Právní dokumenty

Podmínky Používání Služby Společnosti Gaijin

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: UPOZORŇUJEME, ŽE ČÁST 12 TĚCHTO PODMÍNEK OBSAHUJE USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉ ARBITRÁŽI A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY, KTERÁ OVLIVŇUJÍ VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ. PŘED VYJÁDŘENÍM SOUHLASU S TĚMITO PODMÍNKAMI SI POZORNĚ PŘEČTĚTE ODSTAVEC 12.4.

S VÝJIMKOU URČITÝCH TYPŮ SPORŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI SPORY MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ GAIJIN BUDOU ŘEŠENY ZÁVAZNOU INDIVIDUÁLNÍ ARBITRÁŽÍ A VZDÁVÁTE SE SVÉHO PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÉ ŽALOBĚ NEBO ARBITRÁŽI.

Tyto podmínky používání služby („podmínky“) jsou součástí obchodních podmínek (jak jsou definovány níže) a řídí se jimi vaše používání služeb společnosti Gaijin. Některé ze služeb jsou rovněž regulovány dalšími nástroji, pokud je to výslovně uvedeno v obchodních podmínkách.

POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI NEBO S JINÝMI DOKUMENTY, KTERÉ REGULUJÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK, PŘESTAŇTE PROSÍM POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY. JEDINOU PŮVODNÍ VERZÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK (VČETNĚ TĚCHTO PODMÍNEK) JE ANGLICKÁ VERZE. TA PLATÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZDÍLŮ, OTÁZEK NEBO SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEJICH VÝZNAMU, FORMY, PLATNOSTI NEBO VÝKLADU.

1. DEFINICE

„Správou“ se rozumí společnost Gaijin, třetí strany pověřené společností Gaijin a osoba nebo skupina osob jmenovaných společností Gaijin, aby dohlížely na to, jak hráči dodržují tyto obchodní podmínky.

Pojem „služba/služby“ představuje jakýkoli digitální produkt společnosti Gaijin, jako jsou např. webové stránky, hry, mobilní aplikace (např. aplikace Gaijin Pass nebo Assistant for War Thunder) nebo jiné služby, jako je obchod Gaijin Store (store.gaijin.net) a tržiště Gaijin Marketplace (trade.gaijin.net), včetně veškerých dostupných informací a/nebo obsahu. Obsah může zahrnovat duševní vlastnictví, např. databáze, ochranné známky, software, text, design, grafiku, video a audio materiály, filmy, zprávy, obrázky, architekturu apod.

Pojem „Gaijin“ představuje jednu z následujících právnických osob (v závislosti na okolnostech popsaných níže):

● pokud jsou služby poskytovány přímo uživateli – Gaijin Network Ltd. se sídlem na adrese Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr;

● pokud jsou služby poskytovány prostřednictvím platforem třetích stran (např. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, Google Play Store, Apple App Store) – Gaijin Distribution Kft. se sídlem na adrese Hungária körút 162-166, 1146 Budapešť, Maďarsko.

Společnost Gaijin může být v podmínkách označována také jako „my“, „nás“, „náš“.

Pojem „Uživatel“ představuje uživatele jakékoli služby. Uživatel může být v podmínkách označován také jako „vy“, „váš“. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neměli byste používat žádnou ze služeb a zároveň nebudete považováni za uživatele ve smyslu této definice.

„Webovou stránkou“ se rozumí jakákoli webová stránka provozovaná společností Gaijin.

„Hry“ znamenají jakoukoli videohru publikovanou a/nebo licencovanou společností Gaijin v rámci smlouvy EULA uživatelům na jakékoli platformě (např. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android apod.).

„Omezení přístupu ke hře“ představuje druh sankce uvalené za porušení těchto pravidel hry ve formě zákazu vstupu do určité hry a jejího hraní.

„Účet“ představuje osobní účet Gaijin zaregistrovaný uživatelem za účelem používání služeb.

„Obchodní podmínky“ představují kterýkoli z dokumentů regulujících poskytování služeb společností Gaijin, včetně těch uvedených níže:

Základní uživatelské dohody

Podmínky používání služby (tento dokument)

Licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) (příloha č. 2 podmínek používání služby)

Osobní údaje a soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady používání souborů cookie

Nákup/obchodování

Zásady obchodu

Obchodní zásady

Obsah generovaný uživateli

Dohoda o příspěvku

Pokyny pro tvůrce obsahu

Zásady dodržování autorských práv WT Live

Pravidla chování

Pravidla hry (příloha č. 1 podmínek používání služby)

Pokyny pro komunitu

Pravidla týkající se událostí

Pravidla turnajů

Obecná pravidla pro propagační akce

a další dokumenty, dohody, zásady, pravidla nebo pokyny (pokud jsou k dispozici) dostupné na stránkách legal.gaijin.net.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást těchto podmínek. Přijetím podmínek také souhlasíte s jednotlivými ustanoveními obchodních podmínek. Jakýkoli zde uvedený odkaz na obchodní podmínky se vztahuje i na tyto podmínky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

UPOZORŇUJEME, že na jednotlivých webových stránkách (souvisejících s hrami nebo službami) mohou být uvedena další pravidla, včetně dokumentů upravujících vztahy mezi vámi a společností Gaijin, jiná než výše uvedené obchodní podmínky.

2. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby NEJSOU nabízeny uživatelům mladším 16 let (pokud ovšem nejste rodičem nebo zákonným zástupcem a služby jsou určeny pro vaše dítě na základě vámi uděleného souhlasu). Vyjádřením souhlasu s podmínkami a používáním služeb potvrzujete, že jste starší 16 let. Společnost Gaijin může poskytovat nebo omezit poskytování služeb uživatelům jiných věkových skupin v závislosti na místní legislativě. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, měli byste sledovat svůj účet a omezit jeho používání nezletilými, případně odepřít přístup dětem mladším 16 let. Za jakékoli použití služby nezletilými v souvislosti s vaším účtem přebíráte plnou zodpovědnost. Za jakékoli použití vaší kreditní karty nebo jiného platebního nástroje (např. PayPalu nebo Facebook kreditů) nezletilými jste plně zodpovědní.

2.2. Společnost Gaijin může podle vlastního uvážení kdykoli vyžadovat potvrzení věku uživatele.

2.3. Některé služby mohou být nevhodné pro osoby trpící epilepsií, záchvaty nebo jinými onemocněními vyžadujícími zdravotní opatření. Uživatel by měl sám posoudit, jestli mohou služby poškodit jeho zdraví. Pokud dojde k závěru, že ano, je uživatel povinen okamžitě přestat služby používat. Před použitím služeb doporučujeme kontaktovat lékaře.

2.4. Uživatel nesmí používat služby, pokud mu byl kvůli porušení obchodních podmínek (včetně těchto podmínek) společností Gaijin zakázán přístup.

2.5. Služby mohou být aktualizovány a upraveny bez souhlasu nebo upozornění uživatele. V rozsahu povoleném zákonem jsou služby poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Společnost Gaijin nezaručuje splnění potřeb a očekávání uživatele, pokud to není výslovně a jednoznačně uvedeno v obchodních podmínkách.

2.6. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování služeb, ať trvale či dočasně, bez nutnosti poskytnout kompenzaci nebo vrátit peníze, a to v případech popsaných v odstavci 3.8 níže nebo při použití přiměřeného upozornění.

2.7. Služby nemusí být v některých zemích dostupné a společnost Gaijin má podle svého výhradního uvážení právo kdykoli omezit poskytování služeb v jakýchkoli oblastech. V takovém případě se v těchto oblastech považují obchodní podmínky za neplatné a společnosti Gaijin z nich nevzniknou žádné závazky.

2.8. Společnost Gaijin může podle vlastního uvážení nebo po přiměřenou dobu čas od času poskytovat bezplatnou technickou podporu týkající se služeb. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že taková technická podpora, údržba nebo jiné podobné okolnosti mohou způsobit výpadky a nedostupnost služeb. Uživatel souhlasí, že výpadky způsobené technickou podporou, údržbou nebo jinými podobnými okolnostmi jsou normální povahy a nemají vliv na kvalitu služby.

2.9. Některé služby mohou být poskytovány prostřednictvím různých herních platforem třetích stran (Steam, PlayStation, Xbox apod.). Používání těchto platforem podléhá příslušným obchodním podmínkám. Společnost Gaijin nereguluje ani nekontroluje způsob používání těchto platforem uživatelem; jakékoli odkazy na platformy třetích stran poskytuje společnost Gaijin „JAK JSOU“, bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky.

2.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Gaijin není povinna poskytovat uživateli žádnou zvláštní podporu nebo údržbu v souvislosti s poskytováním služeb, pokud ovšem není taková povinnost společnosti Gaijin uložena na základě platných zákonů. Vzhledem k jiným ustanovením těchto podmínek se však společnost Gaijin bude snažit pomoci uživateli s jakýmikoli problémy nebo dotazy, které by se mohly týkat poskytovaných služeb. V případě potřeby se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu podle pokynů v části 13 níže. Reakci na svou žádost urychlíte tím, že zástupcům společnosti Gaijin poskytnete všechny informace potřebné k vyřešení problému v rozumné době.

2.11. Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky nespravuje společnost Gaijin a společnost Gaijin není zodpovědná za jakýkoli obsah nebo odkaz vyskytující se na těchto webových stránkách. Společnost Gaijin poskytuje tyto odkazy pouze z praktických důvodů a zveřejnění jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Gaijin danou webovou stránku podporuje. Používání webových stránek třetí strany může podléhat obchodním podmínkám a/nebo zásadám ochrany osobních údajů této třetí strany. Doporučujeme, abyste si je před vyjádřením souhlasu pečlivě přečetli.

2.12. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškeré korespondenci se společností Gaijin, což se vztahuje i na zákaznickou podporu. Veškeré informace obdržené od společnosti Gaijin (nebo od kteréhokoli z jejích zástupců), včetně mj. podpory ve věci technických, zákaznických nebo jiných otázek, jsou důvěrné a nesmí být zveřejněny ani zpřístupněny žádné třetí straně, pokud to společnost Gaijin výslovně nepovolí.

3. ÚČET

3.1. Za účelem využívání některých služeb si uživatel vytvoří účet a poskytne informace nezbytné pro poskytování služeb v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gaijin.

3.2. Za poskytnutí přesných a pravdivých informací a jejich aktualizaci je zodpovědný výhradně uživatel, aniž by bylo dotčeno právo subjektu údajů na opravu, jak je stanoveno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Gaijin. Toto ustanovení se nevztahuje na uživatelské jméno (jedinečný identifikátor uživatele). Urážlivá, nezákonná či jinak nevhodná uživatelská jména jsou zakázána.

3.3. Uživatel NESMÍ poskytovat jakékoli informace, které se týkají třetích osob či falešné identity, nebo jiné informace, jejichž poskytnutí (zejména mj. prostřednictvím zveřejnění) porušuje práva třetích osob či jakékoli příslušné zákony.

3.4. Uživatel nesmí vytvářet více účtů.

3.5. Uživatel musí zachovat přihlašovací jméno a heslo k účtu v tajnosti. Uživatel je výhradně zodpovědný za držení svých přihlašovacích údajů v tajnosti a za všechny činnosti, ke kterým dochází na jeho účtu, ať už byly uživatelem autorizovány, či nikoli (například v případě, že přihlašovací údaje k účtu byly vyzrazeny třetím stranám, nebo v případě neoprávněného přístupu k účtu). Jakékoli použití účtu s přihlašovacím jménem a heslem uživatele bude považováno za provedené uživatelem. Pokud dojde k porušení nebo zneužití účtu uživatele, musí uživatel na tuto skutečnost okamžitě upozornit společnost Gaijin.

3.6. Uživatel nesmí účet prodávat (nebo kupovat), pronajímat, směňovat ani darovat.

3.7. Uživatel musí používat služby a účet pouze pro nekomerční, osobní a zákonné účely. Tyto účely musí odpovídat povaze, účelu nebo funkcím služeb.

3.8. Společnost Gaijin může dle vlastního uvážení deaktivovat nebo smazat účet uživatele bez jakéhokoli upozornění v následujících případech:

3.8.1. pokud uživatel poruší jakékoli ustanovení obchodních podmínek (včetně těchto podmínek) nebo v případě, že existuje důvodné podezření, že tyto podmínky nedodržuje;

3.8.2. pokud uživatel nepotvrdí, že dosáhl věku podle odstavce 2.1 nebo že obdržel řádný souhlas rodičů;

3.8.3. pokud uživatel uplatní jedno ze svých práv týkajících se osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gaijin (např. právo na omezení zpracování, právo na výmaz), které by znemožňovalo vedení účtu Gaijin;

3.8.4. pokud jiná osoba využije účet uživatele k činnosti, která představuje porušení těchto podmínek;

3.8.5. pokud společnost Gaijin přestane nabízet své služby a/nebo jejich část.

3.9. Uživatel může účet smazat kdykoli.

3.10. Deaktivace nebo smazání účtu uživatelem nebo společností Gaijin vede k ukončení obchodních podmínek (včetně těchto podmínek). Společnost Gaijin není povinna vrátit peníze, výhody ani poskytnout jinou kompenzaci v případě, že uživatel požádal o smazání účtu nebo je účet smazán v souladu s odstavcem 3.8 těchto podmínek.

3.11. Uživatelský účet, který byl nepřetržitě neaktivní po dobu 3 nebo více let, může společnost Gaijin po předchozím oznámení zaslaném na e-mailovou adresu přidruženou k účtu smazat. Po jeho smazání zmizí z uživatelského účtu všechny mince Gaijin, skiny a další herní předměty, které na něm byly, a nebude je možné obnovit.

3.12. Uživatel bere na vědomí, že k účtu nemá žádná vlastnická ani jiná podobná práva. Společnost Gaijin uděluje přístup k účtu pouze za účelem poskytování služeb uživateli.

4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1. Všechna práva na služby a příslušná práva duševního vlastnictví, včetně práv, vlastnických práv a zájmu, jsou ve vlastnictví společnosti Gaijin nebo má tato společnost právo je poskytovat. Není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak, společnost Gaijin uživateli uděluje nevýhradní, nesublicencovatelné, nepřenosné, omezené právo k používání služeb v souladu s jejich účelem výhradně pro soukromé nekomerční použití, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak (včetně těchto podmínek).

4.2. Pokud uživatel chce využívat některé ze služeb, např. hry, musí uživatel přijmout smlouvu EULA, která je nedílnou součástí obchodních podmínek a řídí se jí používání dané služby.

4.3. Pokud jde o všechny poskytované služby a příslušný obsah a informace, uživatel nesmí:

4.3.1. porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Gaijin a používat jakoukoli část služeb k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny;

4.3.2. kopírovat, distribuovat, prodávat, postoupit, pronajímat, reprodukovat, přizpůsobovat, sublicencovat, veřejně předvádět, upravovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, překládat, demontovat, mazat technická ochranná opatření ani vytvářet odvozená díla;

4.3.3. používat viry, malware nebo spyware;

4.3.4. odstraňovat nebo upravovat autorská práva, patenty, upozornění na ochranné známky apod.

4.4. V případě, že uživatel poskytne společnosti Gaijin jakékoli materiály chráněné autorskými právy, které sám vlastní, nebo v rámci hry vytvoří jakýkoli obsah (souhrnně „obsah generovaný uživateli“), získává společnost Gaijin trvalou, neodvolatelnou, přenositelnou, sublicencovatelnou a bezplatnou licenci k použití tohoto obsahu generovaného uživateli za účelem poskytování služby na jakémkoli území, aniž by došlo k omezení podmínek a aniž by byl uživatel uveden jako vlastník takových materiálů. Uživatel nesmí poskytovat žádný obsah generovaný uživateli, pokud k tomu není oprávněn. Společnost Gaijin si nenárokuje žádná vlastnická práva k obsahu generovanému uživatelem a v těchto obchodních podmínkách (včetně těchto podmínek) by nemělo být nic vykládáno jako omezení jakýchkoli práv, která může mít uživatel k použití a využívání svého obsahu generovaného uživateli.

4.5. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že obsah generovaný uživateli:

4.5.1. není obscénní, urážlivý, nenávistný nebo nevhodný;

4.5.2. nepodporuje násilí ani diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace či věku;

4.5.3. neporušuje práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek nebo práva na soukromí a publicitu;

4.5.4. neobsahuje žádné viry, trojské koně, červy nebo jiný škodlivý software či data;

4.5.5. neporušuje žádné zákony ani předpisy.

4.6. Společnost Gaijin nekontroluje právo uživatele poskytnout obsah generovaný uživateli ani jeho originalitu. Společnost Gaijin nenese za obsah generovaný uživateli žádnou odpovědnost. Uživatel používá obsah generovaný jinými uživateli na své vlastní riziko a zodpovědnost. V případě nežádoucího obsahu generovaného uživateli (ať už nezákonného nebo porušujícího vaše práva) se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Gaijin.

4.7. Společnost Gaijin si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah generovaný a poskytnutý uživatelem nebo za takový obsah uvalit sankce dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění.

5. FÓRUM A KOMUNIKACE

5.1. Uživatel může s ostatními uživateli komunikovat pomocí zpráv zasílaných prostřednictvím služeb (např. webového fóra, komentářů nebo herních chatů). Společnost Gaijin může pro takovou komunikaci používat další pravidla, například jejich začleněním do obchodních podmínek.

5.2. Uživatel může kontaktovat společnost Gaijin také pomocí zpráv zasílaných prostřednictvím služeb, fóra nebo e-mailu.

6. TRŽIŠTĚ, OBCHOD A PLACENÉ SLUŽBY

6.1. Některé služby poskytují uživatelům právo na nákup a výměnu herních předmětů (na jejichž použití se vztahuje smlouva EULA) v obchodě nebo na tržišti. Společnost Gaijin může pro takové získávání a výměnu používat další pravidla, například jejich začleněním do obchodních podmínek.

6.2. Poskytování některých služeb (včetně získání práva k používání herních předmětů) může být podmíněno platbou. Tyto platby budou provedeny v souladu s částí 7 níže a v souladu s dalšími pravidly/pokyny společnosti Gaijin, mezi které patří i obchodní podmínky.

7. POPLATKY A ÚČTOVÁNÍ

7.1. Uživatel souhlasí s tím, že uhradí veškeré poplatky (které mohou zahrnovat i příslušné daně), které vzniknou uživateli nebo komukoli, kdo používá účet daného uživatele. Cena jakéhokoli produktu, služby nebo oprávnění zakoupeného prostřednictvím služeb bude cenou uvedenou v době uskutečnění nákupu uživatelem. Společnost Gaijin může kdykoli změnit ceny za jakýkoli produkt a služby nabízené prostřednictvím příslušné služby.

7.2. Při provádění online nákupů prostřednictvím služeb musí o sobě uživatel poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace a dále musí použít platební prostředky, které nepocházejí z podvodných zdrojů. Představme si, že uživatel uvede jakékoli nepravdivé, nepřesné nebo neúplné osobní nebo finanční informace nebo má společnost Gaijin důvodné podezření, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné nebo neúplné. V takovém případě má společnost Gaijin právo zrušit související finanční transakce a obrátit se s podrobnostmi o těchto transakcích na příslušné úřady.

7.3. Veškeré nákupy provedené prostřednictvím služeb jsou nevratné, bez ohledu na způsob platby, s výjimkou případů stanovených příslušnými právními předpisy. Uživatel přebírá plnou odpovědnost za to, že se přesvědčí, že telefon, počítač nebo jiné zařízení mají správný software a jsou kompatibilní s produkty, aplikacemi nebo službami zakoupenými, staženými nebo jinak získanými prostřednictvím služeb.

7.4. Nákupy služeb prostřednictvím platforem třetích stran jsou regulovány v souladu s obchodními podmínkami příslušné platformy. V případě otázek týkajících se plateb, fakturace nebo vrácení peněz se obraťte přímo na příslušný obchod nebo platební platformu. Tyto postupy společnost Gaijin nijak nekontroluje.

8. CHOVÁNÍ UŽIVATELE

8.1. Při používání služeb uživatel NESMÍ provádět následující:

8.1.1. zveřejňovat, publikovat, odesílat, propagovat, citovat a vkládat odkazy na informace, které:

a) narušují práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví,

b) mají reklamní nebo propagační povahu,

c) jsou urážlivé, a to nábožensky, sexuálně, rasově, národnostně, osobně či jiným způsobem,

d) používají hanlivý, urážlivý nebo výhružný jazyk,

e) obsahují nahotu nebo mají sexuální či pornografickou povahu,

f) jsou nezákonné, klamavé nebo podvodné,

g) zasahují do něčího soukromí,

h) jsou obtěžující nebo propagují a podporují obtěžování nebo nadměrné násilí, 

i) podporují páchání trestných činů nebo vedou ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti,

j) jinak porušují obchodní podmínky (včetně těchto podmínek) nebo příslušné zákony.

8.1.2. úmyslně ovlivňovat používání služeb jakoukoli jinou stranou a jejich zkušenosti s nimi;

8.1.3. snažit se získat neoprávněný přístup ke službám nebo účtům jiných osob nebo shromažďovat jiné informace ze služeb nebo jejich prostřednictvím, než je povoleno v obchodních podmínkách.

8.2. Seznam výše není vyčerpávající a některé služby se mohou řídit zvláštními pravidly chování. Například pravidla hry (viz příloha č. 1 níže) obsahují informace týkající se zakázaných činností a sankcí v našich hrách.

8.3. Společnost Gaijin rozhoduje o důsledcích porušení pravidel chování uživatele, mezi které může patřit i deaktivace nebo smazání jeho účtu, případ od případu nezávisle a dle vlastního uvážení. Proti rozhodnutí společnosti Gaijin se můžete odvolat kontaktováním naší zákaznické podpory a poskytnutím dostatečných důkazů o tom, že jste pravidla neporušili.

9. TESTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Společnost Gaijin může uživateli poskytnout omezené, nepřenosné, nevýhradní, odvolatelné právo na použití testovací verze služeb za účelem nalezení chyb a zlepšení jejich fungování. Účast uživatele na testování služby podléhá obchodním podmínkám (včetně těchto podmínek). Testování může zahrnovat alfa a beta testy, včetně uzavřených, které zůstanou důvěrné, jak stanoví odstavec 9.3 níže.

9.2. Účast na testování je bezplatná a soukromá. Přenesení přístupu ke službám (stejně jako práv na přístup k nim) na třetí strany je zakázáno.

9.3. Všechny informace (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli komentářů, nápadů nebo jiné zpětné vazby), které uživatel získá a/nebo poskytne během uzavřených testů, budou považovány za přísně důvěrné. Uživatel nesmí sdělovat jakékoli informace o službě ve fázi uzavřeného testování, včetně mimo jiné informací o funkčních vlastnostech služeb, hraní a námětu. Uživatel také nesmí zveřejňovat nebo přenášet třetím stranám informace v podobě snímků obrazovky, záznamů obrazovek obsahujících uzavřené služby, informace o chybách nalezených ve službě, streamování hry (nebo jakékoli jiné použití služeb) v reálném čase, jakož i provádění jakýchkoli jiných akcí zveřejňujících jakékoli informace o službách. Toto prohlášení o zachování důvěrnosti je platné bez omezení nebo po nejdelší možnou dobu povolenou příslušnými zákony, pokud jimi není povolena neomezená platnost. Uživatel souhlasí s tím, že v případě porušení důvěrnosti by došlo k nenapravitelné škodě. Společnost Gaijin má pak právo požadovat plnou náhradu škody, kterou v důsledku toho utrpěla.

9.4. Testovací verze služeb, stejně jako postup, úspěchy, herní předměty a další data uživatele, se mohou na základě uvážení společnosti Gaijin stát kdykoli nedostupnými. Testování služeb je poskytováno pro testování „JAK JE“ a společnost Gaijin neposkytuje uživateli žádnou výslovnou nebo předpokládanou záruku.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A ODŠKODNĚNÍ

10.1. Služby jsou uživatelem používány na vlastní riziko a s vědomím a souhlasem, že za jakékoli poškození zařízení uživatele, ztrátu dat nebo jinou škodu vyplývající z těchto činností nese výhradní odpovědnost uživatel. Společnost Gaijin NEPOSKYTUJE žádné záruky týkající se služeb, pokud není v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, včetně mimo jiné záruk, že služby budou přístupné, bezrizikové, vhodné pro konkrétní účel, bezchybné a vhodné a nepoškozující zdraví a pohodu uživatele. S výjimkou písemného souhlasu uděleného společností Gaijin nemají dodavatelé, zástupci, prodejci ani distributoři společnosti Gaijin nebo jakákoli jiná třetí strana právo upravovat tuto omezenou záruku ani poskytovat jakékoli další záruky.

10.2. Uživatel odškodní společnost Gaijin a její zástupce, zaměstnance, ředitele, nástupce, postupníky a nabyvatele licence za jakékoli a veškeré nároky, závazky, ztráty, náklady a škody (včetně nákladů na právní zastoupení a příslušné výdaje) vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s chováním uživatele nebo porušením těchto obchodních podmínek (včetně těchto podmínek).

10.3. Společnost Gaijin ani žádná z jejích přidružených společností nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, následné, represivní, zvláštní nebo náhodné škody (včetně mimo jiné škod vzniklých ze ztráty obchodu, smlouvy, výnosů, údajů, informací nebo přerušení podnikání), a to podle žádné teorie odpovědnosti, vyplývající z nebo související s používáním nebo neschopností používat služby nebo obsah, produkty, službu, s prohlášením nebo akcí jakékoli třetí strany v rámci služby nebo jejím prostřednictvím, s jakýmkoli neoprávněným přístupem k nebo změnou přenosu dat, s jakýmikoli údaji, které jsou odesílány nebo přijímány nebo které nejsou odesílány nebo přijímány, s jakýmikoli selháními při ukládání dat, se ztrátou dat, se ztrátou nebo poškozením souborů, obsahu a/nebo s jakýmikoli dostupnými službami, a to ani v případech, že společnost Gaijin byla informována o možnosti vzniku takových škod. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví v rozsahu stanoveném příslušnými platnými zákony. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce neumožňují nebo neomezují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody nebo neumožňují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk, nemusí se výše uvedené omezení vztahovat na konkrétní okolnosti.

11. RŮZNÉ

11.1. Obchodní podmínky (včetně těchto podmínek) jsou právně závazné pro všechny uživatele a představují písemnou dohodu mezi uživatelem a společností Gaijin.

11.2. Obchodní podmínky (včetně těchto podmínek) mohou být čas od času aktualizovány a měněny. Společnost Gaijin informuje uživatele o výraznějších změnách obchodních podmínek zveřejněním pozměněných obchodních podmínek, nebo v případě podstatných změn zasláním žádosti o přijetí nebo zamítnutí změněných obchodních podmínek (pokud má uživatel registrovaný účet). Pokud uživatel pokračuje v užívání služeb i po provedení změny nebo aktualizace, znamená to, že s pozměněnými obchodními podmínkami souhlasí.

11.3. Pokud by uživatel vstoupil se společností Gaijin do sporu, budou se na něj vztahovat obchodní podmínky ve verzi z doby, kdy byla společnost Gaijin o sporu vyrozuměna.

11.4. Uživatel nesmí postoupit žádná práva a povinnosti vyplývající z obchodních podmínek třetí straně. Společnost Gaijin si však vyhrazuje právo postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z obchodních podmínek jakékoli třetí straně podle vlastního uvážení. V případě postoupení společnost Gaijin obchodní podmínky aktualizuje.

11.5. Ustanovení obchodních podmínek (či jakékoli jejich nedílné součásti) jsou oddělitelná a neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli z ustanovení nebude mít vliv na platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících obchodních podmínek. Pokud bude nějaké ustanovení obchodních podmínek z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na jakákoli další ustanovení a obchodní podmínky budou vykládány tak, jako by takové neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nebylo jejich součástí, a zároveň budou dodržovány v co největší míře v souladu s jejich původními podmínkami a záměrem.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORU

12.1. Obchodní podmínky (včetně těchto podmínek) a veškeré nároky nebo spory, které z nich nebo v souvislosti s nimi vzniknou, kromě případů uvedených níže, se řídí kyperskými zákony.

● Pro rezidenty USA a Kanady platí, že jakýkoli spor vyplývající z obchodních podmínek nebo s nimi související (včetně těchto podmínek) se ve všech ohledech řídí zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizní ustanovení (zejména Federální arbitrážní zákon Spojených států upravující výklad a vymáhání dohody o arbitráži a ustanovení o zákazu hromadných žalob).

● Pro rezidenty Austrálie platí, že jakýkoli spor vyplývající z obchodních podmínek nebo s nimi související (včetně těchto podmínek) se ve všech ohledech řídí platnými australskými zákony.

● Co se týče dohody o příspěvku, rozhodné právo a řešení sporů je uvedeno v dohodě o příspěvku.

12.2. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z těchto podmínek nebo souvisejícího s nimi budete vy a společnost Gaijin o takovém sporu jednat do 60 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení o sporu.

Takové písemné oznámení musí být fyzicky odesláno poštou na adresu uvedenou v části 1 těchto podmínek a elektronicky na e-mailovou adresu legal@gaijin.net, přičemž musí obsahovat následující informace:

● celé jméno a kontaktní údaje žalobce a jeho zástupce (pokud byl určen);

● popis podstaty a základu nároku či sporu;

● popis nápravných opatření, které by společnost Gaijin měla vzhledem k nároku učinit.

12.3. Pokud spor nelze vyřešit jednáním (jak je popsáno v odstavci 12.2), budou všechny spory řešeny závazným důvěrným rozhodčím řízením v rozsahu povoleném platnými zákony.

12.3.1. Pro uživatele sídlící v Evropské unii a jinde ve světě (kromě USA, Kanady a Austrálie):

● Pro mimosoudní urovnání sporů můžete použít platformu pro řešení sporů on-line nabízenou Evropskou komisí. Rozhodčí řízení bude v takovém případě zahájeno u orgánu pro mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele a podnikatele (Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e.V.) v Německu (Hohe Straße 11, 04107, Lipsko), jehož rozhodnutí je závazné, kromě postupu předepsaného evropskou platformou pro online řešení spotřebitelských sporů (ODR), jak stanoví nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES ve znění ze dne zahájení sporu (více informací najdete na ec.europa.eu/consumers/odr). Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.

● Případné právní nároky či spory (pokud nelze použít ustanovení odstavce výše týkající se rozhodčího řízení), které vznesete proti společnosti Gaijin, musí být řešeny výhradně kyperskými soudy.

12.3.2. Pro uživatele sídlící v USA a Kanadě nebo u nároků vznesených proti společnosti Gaijin v těchto zemích:

● Případné právní nároky, spory či jiné rozpory mezi vámi a společností Gaijin vyplývající z obchodních podmínek nebo s nimi související (včetně těchto podmínek) budou řešeny závazným důvěrným rozhodčím řízením vedeným za přítomnosti jednoho komerčního arbitra z asociace American Arbitration Association („AAA“) (závazná arbitráž). U tohoto řízení se bude postupovat v souladu s pravidly a postupy asociace AAA, včetně pravidel spotřebitelského rozhodčího řízení. Pokud ale dojde ke konfliktu mezi těmito obchodními podmínkami (včetně těchto podmínek) a pravidly a postupy asociace AAA, budeme postupovat v souladu s těmito podmínkami. Rozhodčí řízení bude zahájeno v San Franciscu, stát Kalifornie, USA. Vy a společnost Gaijin souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní příslušnosti soudu, který může rozhodčí řízení nařídit, přerušit probíhající řízení nebo potvrdit, změnit, zrušit či vydat rozsudek na základě nálezu vydaného arbitrem. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Berete na vědomí, že se dobrovolně a vědomě vzdáváte práva na soudní řízení před porotou a na jiné řízení před státním nebo federálním soudem. Rozhodnutí arbitra je pro vás a společnost Gaijin konečné a zavazující a může být vydáno jako rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce.

12.3.3. Pro uživatele sídlící v Austrálii:

● Případné právní nároky, spory či jiné rozpory mezi vámi a společností Gaijin vyplývající z obchodních podmínek nebo s nimi související (včetně těchto podmínek) budou řešeny v souladu s platnými australskými zákony (např. u místního soudu pro drobné pohledávky).

POZNÁMKA: Výslovně souhlasíte s tím, že pokud jde o nároky a spory, na které se nevztahuje výše uvedená dohoda o rozhodčím řízení (nebo pokud takovou dohodu nelze z jakéhokoli důvodu použít), jsou výlučnou soudní pravomocí pro jakékoli nároky nebo žaloby vyplývající z obchodních podmínek (včetně těchto podmínek) nebo s nimi související státní soudy Kyperské republiky a výslovně souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci těchto soudů.

12.4. VZDÁNÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE K VAŠEMU SPORU NEBUDOU PŘIPOJENY ANI S NÍM SPOJENY ŽÁDNÉ JINÉ SPORY, AŤ UŽ V RÁMCI HROMADNÉ ŽALOBY NEBO JINAK. VY A SPOLEČNOST GAIJIN SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÉ PRÁVO ANI OPRÁVNĚNÍ ROZHODOVAT O JAKÉMKOLI SPORU NA ZÁKLADĚ HROMADNÉ ŽALOBY NEBO NA ZÁKLADĚ POSTUPŮ HROMADNÉ ŽALOBY, NEEXISTUJE ŽÁDNÉ PRÁVO ANI OPRÁVNĚNÍ K TOMU, ABY BYL JAKÝKOLI SPOR PŘEDLOŽEN ZÁSTUPCEM NEBO SOUKROMÝM OBECNÝM ZMOCNĚNCEM, A ŽÁDNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NELZE KOMBINOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1. Pokud chcete kontaktovat společnost Gaijin, použijte náš portál zákaznické podpory dostupný na adrese support.gaijin.net.

PŘÍLOHA č. 1. PRAVIDLA HRY

1. Abychom všem hráčům zajistili příjemný herní zážitek, musíte se při hraní našich her chovat k ostatním hráčům ohleduplně a přiměřeně. To mimo jiné znamená, že nesmíte používat přezdívky nebo názvy klanu (jednotek apod.), slogany, loga, popisy apod., nebo šířit jiný obsah, který by byl nezákonný, sexuálně zaměřený, zavádějící, zkreslující nebo propaguje nenávistné projevy, obsahuje hanlivé, urážlivé poznámky nebo se týká kontroverzních osobností či skupin způsobem, který podněcuje vznik konfliktů, ponižuje lidskou důstojnost nebo vybízí k násilnému svržení vlády. 

2. Musíte hrát férově a nesmíte úmyslně narušovat hru svého týmu. Během hry například nesmíte vědomě zranit své spoluhráče („střelba do vlastních řad“), blokovat jejich pohyb nebo zůstat neaktivní (tzv. „AFK“). Nesmíte používat cheaty, chyby, exploity ani jiné způsoby neférové hry.

3. Nesmíte sdílet spam, používat urážlivý jazyk, propagovat diskriminaci, zveřejňovat provokativní obsah, zapojovat se v diskuzích porušujících zákony, šířit nenávistné projevy nebo podporovat jinou škodlivou propagandu, ani diskutovat o záležitostech, které porušují dobré mravy a morálku, ať už v textových nebo hlasových chatech, nebo jinak. Také nesmíte sdílet osobní údaje jiných osob, vyhrožovat, šířit nepravdivé informace nebo veřejně diskutovat o činnosti správy. Musíte používat jazyk jazykové oblasti herního chatu (pokud je určena).

4. Systém stížností ve hře nesmíte používat k zasílání irelevantních nebo neopodstatněných stížností nebo k urážení jakýchkoli osob, ať už jde o jednotlivce, skupiny nebo společnost.

5. Uživatelé mohou nahlásit nevhodný obsah, se kterým se setkali v herních chatech. Taková hlášení obvykle přezkoumáme do dvou týdnů a můžeme přijmout příslušná opatření. Vyhrazujeme si ale právo nezveřejňovat o našem rozhodnutí žádné podrobnosti.

6. Nepodporujeme ani neschvalujeme žádná politická uskupení a používání našich her k politickým účelům je zakázáno. Zprávy v herních chatech, názvy klanů (jednotek apod.), loga a popisy by mimo jiné neměly obsahovat politicky orientovaný obsah, s výjimkou neutrálního obsahu, který občas může přidávat společnost Gaijin (například vlajky a státní znaky členských států OSN).

7. Správa si vyhrazuje právo nezasahovat do činností klanu, zejména pokud jde o rozdělení pravomocí klanu mezi jeho členy, činností správců klanu nebo v případech, že někdo vytvoří klan s podobným názvem nebo logem.

8. Pokud tato pravidla hry porušíte, může správa kdykoli a bez dalšího vysvětlení přijmout jakékoli nápravné prostředky nebo uvalit trest dle vlastního uvážení, například změnit přezdívky či názvy/popisy klanu (jednotky apod.) porušující pravidla, omezit přístup do hry, rozpustit klan (jednotku apod.), uvalit restrikce na používání herních chatů („odejmutí práva hovořit“), smazat nebo pozastavit váš účet nebo uložit jakoukoli jinou sankci. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz ani jinou kompenzaci.

9. Pokud vaše jednání výslovně neporušuje pravidla uvedená v tomto dokumentu, ale vede k závažným stížnostem jiných uživatelů nebo poškozuje zájmy třetích stran či společnosti Gaijin, vyhrazuje si správa právo využít omezení přístupu ke hře nebo smazat váš účet.

10. Rozhodnutí správy jsou konečná. Případná odvolání se projednávají na základě jejího uvážení případ od případu.

DŮLEŽITÉ: Podrobný výklad a pokyny týkající se zakázaných akci a příslušných sankcí v našich hrách najdete v kodexu chování společnosti Gaijin na adrese legal.gaijin.net/codeofconduct. Upozorňujeme, že kodex představuje referenční dokument, který se používá pro vysvětlení a není pro společnost Gaijin závazný ani neomezuje uplatňování těchto pravidel hry.

PŘÍLOHA Č. 2. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: PŘED POSKYTNUTÍM SOUHLASU SI DOKUMENT POZORNĚ PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE DOSÁHLI VĚKU 16 LET NEBO JINÉHO VĚKU POŽADOVANÉHO K VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S TÍMTO DOKUMENTEM V SOULADU SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ. DALŠÍ PODROBNOSTI O PŘÍPUSTNÉM VĚKU NAJDETE NÍŽE V ČÁSTI 7 TOHOTO DOKUMENTU.

Vyobrazení jakékoli skutečné zbraně nebo vozidla ve hrách neznamená účast na vývoji produktu, sponzorství ani podporu jakéhokoli výrobce zbraně nebo vozidla.

1. UDĚLENÍ LICENCE

1.1. Tímto vám udělujeme právo ukládat, stahovat, instalovat, spouštět a zobrazovat nejnovější verzi příslušného herního klienta pro platformy (počítačová zařízení, ať už stolní či přenosná, mobilní zařízení nebo zejména herní konzole), pro které byly hry společností Gaijin speciálně navrženy, a zároveň za jediným účelem, a to hraní těchto her.

1.2. Přestože licenci nazýváme „licencí ke hře“, výše uvedená práva se týkají pouze herního klienta, kterého společnost Gaijin záměrně zpřístupnila ke stažení, instalaci a spuštění. Upozorňujeme, že nesmíte ukládat, stahovat, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část hry, která nepředstavuje jejího klienta (na straně klienta hry), včetně mimo jiné jakékoli back-endové části (na straně serveru) hry a herních předmětů (podívejte se také na část 6 této smlouvy EULA, kde najdete další informace o používání herních předmětů ve hrách společnosti Gaijin). Licence vám umožňuje komunikovat s částmi hry, které nejsou klientem, pouze tak, jak je technicky umožněno společností Gaijin v rámci her, za předpokladu, že má společnost Gaijin právo změnit způsoby takové technické interakce.

1.3. Licence udělená podle této smlouvy EULA je:

nevýhradní – nejste jediným uživatelem (nabyvatelem licence) a stejnou nebo jakoukoli jinou licenci na kteroukoli z našich her můžeme udělit ostatním;

pouze pro osobní použití – hru můžete používat pouze na svém osobním zařízení (které používáte výhradně pro své osobní účely a primárně vy) a používání hry výslovně vylučuje jakékoli komerční nebo jiné neosobní použití;

omezená – hry můžete používat pouze pro účely stanovené v této smlouvě EULA a v obchodních podmínkách a pomocí prostředků v nich uvedených;

odvolatelná – to znamená, že licenci můžeme v určitých případech ukončit, jak je uvedeno v části 11 této smlouvy EULA níže;

nepřenosná – to znamená, že licence je udělena výhradně vám a vy ji nemůžete přiřadit, sublicencovat ani jinak převést na jinou osobu (ať už fyzickou či právnickou). Aby se předešlo pochybnostem, vaše práva a povinnosti vyplývající z licence jsou rovněž nepřenosná, ať už v plném rozsahu nebo zčásti.

1.4. Hry jsou licencovány, neprodávají se. Znamená to, že k digitální kopii jakékoliv hry nezískáte žádná vlastnická ani jiná práva, pokud není příslušnými platnými zákony stanoveno jinak. Rovněž vám nejsou přiznána žádná práva, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě EULA nebo v obchodních podmínkách.

2. LICENČNÍ DOBA A ÚZEMÍ

2.1. Doba platnosti licence začíná dnem přijetí této smlouvy EULA a trvá do jejího pozastavení nebo ukončení, jak je uvedeno v části 11 níže.

2.2. Hru můžete používat po celém světě, pokud není společností Gaijin uvedeno jinak, a to na oficiálních webových stránkách hry, v rámci herního klienta, na fyzické kopii hry nebo jakýmkoli jiným způsobem zvoleným společností Gaijin. Společnost Gaijin má právo jednostranně změnit území platnosti licence způsobem stanoveným v odstavci 11.2 našich podmínek používání služby.

3. LICENČNÍ OMEZENÍ

3.1. Licence udělená podle této smlouvy EULA má určitá omezení. V případě, že porušíte omezení ustanovená v této části, má společnost Gaijin právo platnost vaší licence ukončit.

3.2. Tímto bezpodmínečně souhlasíte a zaručujete, že za žádných okolností NEBUDETE provádět následující činnosti (ani se o to pokoušet, ani usnadňovat jejich provedení):

3.2.1. Žádný přenos

● prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat sublicence, publikovat, distribuovat, jakýmkoli jiným způsobem převádět hru (nebo její kopii), ať celou nebo zčásti, jakékoli třetí straně;

● umožnit třetím stranám těžit z využívání hry prostřednictvím smluv o časově omezeném užívání, smluv o službách nebo jinak, včetně jakéhokoli komerčního využívání.

3.2.2. Žádná odvozená díla ani reverzní inženýrství

● měnit, upravovat, překládat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, odvozovat zdrojový kód, rozebírat, dekompilovat hru jako celek nebo její část, jakož i provádět další činnosti specifikované v odstavci 4.3 podmínek používání služby.

3.2.3. Žádné škodlivé nebo klamavé použití

● upravovat kód serveru (včetně cheatů, hacků apod.);

● využívat chyby v herních mechanismech (exploity, bugy apod.);

● používat software, který automatizuje herní proces (boty, mody), mění hru nebo funkčnost hry, poskytuje výhodu oproti ostatním hráčům, kteří takový software nepoužívají, nebo jinak mění herní zážitek, ať už váš, nebo jiného hráče;

● používat jakýkoli software třetí strany, který může jakkoli zasahovat do hry a který není autorizován společností Gaijin pro konkrétní hru/hry nebo související služby, pokud ovšem takové použití není povoleno příslušnými zákony;

● ničit, deaktivovat (nebo pomáhat ničit, deaktivovat) jakýkoli počítač nebo server používaný k podpoře hry a souvisejících služeb; nahrávat jakékoli soubory obsahující škodlivý kód, včetně virů, spywaru, trojských koní, červů, záměrně poškozených dat, nebo jakýchkoli jiných souborů, které mohou poškodit nebo narušit hry a související služby; organizovat kybernetické útoky jakéhokoli typu, asistovat při nich nebo se jich účastnit, včetně mimo jiné odmítnutí služby, a provádět jakékoli další akce nebo pokusy o narušení her a souvisejících služeb;

● používat hru, ať už vědomě či neúmyslně, v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením nebo přispívat k porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení;

● zpřístupňovat, nabízet, inzerovat, propagovat a jinak šířit jakýkoli z výše uvedených prostředků škodlivého nebo klamavého použití.

3.2.4. Žádné obcházení nebo manipulativní použití

● zapojovat se do jakéhokoli jednání, které je v rozporu s duchem nebo zamýšleným použitím hry a souvisejících služeb (jak jsme rozumně určili my), včetně mj. obcházení nebo manipulace s hrou, herními mechanismy a pravidly stanovenými v obchodních podmínkách a v této smlouvě EULA.

3.2.5. Žádné komerční použití

● používat hru nebo její části pro komerční účely, včetně mimo jiného: (1) interakce nebo usnadnění poskytnutí komerční reklamy nebo komerčních nabídek nebo (2) převádění herních předmětů jinými způsoby, než které jsou výslovně podporovány hrou nebo jinými službami společnosti Gaijin.

3.2.6. Žádné poskytování služeb

● používat hru nebo její části k poskytování jakýchkoli herních služeb, a to i jiným uživatelům, výměnou za poplatky za služby nebo za jakoukoli jinou protihodnotu, která mimo jiné výslovně zahrnuje postup ve hře, vylepšování postav a služby sběru předmětů, provádění misí, boj v bitvách výměnou za platby nebo služby, které generují herní zdroje.

3.2.7. Žádné přenášení neautorizovaných informací

● používat hru ke sdílení neautorizovaných informací, včetně mimo jiné nevyžádaných e-mailů, nevyžádané pošty, spamu a jakéhokoli materiálu propagujícího malware, spyware a soubory ke stažení.

3.2.8. Žádná neoprávněná připojení

● používat, usnadňovat, vytvářet nebo udržovat jakékoli neautorizované připojení ke hře, včetně mimo jiného (1) jakéhokoli připojení k jakémukoli neautorizovanému serveru, který emuluje nebo se pokouší emulovat jakoukoli část hry, nebo (2) jakéhokoli připojení pomocí programů, specializovaných nástrojů a softwaru nepovolených společností Gaijin.

3.2.9. Žádná těžba skrytých dat

● těžit nebo jinak shromažďovat jakákoli herní data, která nejsou určena k zobrazení během běžného využívání takové hry (jak je zamýšleno společností Gaijin).

3.2.10. Omezení podmínek používání služby

● používat hru způsobem, který je v rozporu s podmínkami používání služby, včetně částí 3 a 4 této smlouvy EULA. Pro vaše pohodlí uvádíme několik příkladů takového zakázaného použití:

i) používání nelegálních nebo jinak nevhodných uživatelských jmen (nebo přezdívek), jako jsou jména teroristů, nacistických vůdců nebo nacistických válečných zločinců;

ii) zpřístupnění jakýchkoli materiálů nebo informací prostřednictvím her nebo provedení jiných akcí, které porušují jakákoli práva třetí strany (to zahrnuje fyzické i právnické osoby);

iii) zveřejňování nahoty, sexuálního, příliš násilného, urážlivého nebo jinak nevhodného obsahu, jakož i distribuce odkazů na takový obsah, nebo používání hry jakýmkoli způsobem za těmito účely;

iv) zveřejňování urážlivých, výhružných, obscénních, pomlouvačných, hanlivých nebo rasově, sexuálně, nábožensky a jinak nevhodných či urážlivých informací a šíření odkazů na tyto informace nebo používání hry jakýmkoli způsobem za těmito účely.

3.3. Tento seznam není vyčerpávající. Další informace o používání služeb Gaijin (včetně her) a příslušných omezeních najdete v našich podmínkách používání služby.

4. VLASTNICKÁ PRÁVA A SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

4.1. Souhlasíte, že počítačový kód, obrázky, zvuky, systémy, nápady, provozní metody, dokumentace a další informace obsažené ve hrách jsou duševním vlastnictvím a/nebo cenným obchodním tajemstvím společnosti Gaijin nebo jejích dodavatelů a/nebo poskytovatelů licencí a že jsou chráněny duševním vlastnictvím, občanským a trestním právem.

4.2. Zároveň chápete, že hry jsou komerčním produktem provozovaným společností Gaijin podle vlastního uvážení.

4.3. Aby se zabránilo neoprávněnému použití hry, může společnost Gaijin využívat proti takovému neoprávněnému použití svých her a porušení svého duševního vlastnictví a dalších práv speciálních technických prostředků (nástroje DRM, řešení proti podvádění atd.) navržených jako preventivní opatření. Společnost Gaijin pro tyto účely využívá například Easy Anti-Cheat (další informace najdete na oficiálních webových stránkách Easy Anti-Cheat na adrese www.easy.ac). K použití těchto technických prostředků může společnost Gaijin přistoupit také proto, aby zajistila, že budete používat originální kopii hry a neporušovat obchodní podmínky.

5. DEMO PŘÍSTUP

Společnost Gaijin může občas poskytnout určitým uživatelům podle vlastní volby přístup ke konkrétní hře nebo k účtu Gaijin určenému výhradně ke spuštění a hraní dané hry po krátkou dobu stanovenou společností Gaijin a obvykle bez účtování jakéhokoli poplatku za takový přístup („demo přístup“). Společnost Gaijin držitelům demo přístupu nezaručuje zabezpečení jejich herního postupu, herních předmětů ani možnost převodu dat demo účtu na osobní účet Gaijin.

6. HERNÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY

6.1. Hry společnosti Gaijin jsou obvykle distribuovány zdarma (pokud není výslovně uvedeno jinak společností Gaijin nebo jejími distribučními partnery). Bez ohledu na způsob distribuce (placený, bezplatný nebo jiný způsob) nabízí společnost Gaijin za skutečné peníze obvykle právo používat volitelná herní data rozšiřující nebo vylepšující herní zážitek, jako je herní virtuální měna (za kterou si můžete koupit další herní předměty), DLC, postavy a virtuální objekty (vozidla, zbraně, příslušenství, vojenské vybavení atd.), stejně jako příslušné skiny, různý spotřební materiál a další předměty/funkce ovlivňující hru a herní zážitek (souhrnně „herní předměty“). Takové herní předměty tvoří nedílnou část příslušné hry a na jejich použití se vztahuje licence ve stejném rozsahu jako na hru, včetně veškerých příslušných omezení. Herní předměty nabízené nebo prodávané v určité hře Gaijin nejsou kompatibilní s žádnou jinou hrou Gaijin, pokud to společnost Gaijin výslovně neumožňuje a nepovoluje.

6.2. Herní předměty zpřístupněné prostřednictvím služeb Gaijin jsou licencovány, neprodávají se. Způsob použití konkrétních herních předmětů může záviset na konkrétní herní mechanice a/nebo účelu hry.

6.3. Jakékoli poplatky (ať už ve formě herní měny nebo skutečných peněz), které jste zaplatili výměnou za jakékoli herní předměty, jsou nevratné a nelze je vyměnit za jiný herní předmět, pokud:

● takové vrácení peněz nebo výměna nejsou výslovně a jednoznačně schváleny společností Gaijin (virtuální měnu můžete například vyměnit za jiný herní předmět jen v rozsahu výslovně povoleném příslušnou hrou);

● není stanoveno jinak v podmínkách používání služby;

● není platnými zákony stanoveno jinak.

UPOZORŇUJEME, ŽE SPOLEČNOST GAIJIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU NÁHRADU V PŘÍPADECH, KDY MJ. DOJDE KE SMAZÁNÍ VAŠEHO ÚČTU GAIJIN NEBO VYPRŠENÍ JEHO PLATNOSTI Z JINÝCH DŮVODŮ, ZRUŠENÍ LICENCE NEBO K JINÉMU UKONČENÍ SMLOUVY EULA Z JAKÝCHKOLI DŮVODŮ.

6.4. Další podrobnosti o účtování a fakturaci příslušných poplatků za služby Gaijin (včetně obchodu a tržiště, u kterých se můžeme odvolat na další pravidla, která jsou součástí těchto obchodních podmínek), mezi něž patří i naše hry, najdete také v našich podmínkách používání služby. Věnujte zvláštní pozornost částem 5 a 6 tohoto dokumentu.

7. VĚKOVÁ OMEZENÍ

7.1. Kromě minimálního věku nezbytného k přijetí obchodních podmínek (včetně této smlouvy EULA) stanoveného v obchodních podmínkách (16 let nebo jiný věk vyžadovaný k právní způsobilosti ve vaší zemi) upozorňujeme také na skutečnost, že každá hra má své vlastní věkové hodnocení nebo omezení (např. PEGI nebo ESRB v závislosti na vašem regionu).

7.2. Pokud vy (nebo vaše dítě, které hodlá hrát hru) nedosahujete minimálního požadovaného věku vyžadovaného platnými zákony, měli byste udělat toto:

● zdržet se používání našich her;

● poradit se s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem, zda můžete hrát hru;

● provést další kroky vyžadované zákony vaší země.

POKUD JE VÁM MÉNĚ NEŽ 16 LET (NEBO JSTE MLADŠÍHO VĚKU, NEŽ JE VĚK POTŘEBNÝ K PŘIJETÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNÝCH DOKUMENTŮ VE SVÉ ZEMI), POŽÁDEJTE O PŘEČTENÍ TOHOTO DOKUMENTU A SCHVÁLENÍ HRY SVÉ RODIČE NEBO OPATROVNÍKY. BEZ TAKOVÉHO SOUHLASU NAŠE HRY NESMÍTE HRÁT.

8. OCHRANA ZDRAVÍ

8.1. Rozumíte a souhlasíte, že audiovizuální obsah hry může zhoršit epileptické záchvaty a jiné typy neurologických poruch. Pokud máte k takovým onemocněním sklon, důrazně doporučujeme, abyste se před hraním našich her poradili se svým lékařem, nebo tyto hry nehráli. Společnost Gaijin nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé důsledky vyplývající z hraní hry v takové situaci.

8.2. Rovněž berete na vědomí, že nepřetržité hraní může vést k nadměrné únavě, která může vyvolat některá onemocnění, včetně zhoršeného zraku, různých forem deformit páteře, neuróz a dalších zdravotních poruch. Za sledování času stráveného hraním našich her, organizování přestávek/odpočinku, zaujetí správné polohy při hraní a provádění dalších preventivních opatření k ochraně svého zdraví jste osobně zodpovědní.

9. SYSTÉMOVÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY

9.1. Upozorňujeme, že níže uvedené požadavky se mohou pravidelně měnit, a to i ve vztahu ke stejné hře. Změny jsou většinou spojeny se změnami ve hře, které občas provádí společnost Gaijin podle části 10 této smlouvy EULA. Společnost Gaijin si nicméně vyhrazuje právo měnit tyto požadavky týkající se kterékoli z her podle vlastního uvážení.

9.1.1. Minimální požadavky. Každá hra je navržena pro provoz na jedné nebo několika konkrétních platformách (operačních systémech nebo zařízeních). V některých případech může mít hra vlastní minimální technické požadavky na vaše zařízení (např. pokud jde o CPU, GPU, RAM, volné místo na disku apod.), které jsou uvedeny společností Gaijin na oficiálních webových stránkách hry, oficiální stránce hry na herní platformě třetí strany, nebo prostřednictvím jiných prostředků podle vlastního uvážení společnosti Gaijin. Ujistěte se prosím, že vaše platforma tyto minimální požadavky splňuje. V opačném případě společnost Gaijin nezaručuje spuštění ani fungování hry a není odpovědná za žádné chyby, bugy ani jiné výpadky ve fungování hry. Nesete výhradní odpovědnost za to, že budete mít dostatečně vybavené zařízení k ukládání a spouštění hry, včetně volné paměti RAM, úložiště, zatížení CPU a GPU apod.

9.1.2. Doporučené požadavky. Pro informační účely a vaše pohodlí obvykle zveřejňujeme také doporučené požadavky našich her s ohledem na technické parametry vašeho zařízení. Upozorňujeme, že tyto doporučené požadavky slouží pouze pro informativní účely a nezaručují bezchybné fungování hry ani nepředstavují žádné jiné záruky. Aby se předešlo pochybnostem, jestliže je jako „doporučený požadavek“ pro hru uvedena určitá platforma (ať už zařízení nebo operační systém), znamená to, že daná hra je navržena tak, aby fungovala výhradně na takové platformě. Totéž platí pro další „doporučené požadavky“, které jsou zřejmé z kontextu.

9.1.3. Požadavek na připojení k internetu. Hry společnosti Gaijin ke svému fungování a poskytování dobrých herních zážitků obvykle vyžadují stabilní vysokorychlostní připojení k internetu. Upozorňujeme, že společnost Gaijin není odpovědná za žádné nedostatky ve fungování hry vyplývající z kvality vašeho internetového připojení (to zahrnuje rychlost, dostupnost serverů Gaijin a dobu odezvy – tzv. „Ping“).

10. PATCHE, AKTUALIZACE A ÚPRAVY

10.1. Abychom zajistili nejlepší úroveň služeb, uživatelské zkušenosti a efektivity služeb společnosti Gaijin v rámci her, musíme naše hry občas opravit, aktualizovat a upravit. To obvykle vede k povinným nebo automatickým aktualizacím našich her a jejich starší verze se do dokončení aktualizace nemusí spustit nebo nemusí fungovat.

10.2. Společnost Gaijin má právo podle vlastního uvážení kdykoli změnit softwarový kód hry. Takové změny mohou mimo jiné ovlivnit funkčnost hry a jejího dalšího obsahu. Můžeme například přidávat nebo odebírat herní obsah či funkce, opravovat bugy a chyby, provádět změny ve vyvážení apod.

10.3. Věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, že některé opravy, aktualizace a úpravy mohou mít (a časem mít budou) vyšší technické požadavky na vaše zařízení, nebo mohou zvýšit spotřebu prostředků zařízení, nebo mohou jinak vést (a časem určitě vést budou) k poklesu výkonu hry a/nebo k nutnosti použití nižšího grafického rozlišení nebo jiných nastavení.

10.4. Přijetím této smlouvy EULA potvrzujete a berete na vědomí, že vaše odmítnutí aktualizovat hru může znemožnit její další použití. V takovém případě bude tato smlouva EULA považována za pozastavenou, dokud hru neaktualizujete.

11. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE

11.1. Ukončení uživatelem. Tuto smlouvu EULA můžete okamžitě ukončit trvalým zastavením používání našich her a jejich smazáním ze zařízení.

11.2. Ukončení společností Gaijin. Tuto smlouvu EULA můžeme pozastavit nebo trvale ukončit (což také znamená omezení vašeho přístupu k jakékoli z našich her) v následujících případech:

● pokud zásadním způsobem porušíte tuto smlouvu EULA nebo obchodní podmínky;

● pokud porušíte pravidla hry, a to způsobem a v rozsahu stanoveném takovými pravidly hry;

● pokud pozastavíme nebo odstraníme váš účet Gaijin z důvodů uvedených v našich podmínkách používání služby;

● pokud přestaneme provozovat a distribuovat hru nebo jinak přestaneme poskytovat přístup ke hře na základě předchozího přiměřeného oznámení;

● z jiných důvodů stanovených v obchodních podmínkách.

11.3. V případě ukončení licence, jak je uvedeno v této části smlouvy EULA nebo z jiných důvodů stanovených v obchodních podmínkách, vůči vám nebudeme mít žádné budoucí povinnosti ani závazky.

11.4. Pokud dojde k ukončení licence společností Gaijin, bude mít tato akce okamžitý účinek, pokud ovšem společnost Gaijin neuvede výslovně jinak nebo pokud to není vyžadováno platnými zákony.

11.5. Ukončení platnosti licence nijak neovlivňuje vaše povinnosti a závazky či povinnosti a závazky společnosti Gaijin, které vznikly a existovaly před jejím ukončením.

UPOZORŇUJEME, ŽE UKONČENÍ PLATNOSTI OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEBO POZASTAVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA POVEDE ZÁROVEŇ K UKONČENÍ/POZASTAVENÍ PLATNOSTI LICENCE.

12. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ JINÝCH PLATFOREM

Pokud ke hře přistupujete prostřednictvím platforem třetích stran, nesete výhradní zodpovědnost za to, že tyto platformy a příslušné účty (např. účet Apple App Store, PlayStation nebo Xbox) budete používat v souladu se zásadami platnými pro tyto platformy a účty. Viz podmínky daných platforem níže.

Tyto platformy třetích stran nebudou v žádném případě odpovědné za porušení této smlouvy EULA nebo opomenutí společnosti Gaijin. Tato smlouva EULA v žádném případě nemění dohody uzavřené mezi platformami třetích stran a vámi. Podmínky takovýchto smluv mají ve vztahu k používání těchto platforem a využíváním jejich intelektuálního vlastnictví vždy přednost před touto smlouvou EULA.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Gaijin bude vždy postupovat v souladu se všemi požadavky platforem třetích stran, abyste mohli ke hrám přistupovat prostřednictvím takovýchto platforem. Z tohoto důvodu se může stát, že společnost Gaijin bude muset změnit tuto smlouvu EULA, aby vyhověla požadavkům platforem třetích stran.

12.1. Dodatečné podmínky služby Apple App Store

Následující dodatečné obchodní podmínky se vztahují na hry dostupné na jakýchkoli osobních zařízeních iPhone či iPad společnosti Apple, Inc. (dále jen „Apple“):

● Tato smlouva EULA se uzavírá, jak je uvedeno výše, mezi společností Gaijin a vámi, nikoli se společností Apple, která nemá žádné závazky vyplývající z této smlouvy EULA a nemůže nést zodpovědnost za jakékoli porušení této smlouvy EULA, což zahrnuje také případné nedostatky a nefunkčnosti hry. Používání her poskytovaných prostřednictvím společnosti Apple se řídí pravidly používání uvedenými v podmínkách poskytování služeb Apple Media nebo v podmínkách pro hromadný obsah, přičemž tato pravidla používání mají přednost před podmínkami této smlouvy EULA.

● Jak je uvedeno v odstavci 1.3 této smlouvy EULA, udělená licence je nepřenosná, a proto je omezená na právo ukládat hru pouze do paměti produktů společnosti Apple, které vlastníte či používáte, a spouštět a zobrazovat hru jen na produktech společnosti Apple, které vlastníte či používáte, v souladu s pravidly použití uvedenými v podmínkách poskytování služeb Apple Media, s výjimkou produktů společnosti Apple, které nevlastníte ani nepoužíváte, ale které jsou s vámi spojeny prostřednictvím rodinného sdílení, hromadného nákupu nebo právně závazných smluv.

● Společnost Apple není zodpovědná za údržbu ani poskytování podpory týkající se her.

● Za záruky týkající se her, ať už vyjádřené či předpokládané zákonem, je výhradně zodpovědná společnost Gaijin. Společnost Apple nemá vzhledem ke hře žádné záruční závazky. Za jakékoli nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje související s nedodržením záruky nese výhradní odpovědnost společnost Gaijin. Jedinou výjimkou je, že v případě jakéhokoli selhání hry v souladu s jakoukoli platnou zárukou (výslovnou nebo předpokládanou) o tom můžete informovat společnost Apple, která vám vrátí kupní cenu hry.

● Společnost Apple neodpovídá za řešení vašich nároků nebo nároků třetích stran týkajících se hry, včetně mimo jiného: (i) nároků z odpovědnosti za výrobek; (ii) jakýchkoli nároků ohledně skutečnosti, že hra nesplňuje jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo podobných právních předpisů, včetně nároků souvisejících s používáním rozhraní HealthKit a HomeKit ve hře.

● V případě jakýchkoli tvrzení třetích stran, že hry porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, bude společnost Gaijin výhradně zodpovědná za vyšetření, obhajobu, urovnání a vypořádání takového nároku týkajícího se porušení práv duševního vlastnictví (pokud k němu došlo a v rozsahu stanoveném v této smlouvě EULA).

● Prohlašujete, že se nenacházíte v žádné ze zemí, na něž je uvaleno embargo ze strany USA, ani nejste uvedeni na seznamu speciálně označených osob Ministerstva financí USA nebo na seznamu odmítnutých osob či seznamu subjektů Ministerstva obchodu USA.

● Souhlasíte s tím, že tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva ani opravné prostředky jiným osobám než stranám, kterých se tato smlouva EULA týká. Bez ohledu na výše uvedené je společnost Apple nebo její dceřiná společnost oprávněnou třetí stranou této smlouvy EULA a po vašem přijetí této smlouvy EULA bude mít společnost Apple nebo její dceřiná společnost právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat tuto smlouvu vůči vám jako oprávněná třetí strana.

12.2. Dodatečné licenční podmínky Sony

Pokud hrajete hru na herním systému PlayStation umožňujícím její použití na zařízeních PlayStation, vztahují se na hraní hry na konzoli PlayStation následující dodatečné obchodní podmínky:

a) pro SIEA:

Nákup a použití položek podléhá podmínkám služby a uživatelské smlouvě. Sublicence na tuto online službu vám byla poskytnuta společností Sony Interactive Entertainment America.

b) pro SIEE:

Veškerý obsah zakoupený v herním obchodě bude zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (dále jen „SIENE“) a podléhá podmínkám služby a uživatelské smlouvě sítě PlayStation™Network, která je dostupná v obchodě PlayStation™Store. U každého nákupu si zkontrolujte práva na použití, protože se mohou u jednotlivých položek lišit. Pokud není uvedeno jinak, má obsah dostupný v kterémkoli herním obchodě stejné věkové hodnocení jako příslušná hra.

12.3. Dodatečné licenční podmínky Microsoft

Pokud hrajete hru na platformě Xbox, vztahují se na hraní hry na konzoli Xbox následující dodatečné obchodní podmínky:

● Vztahují se na vás veškeré zásady, které platí pro použití platformy Xbox, včetně smlouvy o službách společnosti Microsoft dostupné na adrese microsoft.com/en/servicesagreement.

● Podle této smlouvy EULA nese výhradní zodpovědnost společnost Gaijin, společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nejsou poskytovateli licence podle této smlouvy EULA, společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nejsou zodpovědné za řádné fungování hry ani dodržování jakýchkoli záruk, takže na společnost Microsoft ani její přidružené společnosti nelze vznášet žádné nároky týkající se možných škod souvisejících s hrou.

● Společnost Microsoft ani její přidružené společnosti neposkytují žádnou údržbu ani podporu týkající se her, taková údržba a podpora je výhradní zodpovědností společnosti Gaijin.

Platné smlouvy společnosti Microsoft, včetně podmínek služby Xbox Live, mají v každém případě přednost před touto smlouvou EULA, která se nevztahuje na vztahy mezi vámi a společností Microsoft nebo jejími přidruženými společnostmi.

Poslední aktualizace: 14. září 2023