prawidłowego upoważnienia, lub w dowolny sposób mogą naruszać własność intelektualną.
 • Słowa, wyrażenia, skróty, związku frazeologiczne lub wszelkie inne odniesienia związane z substancjami narkotycznymi lub psychotropowymi, alkoholem i tytoniem oraz ich stosowaniem.
 • Słowa, wyrażenia, skróty lub wszelkie inne odniesienia związane z przemocą seksualną, okrucieństwem lub wulgarnymi znaczeniami seksualnymi oraz wszelkie inne treści graficzne i/lub tekstowe związane z pornografią lub wszelkimi materiałami erotycznymi w dowolnej formie bądź też odnoszące się do nich (w tym narysowane ręcznie komiksy i rysunki anime).
 • Nazwy lub elementy graficzne myląco świadczące o powiązaniu gracza z administracją, deweloperami gier, pracownikami lub innymi osobami związanymi z działaniem gier. Gracze nie mogą używać tytułów gier i/lub innych odwołań do produktów firmy Gaijin jako nazwy, sloganu ani logo klanów ani na żadnych innych elementach graficznych lub tekstowych odnoszących się do klanu.
 • Nazwy, które Administracja uzna za obraźliwe lub podburzające.
 • Wszelkie treści naruszające niniejsze zasady gier, umowę EULA lub warunki świadczenia usług.

2.2. Zabrania się wykorzystywania jako nazw klanów (lub sloganów, logotypów, opisów klanów itp.) nazw (lub zdjęć, obrazów lub innych treści) związanych z: 

 • postaciami historycznymi i politycznymi lub innymi osobami zaangażowanymi w brutalne przestępstwa lub zbrodnie na mocy prawa międzynarodowego, w tym przywódcami nazistowskimi i innymi zbrodniarzami wojennymi;
 • grupami i organizacjami powszechnie i międzynarodowo uznawanymi za zorganizowane grupy przestępcze, organizacje ekstremistyczne lub terrorystyczne (np. SA, SS, SD z Trzeciej Rzeszy).

Dotyczy to zastosowań, które prawdopodobnie wywołują konflikty etniczne, rasowe lub wyznaniowe (bądź z nich wynikają), mają na celu podsycanie nienawiści lub wrogości, upokorzenie ludzkiej godności lub zachęcanie innych użytkowników do siłowego obalenia rządu oraz dokonywane są na czacie w grze lub w innych tekstowych/graficznych elementach gry dostępnych dla użytkowników, innych usługach związanych z grą (forum lub witryna internetowa gry) lub w inny sposób obejmujący zakazane treści w związku z grą.

WAŻNA INFORMACJA: nazwy (zdjęcia, grafiki lub inne treści) odnoszące się do którejkolwiek z następujących organizacji (grup) lub osób są wyraźnie uznawane za naruszenie zgodnie z niniejszym ustępem 2.2:

 • obecnie istniejące organizacje, jednostki wojskowe oraz pułki, które: 

(a) powszechnie używają symboli Trzeciej Rzeczy i innych nazistowskich, faszystowskich i neonazistowskich symboli i obrazów (w tym, między innymi, swastyki, wilczego haka (symbolu Wolfsangel), czarnego słońca (symbolu Sonnenrad), kołowratu, skrótów i akronimów numerycznych, które odnoszą się do nazw i sloganów Trzeciej Rzeszy); 

(b) zostały uznane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych za międzynarodowe organizacje terrorystyczne.

 • osoby, które zostały uznane za zbrodniarzy międzynarodowych przez sądy i trybunały międzynarodowe (np. przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii).

2.3. Złamanie powyższych zasad może skutkować nałożeniem następujących sankcji lub banów na użytkownika:

2.3.1. ZASADNICZO administracja może jednostronnie zmienić pseudonim, nazwę klanu, slogan klanu lub logo klanu, albo dowolny inny związany z klanem element graficzny lub tekstowy stanowiący naruszenie bez ostrzeżenia ani powiadomienia użytkownika lub członków klanu (w tym właściciela klanu) na temat tej zmiany. W takim przypadku zmieniony pseudonim lub nazwa klanu mogą być wygenerowane losowo lub wybrane wedle uznania administracji.

2.3.2. W PRZYPADKU POWTARZANEGO LUB POWAŻNEGO NARUSZENIA administracja może dodatkowo ograniczyć użytkownikowi dostęp do gry na okres od 3 dni do ograniczenia dostępu na stałe, w zależności od powagi i okoliczności naruszenia.

2.4. Należy pamiętać, że niektóre słowa i wyrażenia, które nie są zabronione (np. nazwy miast, wiosek oraz lokalizacje geograficzne), mogą być pisane identycznie lub podobnie co zabronione wyrażenia lub słowa (homonimy). Zabrania się używania homonimów jako pseudonimów, nazw klanów oraz sloganów, logo i opisów klanów (jeśli dotyczy).

2.5. Administracja podejmuje decyzje na temat karania użytkowników łamiących postanowienia niniejszej sekcji 2 na podstawie skarg otrzymanych od innych użytkowników lub na podstawie informacji uzyskanych z automatycznej analizy konta Gaijin.

2.6. W oczywistych i poważnych przypadkach w formie środka zapobiegawczego klan może zostać rozwiązany, a dostęp do gry może zostać zablokowany dla wszystkich lub niektórych uczestników. Administracja określa powagę naruszenia wedle własnego uznania. 

2.7. Należy pamiętać, że administracja nie ma obowiązku zwracać kosztów ani oferować rekompensaty właścicielowi klanu, członkom klanu i/lub innym osobom trzecim za przedmioty, fundusze lub inne wartościowe elementy w grze, które wykorzystano do utworzenia i/lub rozwoju klanu (co obejmuje przypadek rozwiązania klanu przez administrację lub właściciela klanu).

3. ZASADY CZATU W GRZE

3.1. Użytkownicy mogą komunikować się ze sobą przez czat w grze. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że administracja monitoruje i moderuje czaty w grze, jak określono w sekcji 4. 

3.2. Użytkownicy nie mogą publikować w czatach w grze żadnych wiadomości, postów ani obrazów, które zawierają: 

3.2.1. puste lub pozbawione znaczenia wiadomości (spam), nieadekwatne lub powtarzane symbole lub znaki, komendy radiowe z gry w sposób stanowiący nadużycie (jeśli dotyczy) lub wielkie litery;

3.2.2. obsceniczny lub wulgarny język, w tym słowa i wyrażenia w dowolnym języku, w tym transliterację;

3.2.3. obrażanie lub znieważanie ze względu na poglądy polityczne, pochodzenie lub przynależność rasową, narodową lub religijną, pochodzenie etniczne, tożsamość seksualną, tożsamość płciową itp.;

3.2.4. informacje na dowolny temat, które są sprzeczne z ogólnymi zasadami moralności i przyzwoitości (na przykład zawierające dyskusję na temat niepomyślnych lub kontrowersyjnych wydarzeń historycznych) oraz wszelkie inne zagadnienia mogące kogoś urazić lub mogące prowadzić do obrazy, zniewagi lub kontrowersji; 

3.2.5. dyskryminację na wszystkich poziomach, w tym ze względu na narodowość, pochodzenie rasowe, etniczne i orientację seksualną;

3.2.6. wszelkie wiadomości reklamowe, w tym wiadomości zawierające reklamy projektów gier osób trzecich, linki do zewnętrznych zasobów innych niż witryny internetowe firmy Gaijin;

3.2.7. wulgaryzmy i agresywny (niewłaściwy) język w formach bezpośrednich i ukrytych (dorozumianych), co obejmuje przekleństwa, słowa i wyrażenia dotyczące chorób i konkretnych schorzeń medycznych (takich jak rak, choroba psychiczna itp.);

3.2.8. słowa i wyrażenia celowo zmienione (na przykład ukryte przez nieprawidłową ortografię, wykorzystanie symboli, liczb lub omijanie liter), by wyglądały inaczej niż słowa i wiadomości zabronione na mocy niniejszego dokumentu; 

3.2.9. wszelkie inne prowokacyjne treści, w tym zniesławienie i publikowanie nieprawdziwych informacji (np. fałszywe informacje, oszczerstwa);

3.2.10. używanie wulgarnego i nacechowanego seksualnie słownictwa oraz złe zachowywanie się (w tym nękanie), realistyczne opisywanie przemocy m.in. na tle seksualnym oraz podejmowanie dowolnych innych nielegalnych działań.

3.2.11. agitację polityczną i religijną oraz propagandę;

3.2.12. propagandę dotyczącą substancji psychotropowych, narkotyków, tytoniu i alkoholu;

3.2.13. rasistowskie stwierdzenia, wszelkie przejawy nazizmu, nacjonalizmu, rasizmu oraz wszelkie nawoływanie do konfliktów, nietolerancji lub wrogości ze względu na płeć, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, religię, przynależność do mniejszości narodowych lub z innych powodów;

3.2.14. propagowanie konfliktów oraz wzywanie do siłowego obalenia rządu;

3.2.15. dyskusje o sposobach łamania zabezpieczeń gier, nielegalnych sposobach na obejście oprogramowania zabezpieczającego firmy Gaijin (w tym niedozwolonych modyfikacji, włamaniach i wykorzystywaniach błędów) lub o innych sposobach na złamanie ograniczeń opisanych w umowie EULA;

3.2.16. informacje, które wprowadzają w błąd co do powiązania z programistami, menedżerami witryn internetowych firmy Gaijin i administracją;

3.2.17. Informacje na temat kupowania, sprzedaży lub wymiany kont Gaijin, przedmiotów w grze, wartościowych elementów i usług wbrew postanowieniom umowy EULA oraz inne nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje służące korzyściom osobistym;

3.2.18. nawoływanie do zaprzestania grania w gry, unikania działań w grze lub kupowania dowolnej zawartości ze sklepu Gaijin.Net;

3.2.19. nielegalne wyjawianie danych osobowych graczy lub innych osób trzecich;

3.2.20. wszelkie formy poważnych (rzeczywistych) gróźb, w tym gróźb, które można w uzasadniony sposób postrzegać jako realne groźby.

3.2.21. publiczne dyskusje na temat działań administracji. 

3.3. Użytkownik ma obowiązek używać języka właściwego dla czatu w grze i odpowiadającego strefie językowej (jeśli dotyczy).

3.4. Zasady dotyczące korzystania z czatów w grze dotyczą również komunikacji w czasie rzeczywistym na czacie głosowym gry (jeśli istnieje). 

4. MODEROWANIE CZATU W GRZE, ODPOWIADANIE NA SKARGI I SANKCJE ZA NARUSZENIA

4.1. Administracja moderuje czat ogólny w grze, bezpośrednio monitorując (na przykład za pośrednictwem moderatorów czatu w grze) lub rozpatrując wiadomości gracza w odpowiedzi na skargi otrzymane od innych graczy.

4.2. Czaty w pokojach gier i kanały czatów są później moderowane przez administrację na podstawie skarg przesyłanych przez graczy.

4.3. Ogólnie rzecz biorąc, wiadomości prywatne nie są moderowane przez administrację. Gracz może jednostronnie zablokować innego gracza, tak by nie mógł on przesyłać mu żadnych wiadomości z żadnego powodu (w tym w przypadku konfliktu między graczami). Gracz może też jednak przesłać skargę dotyczącą dowolnych wątpliwych treści w wiadomościach prywatnych otrzymanych od innych graczy (np. gróźb, nękania lub innych treści naruszających niniejsze zasady gier).

Administracja zachęca graczy do uważności i uprzejmości, tak by nie wysyłali wiadomości prywatnych mogących budzić wątpliwości innych graczy. Jeżeli administracja potwierdzi, że użytkownik złamał niniejsze zasady gier w wiadomościach prywatnych, po otrzymaniu skargi taki użytkownik zostanie ukarany wedle uznania administracji (co może obejmować ograniczenie dostępu do gry).

4.4. Skargi przesłane w ramach mechanizmu skarg w grze rozpatrywane są przez administrację w ciągu 2 tygodni. Jeżeli w tym okresie nie podjęto kroków w sprawie skargi, uznaje się ją za anulowaną. Administracja może jednak nałożyć karę za naruszenie niniejszych zasad gier na podstawie wygasłej lub wycofanej skargi, jeżeli naruszenie stanowi rażące złamanie zasad.

4.5. W przypadku naruszenia dowolnej zasady określonej w ustępie 3.2 niniejszych zasad gier administracja wedle uznania może nałożyć karę w postaci wyciszenia lub ograniczenia dostępu do gry na stałe. Rodzaj i czas trwania kary określono w szczegółowych zasadach gier. 

4.6. Firma Gaijin zastrzega sobie prawo, aby nie ujawniać osobom trzecim szczegółów kar nałożonych na użytkowników, i nie będzie odpowiadać na pytania dotyczące takich kar.

5. SPAM I OBELGI

Zabronione jest używanie systemu skarg w grze do wysyłania nieadekwatnych lub nieuzasadnionych skarg (w tym „spamujących” skarg) lub obrażanie administracji, pracowników usługi wsparcia firmy Gaijin, zarządzających witrynami internetowymi firmy Gaijin, deweloperów gier oraz innych osób i podmiotów. Użytkownikom, którzy naruszają tę zasadę, zostanie ograniczony dostęp do gry na okres do 1 dnia. W przypadku powtarzanego naruszenia tej zasady administracja może nałożyć ograniczenie dostępu do gry na okres od 7 dni do ograniczenia dostępu na stałe.

6. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

6.1. Poniższe rodzaje zachowań są uznawane za niesportowe i wyraźnie zabronione na mocy niniejszego dokumentu:

6.1.1. zadawanie obrażeń w grze członkowi swojej drużyny, w tym:

a) zabijanie (niszczenie) lub zadawanie obrażeń członkowi drużyny (jeśli jest to technicznie możliwe w grze);

b) celowe blokowanie ruchów członka drużyny (wypychanie, blokowanie przejść/przejazdów i pomaganie w tym);

6.1.2. wykorzystywanie błędów i niedociągnięć gry;

6.1.3. instalowanie lub wykorzystywanie bez wyraźnej zgody firmy Gaijin niedozwolonych modyfikacji klienta gry, korzystanie z cheatów lub innego oprogramowania lub urządzeń, które modyfikują procesy w grze i/lub generowane przez nią oryginalne obrazy (w tym modyfikowanie interfejsu gry) w celu uzyskania przewagi;

6.1.4. inne działania, które naruszają zasady fair play.

6.2. Działania zabronione przez sekcję 6 niniejszych zasad penalizuje się dla każdej sprawy osobno decyzją administracji; mogą one skutkować nawet usunięciem konta Gaijin użytkownika.

7. ŻADNEJ POLITYKI

Firma Gaijin nie promuje ani nie wspiera żadnych partii politycznych, grup, ruchów, organizacji czy komitetów, żadnych firm, partnerstw, korporacji czy związków zorganizowanych lub utrzymywanych do celów politycznych ani kandydatów ubiegających się o stanowiska polityczne, w tym w związku z jakimikolwiek wyborami, referendum, proponowanymi projektami ustaw czy w jakimkolwiek innym celu politycznym. 

W związku z tym firma Gaijin wyraźnie zabrania wykorzystywania gier do celów politycznych, w tym do celów opisanych powyżej. Dlatego treści na czacie w grze, a także nazwy klanów, slogany, logo i opisy klanów również nie mogą zawierać symboli politycznych, logo, atrybutów, sloganów, wezwań, stwierdzeń czy innych politycznie ukierunkowanych treści, z wyjątkiem następujących elementów:

 • treści dodanych bezpośrednio do gry przez firmę Gaijin oraz 
 • flag i godeł państwowych państw ONZ.

Naruszenie tej zasady może skutkować nałożeniem tymczasowych lub stałych kar na użytkownika, zgodnie z niniejszymi zasadami gier i szczegółowymi zasadami gier (np. firma Gaijin może zmienić nazwę klanu, które naruszają zasady). 

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

8.1. Jeżeli użytkownik podejmuje działania, które formalnie nie łamią zakazów opisanych w niniejszym dokumencie, administracja może nałożyć karę w postaci ograniczenia dostępu do gry na okres co najmniej 3 dni, włącznie z ograniczeniem dostępu do gry na stałe lub usunięciem konta Gaijin, o ile działania użytkownika spotkały się z negatywną reakcją wielu graczy i poskutkowały złożeniem przez nich skarg i/lub naruszyły słuszne interesy osób trzecich lub firmy Gaijin.

8.2. Administracja może też zawiesić lub usunąć wszystkie konta Gaijin użytkownika, jeśli podejmie on działania w celu ominięcia kar, które zostały na niego wcześniej nałożone, w tym przez zakładanie dodatkowych kont Gaijin. 

9. INTERPRETACJA ZASAD

Podczas gry użytkownik z zaufaniem podchodzi do wszelkich decyzji administracji związanych z interpretacją niniejszych zasady gier oraz ich przestrzeganiem. Niniejsze zasady gier mogą być stosowane przez analogię do zachowania użytkownika w ramach innych usług firmy Gaijin (w tym na witrynach internetowych firmy Gaijin). Jeżeli jednak którakolwiek z tych usług ma własne zasady dotyczące zachowania użytkownika, zasady gier nie mają zastosowania (o ile nie określono inaczej w takich zasadach usług). 

10. INNE POSTANOWIENIA

W przypadku wszelkich innych aspektów związanych z regulaminem postępowania w grach, które nie są określone w niniejszych zasadach gier, w tym związanych z jurysdykcją i prawem właściwym, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowaniem, aktualizacją i modyfikacją zasad gier, rozdzielnością postanowień, cesją i rozwiązaniem umowy, do niniejszych zasad gier zastosowanie mają właściwe zapisy umowy EULA i warunków świadczenia usług.

11. KONTAKT Z NAMI

Aby skontaktować się z firmą Gaijin, należy odwiedzić portal usługi wsparcia dostępny pod adresem https://support.gaijin.net.

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 18.04.2023