Dokumenty prawne

Warunki Świadczenia Usług Firmy Gaijin

WAŻNA INFORMACJA: SEKCJA 12 NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZAWIERA ZAPISY DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA TWOJE PRAWA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW. PRZED ZAAKCEPTOWANIEM TYCH WARUNKÓW NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTĘPEM 12.4

WYRAŻASZ ZGODĘ, ABY WSZELKIE SPORY POWSTAŁE MIĘDZY TOBĄ A FIRMĄ GAIJIN, Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH RODZAJÓW SPORÓW, ZOSTAŁY ROZWIĄZANE NA MOCY WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM LUB ZBIOROWYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM.

Niniejsze warunki świadczenia usług („warunki”) stanowią część regulaminu (zgodnie z poniższą definicją) i określają sposób korzystania z usług firmy Gaijin. Część usług regulują również dodatkowe dokumenty, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w regulaminie. 

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI LUB DOWOLNYMI DOKUMENTAMI, KTÓRE REGULUJĄ KORZYSTANIE Z USŁUG ORAZ SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU, PRZERWIJ KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG. JEDYNĄ ORYGINALNĄ WERSJĄ REGULAMINU (W TYM NINIEJSZYCH WARUNKÓW) JEST ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA. MA ONA PIERWSZEŃSTWO W PRZYPADKU WSZELKICH RÓŻNIC, PYTAŃ LUB SPORÓW DOTYCZĄCYCH ZNACZENIA, FORMY, WAŻNOŚCI LUB INTERPRETACJI OBECNYCH W RÓŻNYCH WERSJACH JĘZYKOWYCH.

1. DEFINICJE

Administracja” oznacza firmę Gaijin, osoby trzecie upoważnione przez firmę Gaijin oraz osobę lub grupę osób mianowanych przez firmę Gaijin, których zadaniem jest monitorowanie, czy gracze przestrzegają niniejszego regulaminu.

Usługa/Usługi” oznaczają każdy produkt cyfrowy firmy Gaijin, np. stronę internetową, gry, aplikacje mobilne (np. aplikację Gaijin Pass lub Assistant for War Thunder”) lub inne usługi, takie jak sklep Gaijin (store.gaijin.net) czy rynek (trade.gaijin.net), wraz ze wszystkimi dostępnymi informacjami i/lub zawartością. Zawartość może obejmować dowolną własność intelektualną, np. bazy danych, znaki towarowe, oprogramowanie, tekst, wzory, grafiki, materiały audio i wideo, filmy, wiadomości, obrazy, architekturę itp.

Termin „Gaijin” oznacza jedną z następujących podmiotów prawnych (w zależności od okoliczności wyszczególnionych poniżej): 

● gdy usługi są świadczone bezpośrednio użytkownikowi – Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr; 

● gdy usługi są świadczone za pośrednictwem innych platform (np. Steam, PlayStation Network, Xbox Live, GOG, sklep Google Play, App Store firmy Apple) – Gaijin Distribution Kft., z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162–166, 1146 Budapeszt, Węgry.

W niniejszych warunkach firma Gaijin jest również określana jako „my”, „nas” i „nasz”.

Termin „użytkownik” oznacza użytkownika dowolnej usługi. W niniejszych warunkach użytkownik jest również określany jako „Ty” lub „Twój”. Jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z tych warunków, nie korzystaj z żadnej z usług. Jednocześnie w takim wypadku nie można uznać cię za użytkownika w rozumieniu tej definicji.

Termin „witryna internetowa” oznacza dowolną witrynę obsługiwaną przez firmę Gaijin.

Termin „gry” oznacza dowolne gry wideo wydane i/lub licencjonowane przez firmę Gaijin zgodnie z umową EULA użytkownikom dowolnej platformy (np. Windows, Xbox, PlayStation, iOS, Android itp.), w tym m.in. War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D., Enlisted, Age of Water oraz inne gry.

Ograniczenie dostępu do gry” oznacza rodzaj sankcji za naruszenie niniejszych zasad gier, który polega na zablokowaniu możliwości wejścia do gry i rozgrywki dla danego użytkownika.

Termin „konto” oznacza osobiste konto Gaijin zarejestrowane przez użytkownika na potrzeby korzystania z usług.

Termin „regulamin” oznacza dowolne dokumenty określające sposób dostarczania usług przez firmę Gaijin, w tym m.in. te wskazane poniżej:

Podstawowa umowa użytkownika

Warunki świadczenia usług (ten dokument)

Umowa użytkownika końcowego („umowa EULA”) (załącznik 2 do warunków świadczenia usług)

Zasady ochrony danych osobowych i zasady dotyczące plików cookie

Zasady ochrony prywatności

Zasady dotyczące plików cookie

Zasady dotyczące kupna/sprzedaży

Polityka sklepu

Polityka handlowa

Treści generowane przez użytkownika

Umowa dotycząca wniesienia wkładu

Wytyczne dla twórców treści

Zasady dotyczące przestrzegania praw autorskich WT Live

Zasady dotyczące zachowania

Zasady gier („umowa EULA”) (załącznik 1 do warunków świadczenia usług)

Wytyczne dla społeczności

Zasady dotyczące wydarzeń

Zasady turniejów

Zasady ogólne dotyczące wydarzeń promocyjnych

oraz inne dokumenty, umowy, zasady, reguły i wytyczne (jeśli inne takie dokumenty istnieją) dostępne na stronie legal.gaijin.net.

Regulamin stanowi kluczową część warunków. Akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na zapisy regulaminu. Wszelkie odniesienia do regulaminu w niniejszym dokumencie mają zastosowanie również do niniejszych warunków, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

UWAGA: strony internetowe (dotyczące gier lub innych usług) mogą zawierać dodatkowe regulacje, w tym dokumenty regulujące stosunek między Tobą a firmą Gaijin, inne niż określone powyżej warunki.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG

2.1. Usługi NIE są oferowane użytkownikom, którzy nie ukończyli 16 lat (chyba że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i usługi przeznaczone są dla Twojego dziecka na podstawie Twojej zgody). Akceptując niniejsze warunki i korzystając z usług, potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat. Firma Gaijin może świadczyć usługi użytkownikom w innym wieku (lub ograniczyć ich świadczenie), jeśli jest to zgodne z lokalnym prawem. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, Twoim obowiązkiem jest monitorować konto i ograniczyć dostęp do niego nieletnim oraz dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie za pośrednictwem Twojego konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Twojej karty kredytowej lub innego środka płatniczego (np. platformy PayPal czy waluty Facebook Credits) przez osoby niepełnoletnie.

2.2. Firma Gaijin może w dowolnym momencie i wedle własnego uznania zażądać potwierdzenia wieku użytkownika.

2.3. Niektóre usługi mogą być nieodpowiednie dla osób cierpiących na epilepsję, drgawki lub inne choroby wymagające zachowania środków ostrożności. Użytkownik powinien samodzielnie zdecydować, czy usługi mogą zagrozić jego zdrowiu. Jeśli tak, powinien natychmiast przestać z nich korzystać. Przed skorzystaniem z usług zalecamy skonsultować się z lekarzem.

2.4. Użytkownik nie będzie korzystał z usług, jeśli otrzymał wcześniej bana od firmy Gaijin z tytułu naruszenia regulaminu (w tym niniejszych warunków).

2.5. Usługi mogą być aktualizowane lub modyfikowane bez zgody użytkownika oraz bez konieczności powiadamiania go. W zakresie dozwolonym przez prawousługi świadczy się w stanie, w jakim są i w miarę dostępności. Firma Gaijin nie gwarantuje, żezaspokoją one potrzeby i oczekiwania użytkownika, chyba że zostało to wyraźnie i jednoznacznie określone w regulaminie.

2.6. Firma Gaijin zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług, zarówno tymczasowo, jak i na stałe, w dowolnym momencie lub po stosownym powiadomieniu, bez żadnych zobowiązań w postaci zwrotu lub odszkodowania w przypadkach opisanych w ustępie 3.8 poniżej.

2.7. Usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach, a firma Gaijin ma prawo w dowolnym momencie i wedle własnego uznania ograniczyć świadczenie usług do wybranego obszaru. Jeśli regulamin zostanie uznany za nieważny na takich obszarach, zgodnie z niniejszym dokumentem nie powstaną z tego tytułu żadne zobowiązania wobec firmy Gaijin.

2.8. Firma Gaijin może od czasu do czasu i wedle własnego uznania zapewniać wsparcie techniczne w zakresie usług bez opłat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wsparcie techniczne, prace konserwacyjne lub inne okoliczności mogą spowodować przerwy w dostępie do usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przerwy w dostępie do usług spowodowane przez wsparcie techniczne, prace konserwacyjne lub dowolne inne przyczyny są typowe i nie mają wpływu na jakość świadczonych usług.

2.9. Niektóre usługi mogą być oferowane za pośrednictwem platform do gier należących do osób trzecich (Steam, PlayStation, Xbox itp.). Korzystanie z takich platform podlega ich regulaminom. Firma Gaijin nie reguluje ani nie kontrolujekorzystania przez użytkownika z takich platform. Wszelkie stosowane przez nią odniesienia do nich należy traktować tak, jak są,a z ich tytułu nie przysługuje żadna gwarancja, ani wyrażona, ani dorozumiana.

2.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Gaijin nie ma obowiązku zapewniać użytkownikowi żadnej konkretnej formy wsparcia czy serwisu związanych ze świadczeniem usług, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa, oraz wyraża na to zgodę. Mimo powyższego i z uwzględnieniem innych zapisów niniejszych warunków firma Gaijin pomoże użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z usługami. Aby skorzystać z usługi wsparcia, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 13 poniżej. Aby szybciej otrzymać odpowiedź na zgłoszenie, należy przekazać przedstawicielom firmy Gaijin wszystkie niezbędne informacje do rozwiązania problemu w uzasadnionym czasie.

2.11. Usługi mogą zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Strony, do których prowadzą linki, nie są kontrolowane przez firmę Gaijin, i firma ta nie jest odpowiedzialna za żadne treści, które się na nich znajdują. Firma Gaijin umieszcza te linki tylko dla wygody użytkownika, a dodanie jakiegokolwiek linka nie oznacza promowania strony przez firmę Gaijin. Korzystanie z innych stron internetowych może podlegać regulaminowi i/lub zasadom ochrony prywatności osób trzecich. Zalecamy uważne zapoznanie się z takimi dokumentami.

2.12. Użytkownik zachowa poufny charakter korespondencji z firmą Gaijin, w tym z zespołem obsługi klienta. Wszystkie informacje otrzymane od firmy Gaijin (lub wszelkich jej przedstawicieli), w tym między innymi w kwestiach technicznych czy też związanych z klientem lub innym rodzajem wsparcia, są poufne i nie mogą być publikowane ani ujawniane jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej zgody firmy Gaijin.

3. KONTO

3.1. Aby korzystać z niektórych usług lub ich części, użytkownik tworzy konto i podaje informacje niezbędne do świadczenia usług określone w zasadach ochrony prywatności firmy Gaijin.

3.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacje bez szkody dla praw do sprostowania danych podmiotu danych zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin. Zapis ten nie odnosi się do nazwy użytkownika (unikalnego identyfikatora użytkownika). Obraźliwe, nielegalne i w inny sposób niewłaściwe nazwy użytkownika są zabronione.

3.3. Użytkownik NIE ma prawa podawać jakichkolwiek informacji, które odnoszą się do osób trzecich lub fałszywych tożsamości, ani żadnych innych informacji, podanie których (w tym między przez publikację) narusza prawa osób trzecich albo dowolne obowiązujące prawo.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia wielu kont.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się zachować ścisłą poufność loginu i hasła powiązanych z kontem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania i wszystkich czynności występujących na koncie, niezależnie od tego, czy były uprawnione, czy nie (np. w przypadku nieupoważnionego dostępu lub udostępnienia danych do konta osobom trzecim). Każde wykorzystanie konta za pomocą loginu i hasła użytkownika zostanie uznane za dokonane przez użytkownika. Użytkownik natychmiast powiadomi firmę Gaijin w przypadku włamania na swoje konto lub jego nieprawidłowego wykorzystania.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać (ani nie kupować), wypożyczać, wymieniać ani przekazywać konta.

3.7. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać usługi i konto wyłącznie do celów niehandlowych, osobistych i zgodnych z prawem. Wspomniane cele muszą się pokrywać z naturą, celem i funkcją usług.

3.8. Firma Gaijin może bez żadnego wypowiedzenia i wedle własnego uznania dezaktywować lub usunąć konto użytkownika w następujących przypadkach:

3.8.1. jeśli użytkownik naruszy dowolny z zapisów regulaminu (w tym niniejszych warunków) albo gdy istnieje podejrzenie, że to zrobił;

3.8.2.jeśli użytkownik nie potwierdzi swojego wieku zgodnie z ustępem 2.1 powyżej ani nie dostarczy zgody rodzica;

3.8.3. jeśli użytkownik skorzysta z jednego z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w zakresie danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gaijin (np. prawa do ograniczenia przetwarzania danych czy prawa do usunięcia danych), co uniemożliwi firmie Gaijin utrzymywanie konta;

3.8.4. jeśli ktoś inny użyje konta użytkownika do wykonania czynności, które naruszają niniejszy regulamin;

3.8.5. jeśli firma Gaijin przestanie świadczyć usługi i/lub ich część.

3.9. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto.

3.10. Dezaktywacja lub usunięcie konta zarówno przez użytkownika, jak i przez firmę Gaijin sprawia, że regulamin (w tym niniejsze warunki) przestaje obowiązywać. Firma Gaijin nie ma obowiązku oferować zwrotów, korzyści ani żadnego innego odszkodowania, jeśli konto użytkownika zostanie usunięte na jego prośbę lub zgodnie z ustępem 3.8 niniejszych warunków.

3.11. Konto użytkownika, które było nieprzerwanie nieaktywne przez minimum 3 lata, może zostać usunięte przez firmę Gaijin po wysłaniu przez nią informacji na adres e-mail powiązany z kontem. Po usunięciu konta wszystkie monety Gaijin, skórki i inne przedmioty w grze znajdujące się na koncie użytkownika znikną i nie będzie można ich przywrócić.

3.12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto nie należy do niego oraz że nie ma do niego żadnych praw własności. Firma Gaijin zapewnia dostęp do konta wyłącznie w celu świadczenia usług użytkownikowi.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1. Usługi i powiązane prawa własności intelektualnej, w tym prawo, tytuł i interes, należą do firmy Gaijin lub ma ona prawo do ich świadczenia. O ile regulamin nie stanowi inaczej, firma Gaijin przyznaje użytkownikowi niewyłączną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, niezbywalną i ograniczoną licencję na korzystanie z usług zgodnie z ich funkcjami oraz wyłącznie na użytek prywatny i niehandlowy, z zastrzeżeniem regulaminu (w tym niniejszych warunków).

4.2. Jeśli użytkownik zamierza korzystać z niektórych usług, np. gier, akceptuje on umowę EULA, która stanowi integralną część regulaminu i określa sposób korzystania z takich usług.

4.3. W odniesieniu do wszystkich świadczonych usług oraz odpowiednich treści i informacji użytkownik deklaruje, że nie będzie:

4.3.1. naruszać praw własności intelektualnej firmy Gaijin oraz używał jakikolwiek części tych usług do jakichkolwiek celów innych niż zamierzony;

4.3.2. kopiować, rozpowszechniać, odsprzedawać, przypisywać, użyczać, dzierżawić, produkować, adaptować, udzielać podlicencji, wykonywać publicznie, modyfikować, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, tłumaczyć, rozkładać na czynniki pierwsze, usuwać technicznych zabezpieczeń lub tworzyć utworów pochodnych;

4.3.3. używać wirusów, złośliwego oprogramowania lub programów szpiegujących;

4.3.4. usuwać lub modyfikować praw autorskich, patentów, informacji o znakach towarowych itp.

4.4. W przypadku, gdy użytkownik przekaże firmie Gaijin swoje materiały objęte prawem autorskim lub stworzy dowolną zawartość w grze (łącznie: „TGU”), firma Gaijin nabywa wieczystą, nieodwołalną, zbywaną, podlegającą podlicencjonowaniu i wolną od tantiem licencję na korzystanie z TGU w celu świadczenia usług na dowolnym terytorium i bez ograniczeń w zakresie warunków oraz konieczności wskazania właściciela tego typu materiałów. Użytkownik nie ma prawa przekazywać żadnych TGU, o ile nie został do tego upoważniony. Firma Gaijin nie nabywa żadnych praw własności do TGU, a żadne zapisy niniejszego regulaminu (w tym niniejszych warunków) nie powinny być rozumiane jako ograniczające jakiekolwiek prawa użytkownika do korzystania z TGU.

4.5. Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że TGU: 

4.5.1. nie są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne ani niestosowne;

4.5.2. nie promują przemocy ani dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

4.5.3. nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa autorskiego, znaków handlowych lub prawa do prywatności i wizerunku;

4.5.4. nie zawierają wirusów, koni trojańskich, robaków lub innego szkodliwego oprogramowania bądź szkodliwych danych;

4.5.5. nie naruszają żadnych przepisów prawa ani regulacji.

4.6. Firma Gaijin nie sprawdza praw użytkownika do przekazywania TGU i ich oryginalności. Firma Gaijin nie ponosi odpowiedzialności za zawartość TGU. Użytkownik używa TGU innego użytkownika na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W przypadku niedopuszczalnych TGU (zarówno nielegalnych, jak i naruszających twoje prawa) skorzystaj z usługi wsparcia firmy Gaijin.

4.7. Firma Gaijin zastrzega sobie prawo do usunięcia bez powiadomienia dowolnych TGU przekazanych przez użytkownika lub nałożenia innej kary wedle własnego uznania i bez powiadomienia.

5. FORUM I KOMUNIKACJA

5.1. Użytkownik może w ramach usług komunikować się z innymi użytkownikami, przesyłając im wiadomości (za pomocą na przykład forum na stronie, komentarzy lub czatów w grze). Firma Gaijin może obwarować taką komunikację dodatkowymi zasadami, na przykład uwzględniając je w regulaminie.

5.2. W ramach usług zarówno użytkownik może się również kontaktować z firmą Gaijin za pośrednictwem wiadomości, forumlub poczty elektronicznej.

6. RYNEK, SKLEP I PŁATNE USŁUGI

6.1. Niektóre usługi zapewniają użytkownikom prawo do kupowania i wymieniania przedmiotów w grze (ich wykorzystanie reguluje umowa EULA) w sklepie lub na rynku. Firma Gaijin może obwarować takie kupno i wymianę dodatkowymi zasadami, na przykład uwzględniając je w regulaminie.

6.2. Świadczenie niektórych usług (w tym pozyskiwanie prawa do wykorzystywania przedmiotów w grze) może wymagać płatności. Tego rodzaju płatności należy dokonać zgodnie z zapisami sekcji 7 poniżej oraz zgodnie z zasadami/instrukcjami firmy Gaijin, w tym z regulaminem.

7. OPŁATY I WYSTAWIANIE RACHUNKÓW

7.1. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszystkich opłat (wraz ze wszelkimi należnymi podatkami) poniesionych przez siebie lub dowolną osobę korzystającą z konta użytkownika. Ceną produktu, usługi lub uprawnienia zakupionych w ramach usługjest cena określona w momencie dokonania zakupu przez użytkownika. Firma Gaijin może w dowolnym momencie zmienić cenę dowolnego produktu lub dowolnych usług oferowanych w ramach usługi.

7.2. Dokonując zakupu online w ramach usług, użytkownik musi podać prawdziwe, prawidłowe i kompletne informacje na swój temat oraz użyć legalnej metody płatności. Jeśli użytkownik poda nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne informacje osobiste lub finansowe lub firma Gaijin uzna, że ma uzasadnione podejrzenia, iż wspomniane informacje mogą takie być, firma Gaijin ma prawo anulować realizację powiązaną z nimi transakcję finansową i przekazać szczegółowe informacje na ten temat odpowiednim organom.

7.3. Wszystkie zakupy dokonane w ramach usług nie podlegają zwrotowi, bez względu na metodę płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za potwierdzenie, że telefon, komputer lub inne urządzenie są obsługiwane ma właściwe oprogramowanie i jest kompatybilne z produktami, aplikacjami lub usługami zakupionymi, pobranymi lub w inny sposób nabytymi w ramach usług.

7.4. Zakupy usług dokonane usług za pośrednictwem platform zewnętrznych podlegają regulaminowi danej platformy. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami, wystawianiem rachunków lub zwrotami, skontaktuj się bezpośrednio z właściwym sklepem lub właściwą platformą płatniczą. Firma Gaijin nie kontroluje tych procesów.

8. ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

8.1. Korzystając z usług, użytkownik NIE może podejmować następujących działań:

8.1.1. zamieszczać, publikować, wysyłać, promować, cytować informacji (i zamieszczać do nich linków), które:

a) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;

b) mają charakter reklamowy lub promocyjny;

c) są obraźliwe, m.in. pod względem religijnym, seksualnym, rasowym, narodowym i osobistym lub innym;

d) zawierają oszczerstwa, wulgaryzmy lub groźby;

e) zawierają treści przedstawiające nagość lub mają charakter seksualny albo pornograficzny;

f) są nielegalne, fałszywe lub mylne; 

g) naruszają prywatność innej osoby;

h) prześladują lub zachęcają do prześladowania i/lub przedstawiają przesadną przemoc; 

i) zachęcają do popełnienia przestępstwa karnego lub skutkują powstaniem odpowiedzialności cywilnej;

j) w inny sposób naruszają niniejszy regulamin (w tym niniejsze warunki) oraz dowolne obowiązujące prawo.

8.1.2. celowo wpływają na korzystanie z usługi przez inną stronę i płynące z tego wrażenia;

8.1.3. próbują uzyskiwać nieuprawniony dostęp do usług lub kont osób trzecich bądź pozyskiwać informacje z usług lub za ich pośrednictwem w inny sposób niż ten określony w regulaminie.

8.2. Powyższa lista nie jest kompletna, a odpowiednie usługi mogą podlegać specjalnemu regulaminowi postępowania. Na przykład zasady gier (zobacz załącznik 1 poniżej) zawierają informacje dotyczące zabronionych działań oraz kary uwzględnione w naszych grach.

8.3. Firma Gaijinpodejmuje decyzję w sprawie konsekwencji za naruszenia zasad zachowania użytkownika osobno w każdym przypadku wedle własnego uznania. Obejmuje to również dezaktywację lub usunięcie konta użytkownika. Masz prawo odwołać się od decyzji firmy Gaijin, korzystając z naszej usługi wsparcia i przedstawiając wystarczające informacje potwierdzające, że nie doszło do naruszenia.

9. TESTOWANIE USŁUGI

9.1. Firma Gaijin może zapewnić użytkownikowi ograniczone, niezbywalne, niewyłączne i odwołalne prawo do korzystania z wersji testowych usług w celu poprawy ich funkcjonowania i znajdowania w nich błędów. Udział w testowaniu usługi przez użytkownika podlega regulaminowi (w tym niniejszym warunkom). Tego rodzaju testowanie może obejmować wersje alfa i beta, w tym testy zamknięte, które wymagają zachowania poufności zgodnie z zapisami ustępu 9.3 poniżej.

9.2. Udział w testach jest bezpłatny i osobisty. Zabronione jest przekazywanie dostępu (jak również prawa do dostępu) do usług osobom trzecim.

9.3. Wszystkie informacje (w tym m.in. komentarze, pomysły lub inne opinie) pozyskane i/lub przekazane przez użytkownika w trakcie zamkniętych testów są uznawane za ściśle poufne. Użytkownik nie ma prawa ujawniać osobom trzecim żadnych informacji na temat usługi, która jest na etapie testów zamkniętych, w tym m.in. informacji o funkcjach usług, rozgrywce i fabule. Użytkownik nie może również publikować zrzutów i nagrań ekranu przedstawiających usługę czy informacji na temat błędów znalezionych w usłudze ani przekazywać ich osobom trzecim, transmitować rozgrywki (lub dowolnego korzystania z usług) w czasie rzeczywistym, jak również podejmować innych działań mających na celu ujawnienie jakichkolwiek informacji o usługach. Oświadczenie o zachowaniu poufności obowiązuje bezterminowo lub najdłużej, jak dopuszcza obowiązujące prawo, jeśli nie dopuszcza ono ważności bezterminowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli w przypadku naruszenia w poufności powstaną nieodwracalne szkody, Firmie Gaijin przysługuje pełne odszkodowanie.

9.4. Wersje testowe, jak również postępy, osiągnięcia, przedmioty w grze i inne dane użytkownika, mogą być niedostępne przez pewien czas według uznania firmy Gaijin. Funkcja testowania usług jest udostępniana do testów w stanie, w jakim jest, a firma Gaijin nie udziela użytkownikowi żadnej gwarancji zarówno wyrażonej, jak i dorozumianej.

10. REKOMPENSATA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

10.1. Użytkownik korzysta z usług na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie swojego urządzenia, utratę danych lub inne szkody powstałe w wyniku podejmowania takich działań. Firma Gaijin NIE udziela żadnych gwarancji w zakresie usług, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym regulaminie, w tym między innymi nie gwarantuje, że usługi będą dostępne, pozbawione ryzyka, właściwie do określonego celu, pozbawione błędów oraz odpowiednie i nieszkodliwe dla zdrowia i samopoczucia użytkownika. Zleceniodawcy, przedstawiciele, dilerzy, dystrybutorzy firmy Gaijin oraz żadna osoba trzecia nie mają prawa do modyfikowania tej ograniczonej gwarancji ani udzielenia dodatkowych gwarancji, o ile nie otrzymali zgody na piśmie od firmy Gaijin.

10.2. Użytkownik zabezpieczy firmę Gaijin, jej przedstawicieli, pracowników, dyrektorów, następców, cesjonariuszy i licencjobiorców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, opłatami i odszkodowaniami (w tym kosztami procesu) wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z zachowania użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszego regulaminu (w tym niniejszych warunków).

10.3. W żadnym przypadku firma Gaijin oraz jej filie nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, retorsyjnych, wymiernych lub ubocznych (w tym m.in. odszkodowań za utratę okazji biznesowych, umów, przychodów, danych czy odszkodowań za przerwy w działaniu firmy lub w dostępie do informacji), zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, powstałych na skutek korzystania, w jego wyniku lub w powiązaniu z nim, albo braku możliwości korzystania, z usług lub zawartości, produktów, usługi lub na skutek instrukcji albo działań dowolnej osoby trzeciej w ramach usług lub za ich pośrednictwem, dowolnego nieuprawnionego dostępu do transmisji i danych użytkownika, a także ich zmiany, dowolnych informacji, które zostały wysłane lub otrzymane, albo nie zostały wysłane i otrzymane, z dowolnego braku możliwości przechowywania danych, utraty danych, utraty lub uszkodzenia plików, utraty lub uszkodzenia zawartości i/lub dowolnych dostępnych usług, nawet jeśli firma Gaijin otrzymała informację o możliwości pojawienia się takich odszkodowań. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała w zakresie, w jakim obowiązujące prawo zabrania takiego ograniczania. Ponadto z uwagi na to, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub następczych (albo je ograniczają) albo nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji, w takiej sytuacji powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

11. INNE POSTANOWIENIA

11.1. Regulamin (w tym niniejsze warunki) jest prawnie wiążący względem wszystkich użytkowników i stanowi pisemną umowę między użytkownikiem, a firmą Gaijin.

11.2. Regulamin (w tym mniejsze warunki) może być co jakiś czas aktualizowany i zmieniany. Firma Gaijin powiadomiużytkownika o istotnych zmianach w niniejszym regulaminie, publikując jego zaktualizowaną wersję lub, w przypadku znacznych zmian, przesyłając do użytkownika prośbę o zaakceptowanie lub odrzucenie zaktualizowanego regulaminu (jeśli użytkownik ma konto). Jeśli użytkownik będzie w dalszym ciągu korzystał z usług po aktualizacji lub zmianie regulaminu, oznacza to, że zaakceptował zmieniony regulamin.

11.3. Jeśli użytkownik toczy spór z firmą Gaijin, wówczas zastosowanie ma wersja regulaminu, która obowiązywała w momencie otrzymania przez firmę Gaijin powiadomienia o sporze.

11.4. Zgodnie z niniejszym regulaminem użytkownikowi nie przysługuje prawo do scedowania jakichkolwiek praw lub zobowiązań na osoby trzecie. Jednak zgodnie z niniejszym regulaminem firma Gaijin zastrzega sobie prawo do scedowania swoich praw i zobowiązań dowolnym osobom trzecim wedle własnego uznania. W przypadku cesji firma Gaijin zaktualizuje regulamin.

11.5. Zapisy regulaminu (lub każdej jego integralnej części) podlegają wypowiedzeniu, a nieważność, nielegalność lub niewykonalność dowolnego z nich nie skutkuje utratą ważności legalności i wykonalności pozostałych zapisów regulaminu. Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego regulaminu zostanie z dowolnego powodu uznany za nieważny, nielegalny lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu, nie będzie to miało wpływu na pozostałe zapisy regulaminu. Wówczas regulamin należy rozumieć tak, jakby nieważny, niewykonalny lub nielegalny zapis nie stanowił jego części, a zapisy regulaminu należy egzekwować w duchu jego pierwotnych warunków i założeń.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1. Niniejszy regulamin (w tym niniejsze warunki) i wszelkie roszczenia oraz spory, które z niego wynikają lub są z nimi związane, reguluje prawo obowiązujące w Republice Cypryjskiej, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

● W przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady wszelkie spory powstałe w wyniku regulaminu lub w związku z nim (dotyczy to też niniejszych warunków) podlegają w każdym aspekcie prawom stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych (w szczególności dotyczy to amerykańskiej ustawy federalnej o postępowaniu arbitrażowym, która reguluje interpretację i egzekwowanie postanowień umowy o arbitraż i zakazu wnoszenia pozwów zbiorowych).

● W przypadku mieszkańców Australii wszelkie spory powstałe w wyniku regulaminu lub w związku z nim (dotyczy to też niniejszych warunków) podlegają w całości obowiązującym przepisom prawa w Australii.

odniesieniu do umowy dotyczącej wniesienia wkładu prawo właściwe i rozwiązywanie sporu podlegają zapisom tej umowy.

12.2. W przypadku sporu, który powstał w wyniku niniejszych warunków lub w związku z nimi, użytkownik i firma Gaijin przeprowadzą negocjacje dotyczące takiego sporu w ciągu 60 dni kalendarzowych po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o sporze.

Takie pisemne zawiadomienie musi zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w sekcji 1 niniejszych warunków oraz pocztą elektroniczną na adres legal@gaijin.net i musi zawierać następujące informacje:

● pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wnoszącej roszczenie oraz jej przedstawiciela (jeśli istnieje);

● opis i podstawę roszczenia i sporu;

● opis czynności wymaganych od firmy Gaijin zgodnie z roszczeniem i w związku z nim.

12.3. Jeśli sporu nie można rozwiązać w drodze negocjacji (jak opisano w ustępie 12.2), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte podczas poufnego, wiążącego postępowania arbitrażowego.

12.3.1. Dla użytkowników zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej lub w innym miejscu na świecie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii):

● Możesz skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) oferowanej przez Komisję Europejską w celu pozasądowego rozwiązania sporu. W takim przypadku arbitraż zostanie przeprowadzony w pozasądowym organie rozwiązywania sporów konsumenckich i biznesowych (Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e.V.) w Niemczech (Hohe Straße 11, 04107 Leipzig), którego decyzje są wiążące według procedury określonej na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem WE nr 2006/2004 i dyrektywą 2009/22/WE na dzień rozpoczęcia sporu (więcej informacji znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr). Językiem stosowanym w procesie arbitrażu będzie język angielski.

● Wszelkie roszczenia prawne lub spory (jeśli zastosowanie zapisów powyższego ustępu dotyczącego arbitrażu nie jest możliwe) – zgłoszone przez Ciebie roszczenie wobec firmy Gaijin musi zostać rozstrzygnięte wyłącznie przez sąd na Cyprze.

12.3.2. Dla użytkowników zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub którzy zgłosili roszczenie wobec firmy Gaijin w tych krajach:

● Wszelkie roszczenie prawne, spór lub inne kontrowersje powstałe między Tobą a firmą Gaijin, które wynikają z regulaminu (w tym tych warunków) lub są z nimi związane w inny sposób, zostaną rozstrzygnięte w ramach poufnego, wiążącego postępowania arbitrażowego („wiążące postępowanie arbitrażowe”) przeprowadzonego przez arbitra gospodarczego z Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („ASA”). Zasady i procedury ASA zostaną zastosowane podczas arbitrażu, w tym zasady dotyczące arbitrażu konsumenckiego. Jeśli jednak dojdzie do konfliktu niniejszego regulaminu (w tym tych warunków) i zasad i procedur ASA, należy postępować zgodnie z tymi warunkami. Arbitraż odbędzie się w San Francisco w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Wraz z firmą Gaijin zgadzasz się poddać jurysdykcji osobowej tego sądu w celu przeprowadzenia arbitrażu, zawiesić postępowanie w oczekiwaniu na arbitraż lub potwierdzić, zmodyfikować, zatwierdzić decyzję arbitraż lub odwołać się od niej. Językiem stosowanym w procesie arbitrażu będzie język angielski. Akceptujesz fakt, że dobrowolnie i świadomie zrzekasz się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych i prawa do przystąpienia do rozprawy w inny sposób w sądzie stanowym lub federalnym. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla Ciebie i firmy Gaijin i podlega uznaniu w każdym sądzie właściwej jurysdykcji.

12.3.3. Dla użytkowników zamieszkałych w Australii:

● Wszelkie roszczenie prawne, spór lub inne kontrowersje powstałe między Tobą a firmą Gaijin, które wynikają z regulaminu (w tym tych warunków) lub są z nimi związane w inny sposób, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującym prawem australijskim (np. przed lokalnym sądem ds. drobnych roszczeń).

UWAGA: Wyraźnie zgadzasz się, że w zakresie roszczeń i sporów niepodlegających powyższej umowie arbitrażowej (lub jeśli taki arbitraż nie może być zastosowany z jakiegokolwiek powodu), wyłączną jurysdykcją dla wszelkich roszczeń lub działań wynikających z regulaminu (w tym niniejszych warunków) lub z nim związanych będą sądy państwowe Republiki Cypryjskiej, a Ty wyraźnie zgadzasz się na jurysdykcji osobową takich sądów.

12.4. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ABY ŻADNE INNE SPORY NIE BYŁY ŁĄCZONE Z TWOIM SPOREM, CZY TO W GRUPOWYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM CZY INNYM. TY I FIRMA GAIJIN ZGADZACIE SIĘ, ŻE NIE MAJĄ PRAWA ANI UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA GRUPOWEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO W SPRAWIE DOWOLNEGO SPORU, WYSTĘPOWANIA W CHARAKTERZE REPREZENTANTA LUB GENERALNEGO OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO W ANI ŻE ŻADNEGO ARBITRAŻU NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z ŻADNYM INNYM POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM.

13. DANE KONTAKTOWE

13.1. Aby skontaktować się z firmą Gaijin, należy odwiedzić portal usługi wsparcia dostępny pod adresem support.gaijin.net.

ZAŁĄCZNIK 1: ZASADY GIER

1. Aby zapewnić wszystkim przyjemną rozgrywkę, użytkownik musi zachowywać się odpowiednio i z szacunkiem do innych graczy podczas gry w nasze gry. Oznacza to, między innymi, że użytkownik nie może używać pseudonimów ani nazw klanu (eskadry itp.), sloganów, logo, opisów itp. ani rozpowszechniać innych treści, które są niezgodne z prawem, mają charakter seksualny, wprowadzają w błąd lub promują mowę nienawiści, zawierają pejoratywne, obraźliwe uwagi lub dotyczą kontrowersyjnych postaci bądź grup w sposób, który pobudza do konfliktu, uwłacza ludzkiej godności lub zachęca do obalenia rządu z użyciem siły. 

2. Użytkownik musi grać uczciwie i nie zakłócać celowo rozgrywki drużyny. Na przykład podczas sesji gry nie może celowo ranić członków drużyny („bratobójczy ogień”), blokować ich ruchów lub pozostawać nieaktywnym („z dala od komputera” / „AFK”). Użytkownik nie może używać kodów, błędów, exploitów lub innych metod nieuczciwej rozgrywki.

3. Zabronione jest rozsyłanie spamu, używanie obraźliwego języka, promowanie dyskryminacji, publikowanie prowokacyjnych treści, prowadzenie dyskusji łamiącej prawo, szerzenie mowy nienawiści lub promowanie innej szkodliwej propagandy bądź omawianie tematów, które godzą w dobre obyczaje i moralność, zarówno w formie tekstowej, jak i na czatach głosowych lub w innych formach. Użytkownik nie może udostępniać danych osobowych innych osób, grozić innym, przesyłać fałszywych informacji lub publicznie omawiać działania podjęte przed Administrację. Użytkownik musi używać języka właściwego dla strefy językowej czatu w grze (jeśli dotyczy).

4. Użytkownik nie może używać systemu do zgłaszania skarg w grze, aby wysyłać nieistotne i bezpodstawne skargi lub obrażać innych, niezależnie od tego, czy skargi dotyczą osób fizycznych czy prawnych.

5. Użytkownicy mogą zgłaszać wątpliwe treści, na które trafiki na czatach w grze. Zazwyczaj sprawdzamy takie zgłoszenia w ciągu dwóch tygodni i możemy podjąć odpowiednie środki. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieujawniania szczegółów naszej decyzji.

6. Nie wspieramy ani nie promujemy podmiotów politycznych, a używanie naszych gier do jakichkolwiek celów politycznych jest zabronione. Między innymi wiadomości na czatach w grze, nazwy klanu (eskadry itp.), logo i opisy nie powinny zawierać treści politycznych, z wyjątkiem neutralnych treści, które firma Gaijin może sporadycznie dodawać (np. flagi i godła państwowe krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych).

7. Administracja zastrzega sobie prawo do nieingerowania w działania klanu, zwłaszcza w te, które dotyczą przyznawania upoważnień klanowych wśród członków klanu, działań menedżerów klanu, lub sprawdzania, czy ktoś tworzy klan o podobnej nazwie i z podobnym logo.

8. Jeśli naruszysz te zasady gier, Administracja może podjąć wszelkie środki naprawcze lub nałożyć wybraną przez siebie karę w dowolnym momencie bez dalszych wyjaśnień, np. zmieniając łamiące zasady pseudonimy lub nazwy/opisy klanu (eskadry itp.), ograniczając dostęp do gry, rozwiązując klan (eskadrę itp.), nakładając ograniczenia dotyczące korzystania z czatów w grze („wyciszenie”), usuwając lub zawieszając konto lub nakładając każdą inną karę. W takiej sytuacji użytkownik nie jest uprawniony do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty.

9. Jeśli twoje działania nie naruszają wyraźnie zasad opisanych w tym dokumencie, ale skutkują znaczną liczbą skarg zgłoszonych przez innych użytkowników lub szkodzą interesom osób trzecich lub firmy Gaijin, Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do gry lub usunięcia twojego konta.

10. Z zasady decyzje Administracji są ostateczne. Wszelkie zgłoszenia przetwarzane są jako indywidualne przypadki i wedle uznania Administracji.

WAŻNA INFORMACJA: Szczegółowa interpretacja i opis postępowania w przypadku działań zabronionych i odpowiednich kar w naszych grach można znaleźć w regulaminie postępowania firmy Gaijin na stronie legal.gaijin.net/codeofconduct. Regulamin stanowi dokument o charakterze informacyjnym, który nie wiąże firmy Gaijin ani nie ogranicza zastosowania tych zasad gier przez firmę Gaijin.


ZAŁĄCZNIK 2: UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

WAŻNA INFORMACJA: ZANIM ZAAKCEPTUJESZ NINIEJSZY DOKUMENT, PRZECZYTAJ GO UWAŻNIE. PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT LUB BYĆ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU TWOJEGO ZAMIESZKANIA UMOŻLIWIA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOPUSZCZALNEGO WIEKU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ W SEKCJI 7 NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

Przedstawienie dowolnych rzeczywistych broni i pojazdów dostępnych w grach nie oznacza udziału jakiegokolwiek producenta zbrojeniowego ani motoryzacyjnego w rozwoju, sponsoringu ani reklamie produktów.

1. PRZYZNANIE LICENCJI

1.1. Niniejszym otrzymujesz od nas prawo do przechowywania, pobierania, instalowania, uruchamiania i wyświetlania najnowszej wersji stosownego klienta gry na platformach (laptopach i komputerach stacjonarnych oraz mobilnych lub w szczególności konsolach do gier), na które firma Gaijin specjalnie zaprojektowała swoje gry, a jedynym celem tego prawa jest umożliwienie granie w nie.

1.2. Choć określamy licencję mianem „licencji na grę”, to wspomniane wyżej prawa odnoszą się wyłącznie do klienta gry, którego firma Gaijin specjalnie udostępniła do pobrania, instalacji i uruchomienia. Informujemy również, że nie masz pozwolenia na przechowywanie, pobieranie, modyfikowanie ani żadne wykorzystywanie jakiejkolwiek części gry, która nie wchodzi w skład klienta (strona klienta gry), w tym m.in. dowolnej części zaplecza gry (strona serwera) oraz przedmiotów w grze (aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu przedmiotów w grach firmy Gaijin, zapoznaj się z sekcją 6 niniejszej umowy EULA). Licencja zezwala na interakcję z częściami gry, które nie wchodzą w skład klienta, jedynie tak, jak technicznie umożliwiła to firma Gaijin z zastrzeżeniem, że firma Gaijin ma prawo do zmiany sposobu takiej interakcji od strony technicznej.

1.3. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA jest:

niewyłączna nie jesteś jedynym użytkownikiem (licencjobiorcą), więc możemy przyznać tę samą lub inną licencję na dowolną z naszych gier innym osobom;

na własny użytek – możesz używać danej gry jedynie na własnym urządzeniu (które jest używane wyłącznie do celów prywatnych i głównie przez Ciebie), a korzystanie z niej wyraźnie wyklucza jakikolwiek użytek nieosobisty oraz do celów handlowych;

ograniczona – możesz używać gier jedynie do celów wyszczególnionych w niniejszej umowie EULA i regulaminie;

odwołalna – to oznacza, że możemy anulować daną licencję w określonych przypadkach opisanych poniżej w sekcji 11 niniejszej umowy EULA;

niezbywalna – to znaczy, że dana licencja jest przyznawana wyłącznie Tobie i nie możesz jej przydzielić, udzielić na nią podlicencji ani też w jakikolwiek inny sposób przekazać żadnej innej osobie (zarówno podmiotowi, jak i osobie fizycznej). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości informujemy, że Twoje prawa i zobowiązania wynikające z licencji również są niezbywalne zarówno w części, jak i w całości.

1.4. Gry są licencjonowane, a nie sprzedawane. To oznacza, że nie nabywasz żadnej własności ani innych praw do cyfrowej kopii dowolnej z gier, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo. Nie otrzymujesz również żadnych praw, które nie są wyraźnie określone w niniejszej umowie EULA ani w regulaminie.

2. TERYTORIUM I OKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

2.1. Okres, od którego zaczyna obowiązywać licencja, zaczyna się w dniu zaakceptowania niniejszej umowy EULA i trwa do momentu jej zawieszenia lub rozwiązania zgodnie z zapisami sekcji 11 poniżej.

2.2. Z gry możesz korzystać na całym świecie, chyba że firma Gaijin określiła inaczej na oficjalnej stronie gry, w kliencie gry, na fizycznej kopii gry lub w dowolny inny sposób wedle własnego uznania. Firmie Gaijin przysługuje prawo do jednostronnej zmiany terytorium obowiązywania licencji w sposób określony w ustępie 11.2 naszych warunków świadczenia usług.

3. OGRANICZENIA LICENCJI

3.1. Licencja przyznana w ramach niniejszej umowy EULA ma pewne ograniczenia. Firma Gaijin na prawo do anulowania licencji w przypadku naruszenia ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji.

3.2. Niniejszym bezwarunkowo deklarujesz, że NIE BĘDZIESZ pod żadnym pozorem i warunkiem podejmować (próbować ani ułatwiać podejmowania) następujących działań:

3.2.1. Zakaz przenoszenia

● sprzedawać, użyczać, wynajmować, udzielać podlicencji, publikować, rozpowszechniać ani przekazywać w jakikolwiek sposób gry (lub jej kopii), w całości lub w części, jakikolwiek osobie trzeciej;

● zezwalać osobom trzecim na czerpanie korzyści z wykorzystywania gry za pośrednictwem kontraktów typu timeshare, umowy o świadczenie usług i innych, w tym jakiegokolwiek wykorzystywania do celów handlowych;

3.2.2. Zakaz tworzenia utworów pochodnych i dokonywania inżynierii wstecznej

● zmieniać, modyfikować, tłumaczyć, tworzyć utwory pochodne, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować i dekompilowaćgry ani pozyskiwać z niej kodu źródłowego,w całości lub w części, jak również podejmować innych działań określonych w ustępie 4.3 warunków świadczenia usług;

3.2.3. Zakaz wykorzystywania w sposób złośliwy lub wprowadzający w błąd

● modyfikować kodu serwera (m.in.za pomocą cheatów, włamań itp.);

● wykorzystywać niedociągnięć mechaniki gry (exploitów, błędów itp.);

● używać oprogramowania, które automatyzuje procesy w grze (boty, mody), zmienia rozgrywkę lub funkcjonalność gry, zapewnia przewagę nad innymi graczami niewykorzystującymi takiego oprogramowania lub w inny sposób wpływa na wrażenia z rozgrywki, zarówno Twoje,jak i innego gracza;

● używać oprogramowania osób trzecich, które może w jakikolwieksposób wpływać na grę, a które nie jest dozwolone przez firmę Gaijin w konkretnych grach lub powiązanych z nimi usługach, chyba że wymaga tego prawo;

● niszczyć, wyłączać (lub pomagać w zniszczeniu i wyłączaniu) dowolnego komputera lub serwera używanego do obsługi gry i powiązanych z nią usług; przesyłać dowolnych plików, które zawierają złośliwy kod, w tym wirusy, programy szpiegujące, trojany, robaki, celowo uszkodzone dane lub jakiekolwiek inne pliki, które mogą uszkodzić grę i powiązane z nią usługi albo na nie wpływać; organizować dowolny typ cyberataków, w tym m.in. ataku DoS, oraz pomagać lub brać w nich udział, a także podejmować jakichkolwiek innych działań lub prób mających na celu zakłócenie gier oraz powiązanych z nimi usług;

● w celowy lub nieświadomy sposób używać gry niezgodnie z obowiązującym prawem lub obowiązującymi przepisami oraz przyczyniać się do ich naruszenia;

● udostępniać, oferować, reklamować, promować oraz w inny sposób rozpowszechniać wspomnianych wyżej złośliwych lub wprowadzających w błąd sposobów wykorzystania;

3.2.4. Zakaz obchodzenia przepisów i manipulowania nimi

● brać udziału w jakichkolwiek działaniach, które są sprzeczne z przeznaczeniem lub duchem gry i powiązanych z nią usług (sensownie określonych przez nas), w tym m.in. manipulować grą, jej mechaniką i zasadami określonymi w regulaminie i niniejszej umowie EULA oraz je obchodzić;

3.2.5. Zakaz wykorzystywania do celów handlowych

● używać gry lub jej części do celów handlowych, w tym m.in.: (1) korzystać lub ułatwiać korzystanie z ofert lub reklam handlowych albo (2) przekazywać przedmioty z gry innymi środkami niż wyraźnie wskazane przez grę lub inne usługi firmy Gaijin;

3.2.6. Zakaz oferowania usług

● używać gry lub jej części do świadczenia jakichkolwiek usług w grze, w tym innym użytkownikom, w zamian za opłaty lub inne formy wynagrodzenia, które wyraźnie i bez ograniczeń obejmują usługi podnoszenia poziomu, podnoszenia poziomu grupie graczy, gromadzenia przedmiotów, wykonywania misji i udziału w bitwach w zamian za opłatę lub usługi zbierania zasobów;

3.2.7. Zakaz przekazywania niedozwolonych informacji

● używać gry do udostępniania niedozwolonych informacji, w tym między niechcianych e-maili, spamu oraz wszelkich materiałów promujących złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące i pliki do pobrania;

3.2.8. Zakaz nawiązywania niedozwolonych połączeń

● korzystać z wszelkich niedozwolonych połączeń z grą, utrzymywać ich ani tworzyć albo ułatwiać korzystanie z nic, w tym m.in. (1) wszystkich połączeń z dowolnymi nieautoryzowanymi serwerami, które emulują lub próbują emulować dowolną część gry albo (2) dowolnych połączeń z wykorzystaniem programów, specjalnych narzędzi oraz oprogramowania niedozwolonego przez firmę Gaijin;

3.2.9. Zakaz pozyskiwania ukrytych danych

● pozyskiwać lub w inny sposób gromadzić jakichkolwiek danych na temat gry, które nie powinny się wyświetlić w trakcie normalnego (zamierzonego przez firmę Gaijin) korzystania z takiej gry;

3.2.10. Ograniczenia warunków świadczenia usług

● w inny sposób korzystać z gry w sposób sprzeczny z warunkami świadczenia usług, w tym zawartych w nich sekcji 3 i 4. Dla Twojej wygody poniżej znajdują się przykłady takiego zakazanego wykorzystania:

i) korzystanie z nielegalnych lub niestosownych nazw użytkownika (lub pseudonimów), takich jak imiona i nazwiska terrorystów, przywódców nazistowskich lub nazistowskich przestępców wojennych;

ii) udostępnianie za pośrednictwem gry dowolnych materiałów lub informacji albo podejmowanie działań, które naruszają prawa osób trzecich (w tym dowolnej osoby fizycznej lub osoby prawnej);

iii) publikowanie treści przedstawiających nagość i przesadną przemoc, a także o charakterze seksualnym, obraźliwym i w inny sposób niewłaściwym, jak również udostępnianie linków do takich treści, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów;

iii) publikowanie informacji o charakterze obelżywym, zastraszającym, obscenicznym, zniesławiającym, oszczerczym, rasistowskim, seksualnym, religijnym albo w inny sposób niedopuszczalnym lub obraźliwym, jak również udostępnianie linków do takich informacji, albo w dowolny sposób wykorzystywanie gry do wymienionych celów;

3.3. Powyższa lista nie jest pełna. Więcej informacji na temat wykorzystania i stosownych ograniczeń usług firmy Gaijin, w tym gier, znajduje się w naszych warunkach świadczenia usług.

4. ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI I PRAWAMI CYFROWYMI

4.1. Przyjmujesz do wiadomości, że kod komputerowy, obrazy, dźwięki, systemy, pomysły, metody działania, dokumentacja i inne informacje zawarte w grach są własnością intelektualną i/lub stanowią cenne tajemnice handlowe firmy Gaijin lub jej dostawców i (lub) licencjodawców oraz że podlegają one ochronie w świetle prawa cywilnego, karnego i własności intelektualnej.

4.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że gry są produktem handlowym obsługiwanym przez firmę Gaijin według jej wyłącznego uznania.

4.3. Aby uniemożliwić niedozwolone wykorzystanie gry, firma Gaijin może zastosować specjalne środki techniczne (narzędzia typu DRM, rozwiązania zapobiegające oszustwom itp.), które zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu takiemu niedozwolonemu wykorzystaniu naszych gier, naszych praw własności intelektualnej i innych praw. Przykładowo firma Gaijin używa do tych celów usługi Easy Anti-Cheat (więcej informacji na temat usługi Easy Anti-Cheat znajdziesz na jej oficjalnej stronie: www.easy.ac). Firma Gaijin może również wykorzystać takie środki techniczne, aby sprawdzić, czy korzystasz z oryginalnej kopii gry i nie naruszasz regulaminu.

5. DOSTĘP DO WERSJI DEMO

Czasami firma Gaijin może przez krótki i określony przez siebie czas, zazwyczaj bez pobierania jakichkolwiek opłat, zapewnić wybranym przez siebie użytkownikom dostęp do konkretnej gry lub konkretnego konta Gaijin, którego celem jest wyłącznie uruchamianie gry i granie w nią („dostęp do wersji demo”). Firma Gaijin nie gwarantuje jednak osobom, które mają dostęp do wersji demo, że zachowają swoje postępy w rozgrywce i przedmioty w grze lub że otrzymają możliwość przeniesienia danych z wersji demo na swoje osobiste konto Gaijin.

6. PRZEDMIOTY W GRZE I STOSOWNE OPŁATY

6.1. Gry firmy Gaijin są zazwyczaj rozprowadzane bezpłatnie (chyba że firma Gaijin lub jej partnerzy dystrybucyjni wyraźnie twierdzą inaczej). Bez względu na model dystrybucyjny (płatny, bezpłatny lub inny) firma Gaijin zazwyczaj oferuje za „prawdziwe” pieniądze prawo do korzystania z opcjonalnych danych w grze, takich jak wirtualna waluta (umożliwiająca zakup przedmiotów w grze), cyfrowe dodatki, postaci i wirtualne obiekty (pojazdy, uzbrojenie, elementy do zamontowania, sprzęt wojskowy itp.), jak również skórki do nich, wszelkie przedmioty jednorazowego użytku oraz inne przedmioty/funkcje, które zmieniają rozgrywkę, i poprawiające płynące z niej wrażenia (zbiorczo określane mianem „przedmiotów w grze”). Takie przedmioty w grze stanowią integralną część danej gry, a ich wykorzystanie obejmuje licencja w tym samym zakresie co grę i ze wszelkimi zawartymi w niej stosownymi ograniczeniami. Przedmioty w grze, które są oferowane lub sprzedawane w jednej grze firmy Gaijin, nie są kompatybilne z inną grą, chyba że taka opcja została wyraźnie udostępniona i dozwolona przez firmę Gaijin.

6.2. Przedmioty w grze udostępnione w ramach usług firmy Gaijin są licencjonowane, a nie sprzedawane. Metoda i sposób wykorzystania konkretnych przedmiotóww grze zależą od mechaniki konkretnej gry i/lub celów rozgrywki.

6.3. Wszelkie opłaty (zarówno w formie waluty w grze, jak i „prawdziwych” pieniędzy) uiszczane przez Ciebie w zamian za przedmioty w grze nie podlegają zwrotom i nie mogą być wymienione na inne przedmioty w grze, chyba że: 

● firma Gaijin wyraźnie ijednoznacznie wyraża zgodę na tego rodzaju zwrotlub wymianę (np. umożliwiając wymianę wirtualnej waluty na inny przedmiot w grze w zakresie ściśle i wyraźnie dopuszczonym przez stosowną grę);

● inaczej stanowią zapisy warunków świadczenia usług;

● wymaga tego obowiązujące prawo.

INFORMUJEMY, ŻE FIRMA GAIJIN NIE WYPŁACA ZWROTÓW MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU USUNIĘCIA LUB WYGAŚNIĘCIA KONTA GAIJIN, COFNIĘCIA LICENCJI LUB ROZWIĄZANIA UMOWY EULA Z DOWOLNEGO POWODU.

6.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania stosownych opłat naliczonych w ramach usług firmy Gaijin i wystawiania za nie rachunków (co dotyczy również sklepu i rynku, w przypadku których możemy się powołać na dodatkowe zasady stanowiące część regulaminu), w tym gier, zapoznaj się z warunkami świadczenia usług. Zwróć szczególną uwagę na sekcje 5 i 6.

7. OGRANICZENIA WIEKOWE

7.1. Informujemy, że zgodnie z postanowieniami regulaminu oprócz minimalnego wieku niezbędnego do jego zaakceptowania (16 lat lub inny wiek zapewniający zdolność prawną w Twoim kraju), w tym niniejszej umowy EULA, każda gra również ma swoje ograniczenia i swoją klasyfikację wiekową (np. PEGI lub ESRB w zależności od regionu).

7.2. W zależności od obowiązującego prawa, jeśli jesteś poniżej wymaganego wieku musisz (dotyczy to również Twojego dziecka planującego grać w grę):

● powstrzymać się od grania w nasze gry;

● Skonsultować się ze rodzicami, opiekunem prawnym i zapytać, czy możesz grać w daną grę;

● podjąć inne działania wymagane przez prawo obowiązujące w Twoim kraju.

JEŚLI MASZ PONIŻEJ 16 LAT (LUB JESTEŚ W WIEKU, KTÓRY ZGODNIE Z PRAWEM TWOJEGO KRAJU NIE POZWALA NA ZAWIERANIE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH UMÓW), POPROŚ RODZICA LUB OPIEKUNA O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM I ZGODĘ NA GRĘ. BEZ TAKIEJ ZGODY NIE MOŻESZ GRAĆ W NASZE GRY.

8. ŚRODKI OCHRONY ZDROWIA

8.1. Przyjmujesz do wiadomości, że zawartość audiowizualna gry może nasilać objawy epileptyczne i inne rodzaje zaburzeń neurologicznych. Jeśli masz tendencję do takich zaburzeń, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać w nasze gry, lub nie graj w nie w ogóle — w takiej sytuacji firma Gaijin nie odpowiada za żadne pośrednie i bezpośrednie konsekwencje grania w grę.

8.2. Przyjmujesz również do wiadomości, że ciągłe granie może prowadzić do znacznego zmęczenia, które wywołuje określone choroby, w tym problemy ze wzrokiem, różne formy deformacji kręgosłupa, neurozy oraz inne zaburzenia zdrowotne. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za śledzenie czasu spędzonego na granie w nasze gry, organizowanie przerw/odpoczynku, przyjmowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas rozgrywki oraz stosowanie wszelkich środków ostrożności w trosce o swoje zdrowie.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE I SYSTEMOWE

9.1. Informujemy, że poniższe wymagania mogą okresowo ulegać zmianom, nawet w odniesieniu do tej samej gry. Jest to związane głównie z wprowadzanymi od czasu do czasu przez firmę Gaijin zmianami zgodnie z sekcją 10 niniejszej umowy EULA. Mimo wszystko firma Gaijin zastrzega sobie prawo do zmiany takich wymagań w odniesieniu do dowolnej ze swoich gier i według swojego wyłącznego uznania.

9.1.1. Wymagania minimalne. Każda gra jest zaprojektowana tak, aby uruchamiała się na jednej lub kilku konkretnych platformach (urządzeniach lub systemach operacyjnych). Czasami gra może mieć minimalne wymagania techniczne w zakresie urządzenia (np. dotyczące CPU, GPU, pamięci RAM, wolnego miejsca na dysku itp.), które firma Gaijin wskazuje na oficjalnej stronie gry, na oficjalnej stronie platformy należącej do osoby trzeciej lub za pomocą innych środków firmy Gaijin według jej uznania. Upewnij się, że Twoje platforma spełnia takie minimalne wymagania. W przeciwnym razie firma Gaijin nie gwarantuje, że gra się uruchomi lub będzie poprawnie funkcjonować ani nie ponosi odpowiedzialności za inne problemy z jej działaniem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zasobów urządzenia koniecznych do przechowywania i uruchomienia gry, w tym CPU, GPU, wolnej pamięci RAM itp.

9.1.2. Wymagania zalecane. Dla Twojej wygody zazwyczaj publikujemy wymagania zalecane naszych gier, które dotyczą technicznych parametrów Twojego urządzenia. Informujemy, że tego rodzaju wymagania zalecane służą jedynie do celów informacyjnych i nie gwarantują idealnego funkcjonowania gry ani nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, jeśli platforma (zarówno urządzenie, jak i system operacyjny) stanowi część „wymagań zalecanych” danej gry, oznacza to, że taka gra została zaprojektowana do działania wyłącznie na tej platformie. To samo dotyczy innych „wymagań zalecanych”, które, jak wynika z kontekstu, są niezbędne.

9.1.3. Wymagania dotyczące połączenia internetowego. Zazwyczaj gry firmy Gaijin wymagają szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem do prawidłowego działania i zapewnienia odpowiednich wrażeń z rozgrywki. Informujemy, że firma Gaijin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z działaniem gry (w zakresie szybkości, dostępności serwerów firmy Gaijin i czasu reakcji określanego jako „ping”) wynikające z jakości połączenia internetowego.

10. POPRAWKI, AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

10.1. Aby zapewnić jak najwyższy poziom naszych usług, wrażeń użytkownika oraz wydajności usług firmy Gaijin, musimy co jakiś czas tworzyć poprawki, aktualizacje i modyfikacje naszych gier. To zazwyczaj skutkuje obowiązkowymi i/lub automatycznymi ich aktualizacjami, co sprawia, że starsze wersje naszych gier mogą się nie uruchamiać albo działać nieprawidłowo do czasu ich aktualizacji.

10.2. Firma Gaijin ma prawo do zmiany kodu oprogramowania danej gry w dowolnym momencie i wedle własnego uznania. Tego rodzaju zmiany mogą mieć wpływ m.in. na funkcjonalność danej gry i jej pozostałą zawartość. Możemy np. dodać do gry zawartość lub funkcje albo je z niej usunąć, naprawić błędy, poprawić balans rozgrywki itp.

10.3. Zwracamy uwagę, że niektóre poprawki, aktualizacje i modyfikacje gry mogą skutkować (i z czasem na będą skutkować) zwiększeniem wymagań technicznych w odniesieniu do Twojego urządzenia lub zużywanych przez nie zasobów. Niespełnienie tych wymagań może spowodować (i z czasem spowoduje) spadek wydajności gry i/lub konieczność zastosowania m.in. niższych ustawień graficznych.

10.4. Akceptując niniejszą umowę EULA, przyjmujesz do wiadomości, że brak zgodny na aktualizację gry może uniemożliwić dalsze korzystanie z niej oraz że niniejsza umowa EULA zostanie zawieszona aż do momentu aktualizacji gry.

11. COFNIĘCIE LICENCJI

11.1. Cofnięcie przez użytkownika. Możesz natychmiast rozwiązać niniejszą umowę EULA, przerywając korzystanie z naszych gier i usuwając je ze swojego urządzenia.

11.2. Cofnięcie przez firmę Gaijin. Mamy prawo do zawieszenia lub całkowitego rozwiązania niniejszej umowy EULA (co oznacza również ograniczenie dostępu do dowolnej z naszych gier) w następujących przypadkach:

● jeśli spowodujesz rażące naruszenie niniejszej umowy EULA lub regulaminu;

● jeśli naruszysz zasady gier w sposób przez nie określony lub w opisanym w nich zakresie;

● jeśli zawiesimy lub usuniemy Twoje konto Gaijin na podstawie określonej w naszych warunkach świadczenia usług;

● jeśli przestaniemy obsługiwać i rozpowszechniać grę lub w inny sposób przestaniemy oferować do niej dostęp, informując o tym ze stosownym wyprzedzeniem;

● opierając się na innej podstawie ujętej w regulaminie.

11.3. Cofnięcie licencji zgodnie z zapisami niniejszej sekcji umowy EULA lub według innej podstawy określonej w regulaminie oznacza, że nie będziemy mieć w przyszłości żadnych zobowiązań względem Ciebie.

11.4. Cofnięcie licencji przez firmę Gaijin odbywa się natychmiast, chyba że firma Gaijin wyraźnie postanowi inaczej lub wymaga tego obowiązujące prawo.

11.5. Cofnięcie licencji nie ma wpływu na zobowiązania, zarówno Twoje, jak i firmy Gaijin, które powstały lub istniały przed jej cofnięciem.

INFORMUJEMY, ŻE WYGAŚNIĘCIE REGULAMINU LUB WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB ZAWIESZENIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA SKUTKUJE COFNIĘCIEM LUB ZAWIESZENIEM LICENCJI.

12. REGULAMIN PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Jeśli uzyskujesz dostęp do gry za pomocą platform zewnętrznych, ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z nich i wszelkich powiązanych z nimi kont (takich jak konto PlayStation, Xbox lub App Store firmy Apple) w sposób zgodny z zasadami określającymi korzystanie z tych platform i kont. Poniżej znajdziesz regulaminy konkretnych platform.

Wspomniane platformy zewnętrzne w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie zapisów niniejszej umowy EULA ani jakiekolwiek przeoczenia firmy Gaijin. Niniejsza umowa EULA w żaden sposób nie zmienia żadnej z umów zawartych między Tobą a platformami zewnętrznymi. Zapisy tych umów mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA we wszystkich kwestiach związanych z korzystaniem z tych platform i powiązanej z nimi własności intelektualnej.

Pamiętaj, że firma Gaijin spełnia wszystkie wymogi platform zewnętrznych, dzięki czemu zyskujesz za ich pomocą dostęp do gier. W związku z tym firma Gaijin może być zmuszona do zmiany niniejszej umowy EULA w celu zachowania zgodności z wymogami wspomnianych platform.

12.1. Dodatkowy regulamin App Store firmy Apple

Niniejszy dodatkowy regulamin ma zastosowanie w przypadku gier dostępnych na dowolnym urządzeniu iPhone i iPad firmy Apple, Inc. („Apple”):

● Jak określono wcześniej, stronami niniejszej umowy EULA jesteś Ty i firma Gaijin, a nie firma Apple. Niniejsza umowa EULA w żaden sposób nie wiąże firmy Apple, więc nie ponosi ona odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek jej naruszeń, w tym braków i wad dowolnej z gier. Korzystanie z gier zapewnianych przez Apple odbywa się zgodnie z zasadami korzystania określonymi w warunkach świadczenia usług Apple Media lub w warunkach korzystania z zakupów grupowych treści. Wspomniane zasady korzystania mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA.

● Zgodnie z zapisami ustępem 1.3. niniejszej umowy EULA przyznawana licencja jest niezbywalna, w związku z czym pozwala na przechowywanie, uruchamianie i wyświetlanie gry jedynie w pamięci kontrolowanych lub posiadanych przez Ciebie produktów Apple zgodnie z zasadami korzystania określonymi w warunkach świadczenia usług Apple Media, z wyłączeniem produktów Apple, których nie masz ani nie kontrolujesz, ale są z Tobą powiązane z uwagi na chmurę rodzinną, zakupy grupowe lub prawnie wiążące umowy.

● Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utrzymania i wsparcia technicznego gier.

● Firma Gaijin jest wyłącznie odpowiedzialna za wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak i dorozumiane przez prawo, powiązane z grami.Firma Apple nie podlega żadnym zobowiązaniom z tytułu gwarancji dotyczących gier.Wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z niewywiązania się z zapisów dowolnej gwarancji stanowią wyłączną odpowiedzialność firmy Gaijin. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której gra nie spełnia wymogów dowolnej powiązanej z nią gwarancji (wyrażonej lub dorozumianej). Wówczas możesz powiadomić firmę Apple, która zwróci koszt zakupu gry.

● Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie Twoich dowolnych roszczeń lub jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej powiązanych z grą, w tym między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za jakość produktu; (ii) wszelkich roszczeń wynikających z niezgodności gry z wymogami prawnymi oraz (iii) roszczeń z tytułu ochrony konsumenckiej lub podobnych przepisów, w tym tych odnoszących się do wykorzystywania przez grę platform HealthKit i HomeKit.

● W przypadku dowolnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia przez grę ich praw własności intelektualnej firma Gaijin ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie, obronę i oddalenie tych roszczeń oraz zawarcie związanego z nimi porozumienia (jeśli jest to wymagane przez niniejszą umowę EULA i we wskazanym w niej zakresie).

● Niniejszym oświadczasz, że nie mieszkasz na terenie żadnego z krajów obłożonych embargiem przez Stany Zjednoczone oraz nie znajdujesz się na liście osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, ani na liście osób i podmiotów zastrzeżonych opracowanych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.

● Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza umowa EULA nie przyznaje żadnych praw i środków prawnych którejkolwiek z jej stron. Niezależnie od powyższego firma Apple lub jej spółka zależna są beneficjentami będącymi stroną trzecią niniejszej umowy EULA. Gdy zaakceptujesz umowę EULA, firma Apple lub jej spółka zależna zyskają prawo (które zostanie uznane za zaakceptowane) do jej egzekwowania w stosunku do Ciebie jako osoby, która jest beneficjentem będącym stroną trzecią tej umowy.

12.2. Dodatkowe warunki licencyjne firmy Sony

Jeśli grasz w grę, korzystając z systemu rozrywki komputerowej PlayStation dostępnego na urządzeniach o tej samej nazwie, wówczas musisz przestrzegać następujących dodatkowych regulaminów PlayStation:

a) w przypadku SIEA:

Kupno przedmiotów i korzystanie z nich regulują umowa użytkownika i warunki świadczenia usług obowiązujące w sieci. Niniejsza usługa online działa na zasadzie podlicencji udzielanej przez firmę Sony Interactive Entertainment America.

b) w przypadku SIEE:

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

12.3. Dodatkowe warunki licencyjne firmy Microsoft

Jeśli grasz w grę, korzystając z platformy Xbox, wówczas musisz przestrzegać następujących dodatkowych regulaminów Xbox:

● Podlegasz wszelkim zasadom dotyczącym korzystania z platformy Xbox, w tym umowy dotyczącej usług Microsoft dostępnej na stronie microsoft.com/en/servicesagreement.

● Zgodnie z niniejszą umową EULA całą odpowiedzialność ponosi firma Gaijin, a firma Microsoft lub jej spółki zależne nie są licencjodawcami ani nie ponoszą odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie gry i za jej zgodność z zapisami gwarancji, więc nie mogą być wobec nich kierowane żadne roszczenia o odszkodowanie.

● Firma Microsoft i jej spółki zależne nie utrzymują gier ani nie zapewniają im wsparcia technicznego. Te zadania są w wyłącznej gestii firmy Gaijin.

Dowolne powiązane umowy firmy Microsoft, w tym regulamin usługi Xbox Live, mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszej umowy EULA, która nie reguluje stosunku między Tobą a firmą Microsoft i jej spółkami zależnymi.

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2023